Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Nedaňové výdavky > Stanoviská FR SR > Kaucia zaplatená pri podaní námietok v procese verejného obstarávania

Kaucia zaplatená pri podaní námietok v procese verejného obstarávania

Otázka

Je kaucia zaplatená pri podaní námietok podľa zákona o verejnom obstarávaní považovaná za daňový výdavok podľa § 19 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov v prípade, ak navrhovateľ vzal námietky späť ešte pred začatím konania a tiež v prípade zamietnutia námietok, kedy je zaplatená kaucia príjmom štátneho rozpočtu?

Odpoveď

V súlade s § 169 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného môže začať aj na základe námietok.
Osoba vymedzená v § 170 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní môže pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva podať v súlade s § 170 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní námietky proti oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam a postupom vymedzeným v súťažných podkladoch alebo iných dokumentoch, proti výberu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, v súťažnom dialógu, v inovatívnom partnerstve, pri zadávaní koncesie alebo v súťaži návrhov, proti vylúčeniu, proti  nezaradeniu do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému, vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov, úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f).

Forma, obsah a spôsob predkladania námietok je vymedzený v ustanovení § 170 ods. 4 až 8 zákona o verejnom obstarávaní. Časový moment začatia konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok je uvedený v ustanovení  § 171 zákona o verejnom obstaraní.

V súlade s § 172 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je navrhovateľ s podaním námietok povinný zložiť na účet úradu pre verejné obstarávanie kauciu, pričom výška kaucie závisí od skutočnosti, či boli námietky podané pred alebo po otváraní častí ponúk, od predmetu a predpokladanej hodnoty zákazky a tiež od toho, proti akým skutočnostiam sú námietky smerované.

Nakladanie so zloženou kauciou pri späť vzatí námietok závisí podľa § 172 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní od skutočnosti, či boli námietky späť vzaté pred začatím konania alebo až po začatí konania.

V prípade, ak v súlade s § 171 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní navrhovateľ vezme podané námietky späť ešte pred začatím konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného, platí, že námietky neboli podané a konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného sa na základe týchto námietok nezačne. Ak navrhovateľ vezme námietky späť ešte pred začatím konania, úrad pre verejné obstarávanie vráti v súlade s § 172 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní navrhovateľovi zloženú kauciu, ktorá sa nestala príjmom štátneho rozpočtu. V tomto prípade navrhovateľovi nevzniká daňový výdavok.

Ak navrhovateľ vezme podané námietky späť po začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného, v súlade s § 172 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní sa kaucia vo výške 35 % z výšky kaucie podľa odsekov 2 až 8 stáva príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu pre verejné obstarávanie o zastavení konania.

V súlade s § 172 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní ak dôjde k zamietnutiu predložených námietok, zložená kaucia vo výške podľa odsekov 2 až 8 je príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu pre verejné obstarávanie, ktorým boli námietky zamietnuté.

Pri posudzovaní prípadného zahrnutia kaucie zaplatenej podľa zákona o verejnom obstarávaní do daňových výdavkov je potrebné posúdiť charakter platby. Vo všeobecnosti je kaucia zložená na účet úradu v súvislosti s podanými námietkami nevyhnutným predpokladom pre začatie rozhodovacieho procesu o predložených námietkach. Z účtovného hľadiska má kaucia pri jej zaplatení charakter poskytnutej zálohy, resp. preddavku, ktorú navrhovateľ neúčtuje na ťarchu nákladov. Ak kaucia prepadne a stane sa tak príjmom štátneho rozpočtu z dôvodov vymedzených v zákone o verejnom obstarávaní, u navrhovateľa sa zaplatená kaucia stáva nákladom.

Finančné prostriedky vynaložené na kauciu, resp. jej časť sa stávajú príjmom štátneho rozpočtu najmä zo subjektívnych dôvodov na strane navrhovateľa (napr. nesprávne východiská, ktoré boli podkladom pri podaní námietky, podanie námietok nesprávnym spôsobom alebo neoprávnenou osobou, doručenie námietok po stanovenej lehote, námietky neobsahujú všetky požadované náležitosti).

S ohľadom na uvedené zastávame názor, že prepadnutá kaucia, resp. jej časť, ktorá sa podľa § 172 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní stala príjmom štátneho rozpočtu, sa považuje za náklad, ktorý má charakter sankcie a preto ho nie je možné podľa § 21 ods. 2  zákona o dani z príjmov považovať za daňový výdavok.