Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Pohľadávky > Odpis > Úprava základu dane pri odpise pohľadávky

Úprava základu dane pri odpise pohľadávky

Pri odpise  pohľadávok podľa § 19 ods. 2 písm. h) a  r) zákona o dani z príjmov, ak v predchádzajúcich  zdaňovacích obdobiach bola k pohľadávke vytvorená  OP  zahrnutá do daňových výdavkov, daňovník má v roku ich vyradenia z dôvodu odpisu  pohľadávky  povinnosť zvýšiť  základ dane o sumu vytvorenej OP, ktorej tvorba bola uznaná za daňový výdavok v minulých zdaňovacích obdobiach a súčasne znížiť o výdavok vo výške odpísanej pohľadávky podľa § 17 ods. 28 písm. b) zákona o dani z príjmov.
 
Od 1.1.2020 sa pohľadávka  na účely zákona o dani z príjmov  považuje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia za nepremlčanú, ak v príslušnom zdaňovacom období bola aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná.
 
FAQ
 
Príklad č. 1 - Odpis premlčanej pohľadávky, na ktorú bola vytvorená OP a úprava základu dane
Spoločnosť eviduje pohľadávku v menovitej hodnote z r. 2018, ku ktorej k 31.12.2021 vytvorila OP podľa § 20 ods. 14 písm. c) zákona o dani z príjmov. V r. 2022 sa pohľadávka stala premlčanou, spoločnosť zruší OP  a pohľadávku definitívne vyradí z majetku v r.2022.
 
 Je možné takúto premlčanú pohľadávku odpísať do nákladov podľa § 19 ods. 2 písm. r) zákona o dani z príjmov a ako postupovať pri úprave základu dane s OP pri odpise pohľadávky ?
Odpoveď
Ustanovenie § 20 ods. 14 zákona o dani z príjmov  vymedzuje, v ktorých prípadoch je tvorba OP k nepremlčaným pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktoré boli zahrnuté do zdaniteľných príjmov, uznaná za daňový výdavok. Možnosť zahrnutia tvorby OP k rizikovým pohľadávkam do daňových výdavkov je podmienená uplynutím zákonom stanoveného počtu dní od doby splatnosti pohľadávky (napr. ak od splatnosti pohľadávky uplynie doba dlhšia ako 1 080 dní, daňovník zahrnie do výdavkov  100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva a pod.). Ak v čase tvorby OP uplatnenej ako daňový výdavok boli splnené všetky zákonné podmienky, pričom pohľadávka v súlade s § 20 ods. 2 písm. b)  zákona o dani z príjmov nebola premlčaná, pri odpise tejto pohľadávky sa už opätovne neposudzujú podmienky tvorby OP. Ak daňovník v minulosti tvoril daňovo uznanú OP k pohľadávke, ktorá je v čase odpisu už premlčaná, v súlade s § 17 ods. 28 písm. b) zákona o dani z príjmov daňovník v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k odpisu pohľadávky, základ dane zvýši o sumu OP, ktorej tvorba bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 14 písm. c) zákona o dani z príjmov a súčasne v tej istej výške základ dane zníži o výdavok (náklad) podľa § 19 ods. 2 písm. r) zákona o dani z príjmov. Úpravu základu dane podľa § 17 ods. 28 písm. b) zákona o dani z príjmov nie je potrebné vykonať, ak je vplyv na základ dane neutrálny (tzn. úpravu základu dane na r. 180 a r. 290 tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby aktuálneho za príslušné zdaňovacie obdobie nie je potrebné vykonať).