Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Pohľadávky > Odpis > Odpis pohľadávky voči dlžníkom, na ktorých nebol vyhlásený konkurz, alebo bol zrušený

Odpis pohľadávky voči dlžníkom, na ktorých nebol vyhlásený konkurz, alebo bol zrušený

Od 1.1.2015  odpis pohľadávky u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva alebo u daňovníka, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva a zmenil spôsob účtovania na účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva pri pohľadávkach už zahrnutých do príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, v ktorých účtoval v sústave podvojného účtovníctva je daňovým výdavkom výdavok  do výšky
- odpisu menovitej hodnoty pohľadávky, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov alebo jej neuhradenej časti vrátane príslušenstva, ak bolo zahrnuté do základu dane,
- odpisu postupníkom uhradenej obstarávacej ceny  pohľadávky nadobudnutej postúpením, 
u daňovníkov, ktorými sú banky a pobočky zahraničných bánk, Exportno-importná  banka Slovenska a u daňovníka, ktorý vykonáva obchodnú činnosť spočívajúcu v poskytovaní spotrebiteľských  úverov  podľa osobitného predpisu,  pohľadávky charakteru istiny z nesplatenej pôžičky (od 1.1.2016 z "istiny z nesplateného úveru "),
odpis pohľadávky voči osobám v  rezolučnom konaní, ak o odpise záväzku rozhodla Rada pre riešenie krízových situácií podľa §39 až §46 zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu.
 
Účtovný odpis pohľadávky (na ťarchu účtu  546 - Odpis pohľadávky) sa stáva daňovým výdavkom až po splnení podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach § 19 ods.2 písm. h) body 1 až 6 zákona o dani z príjmov. 
 
Upozornenie: Do 31.12.2014 bol daňovým výdavkom odpis pohľadávky v menovitej hodnote bez podmienky zahrnutia do zdaniteľných príjmov a odpis pohľadávky v obstarávacej cene bez podmienky uhradenia obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením postupníkom /§ 19 ods.2 písm. h) body 1 až 5 zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2014/.
 
 
Odpis pohľadávky voči dlžníkom u ktorých súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate alebo od 1.1.2018 ak dôjde k zrušeniu konkurzu podľa osobitného predpisu (podľa §167v zákona o konkurze a vyrovnaní) a to aj u daňovníka, ktorý   neprihlásil pohľadávku, ale sa preukáže uznesením súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo uznesením súdu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate  alebo od 1.1.2018 oznámením v Obchodnom vestníku, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu je daňovým výdavkom v nadväznosti na § 19 ods. 2 písm. h/ bod 1  zákona o dani z príjmov.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Odpis pohľadávky nezahrnutej do zdaniteľných príjmov z dôvodu zastavenia konkurzu pre nedostatok majetku .
Na nášho dlžníka bol v auguste 2022 vyhlásený konkurz, ktorý bol v októbri  2022 zrušený pre nedostatok majetku podľa § 20 ods.1 zákona o konkurze  a reštrukturalizácii. Evidovali sme voči dlžníkovi pohľadávku charakteru zmluvnej pokuty, ktorá bola účtovaná do výnosov ešte v r. 2014. Je možné uznať za daňový výdavok odpis tejto pohľadávky v r.2022?
Odpoveď
Pretože pohľadávka charakteru zmluvnej pokuty účtovaná v r. 2014 do výnosov nebola zahrnutá do zdaniteľných príjmov z dôvodu jej neuhradenia zo strany dlžníka (§17 ods.19 zákona o dani z príjmov platný do 31.12.2014), jej odpis na základe rozhodnutia o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku  nie je daňovým výdavkom v r.2022.
 
Otázka č. 2 – Odpis pohľadávky z dôvodu zastavenia konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušenia konkurzu  podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Evidujeme pohľadávku v menovitej hodnote za tovar voči dlžníkovi, na ktorého bol v r. 2019 vyhlásený konkurz. Pohľadávku  sme riadne prihlásili do konkurzu. Dňa 17.4.2022 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku. Je odpis pohľadávky v účtovníctve  aj daňovo uznaným výdavkom ?
Odpoveď
Ak súd konkurzné konanie zastavil právoplatným rozhodnutím pre nedostatok majetku podľa § 20 ods. 1 zákona č. 7/2006 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, účtovný odpis pohľadávky je aj daňovým výdavkom podľa § 19 ods.2 písm. h) bod 1 zákona o dani z príjmov. Rovnako je daňovým výdavkom podľa tohto ustanovenia aj odpis pohľadávky v prípade, ak súd zruší konkurz právoplatným rozhodnutím  pre nedostatok majetku podľa § 102 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Je to v prípade, ak sa až po vyhlásení konkurzu zistí, že majetok podliehajúci konkurzu nepostačuje na úhradu pohľadávok proti podstate. Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku podľa § 102 ods. 4 zákona o konkurze a reštrukturalizácii
.
 
Otázka č. 3 – Odpis pohľadávky z dôvodu zamietnutia návrhu na vyhlásenie  konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zrušenia konkurzu podľa zákona o konkurze a  vyrovnaní
Evidujeme pohľadávku v menovitej hodnote za službu voči dlžníkovi, na ktorého bol dňa 15.4.2004 vyhlásený konkurz (pohľadávku sme prihlásili do konkurzného konania). Dňa 17.1.2022 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Je odpis pohľadávky v účtovníctve  aj daňovo uznaným výdavkom, ak sa konkurz riadil ešte  zákonom o konkurze a vyrovnaní platným do 31.12.2006 ?
Odpoveď
Ak súd  právoplatným rozhodnutím zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa § 13 ods. 1 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, účtovný odpis pohľadávky je aj daňovým výdavkom podľa § 19 ods.2 písm. h) bod 1 zákona o dani z príjmov. Uvedené sa týka  konkurzov vyhlásených alebo povolených pred 1.1.2006. Rovnako je daňovým výdavkom aj odpis pohľadávok v prípade, ak súd právoplatným rozhodnutím zrušil konkurz podľa § 44 ods. 1 písm. d) zákona o konkurze a vyrovnaní z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty. Odpis pohľadávok zahrnutých do daňových výdavkov sa  týka konkurzov vyhlásených alebo povolených pred 1.1.2006.
 
Otázka č. 4 – Odpis pohľadávky z dôvodu zrušenia konkurzu pre nedostatok veriteľov
Na nášho dlžníka bol vyhlásený konkurz ešte v r. 2018. Pohľadávku sme riadne prihlásili do konkurzu, ale dňa 16.5.2022 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu, že konkurz sa ruší z dôvodu nedostatku veriteľov. Je odpis pohľadávky v účtovníctve aj daňovým výdavkom na základe takéhoto dôvodu uvedeného v rozhodnutí súdu ?
Odpoveď 
Nie, pretože dôvody zrušenia alebo zastavenia konkurzu uvedené v rozhodnutí súdu musia korešpondovať s dôvodmi daňovo uznaného odpisu pohľadávok, ktoré sú  uvedené  v § 19 ods.2 písm. h) bod 1 zákona o dani z príjmov. Keďže zastavenie konkurzu z dôvodu nedostatku veriteľov nie je v tomto ustanovení zákona o dani z príjmov uvedené, odpis pohľadávky nie je uznaným daňovým výdavkom
.
 
Otázka č. 5 – Lehota na prihlasovanie pohľadávok v konkurze
Ak je na dlžníka vyhlásený konkurz, aká je lehota na prihlasovanie pohľadávok do konkurzu ?
Odpoveď
S účinnosťou od 1.1.2012 je lehota na prihlasovanie pohľadávok počas celého obdobia konkurzu, ktorá sa akceptuje aj pre účely zákona o dani z príjmov. Teda pohľadávku môže veriteľ prihlasovať počas celého obdobia trvania konkurzu
.
 
Otázka č. 6 – Odpis pohľadávok neprihlásených do konkurzu, pričom konkurz bol zrušený pre nedostatok majetku 
Daňovník sa o vyhlásení konkurzu na svojho dlžníka nedozvedel včas, čo spôsobilo, že zmeškal  lehotu na prihlasovanie pohľadávok. V mesiaci jún 2022 daňovník v Obchodnom vestníku zistil, že konkurz na jeho dlžníka bol právoplatne zrušený dňa 8. mája 2019 pre nedostatok majetku podľa § 102 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, pretože súd zistil, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate
Odpoveď
Odpis pohľadávky môže vykonať aj daňovník, ktorý neprihlásil svoju pohľadávku do konkurzu, a to od 1.1.2018 v troch  prípadoch. V prvom prípade ak existuje právoplatné uznesenie súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty podľa § 44 ods. 1 písm. d) zákona o konkurze  a vyrovnaní. V druhom prípade, ak dôjde k zrušeniu konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate podľa § 102 ods. 1  zákona o konkurze  a reštrukturalizácii. V treťom prípade, ak dôjde k zrušeniu konkurzu podľa § 167v ods.1 zákona o konkurze a vyrovnaní. Na základe tohto dokladu daňovník v mesiaci jún 2022 odpíše pohľadávku, čo bude zároveň daňovo uznaným nákladom podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona o dani z príjmov.