Likvidácia ERP v dôsledku zmeny zákona

Otázka
Podnikateľ zaoberajúci sa výrobou, servisom a predajom elektronických registračných pokladníc má na sklade tovaru viacero ihličkových fiskálnych tlačiarní (hodnota jednej tlačiarne sa pohybuje od 400 eur vyššie). V dôsledku prechodu na e-kasu (od 01.07.2019) ihličkové fiskálne tlačiarne nebude možné už naďalej používať, v dôsledku čoho sa pre podnikateľa stávajú nepredajným tovarom.
Je možné z titulu legislatívnej zmeny uznať obstarávaciu cenu vyradených tlačiarní do daňových výdavkov podľa zákona o dani z príjmov?

Odpoveď
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice ... (ďalej len „zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice“) v znení účinnom od 01.01.2019 počíta s transformáciou elektronických registračných pokladníc na on-line registračné pokladnice, pričom podnikatelia sa môžu rozhodnúť, či budú používať on-line registračné pokladnice alebo virtuálne registračné pokladnice. Súčasťou transformácie elektronických registračných pokladníc je aj zmena obsahových náležitostí pokladničného dokladu, keď jednou z náležitostí bude aj unikátny identifikátor dokladu, ako reťazec číselných a alfanumerických znakov a zároveň v grafickej podobe vo forme QR kódu. Ihličkové tlačiarne neumožňujú vytlačenie tohto QR kódu, a preto na účely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a transformácie na on-line registračné pokladnice nebudú môcť byť používané.
Podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení účinnom do 31.12.2018 a aj od 01.01.2019 sa elektronickou registračnou pokladnicou rozumie aj počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou. Pod fiskálnou tlačiarňou sa podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice rozumie elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou. Ide teda o jeden funkčný celok, ktorý umožňuje nielen tlač, ale aj uchovávanie údajov v pamäti.

Ak je ihličková fiskálna tlačiareň využiteľná aj na iný účel, ako je evidencia tržieb, potom odporúčame zvoliť takú obchodnú a cenovú stratégiu, ktorá umožní maximálny dopredaj týchto zariadení. Z týchto dôvodov je potrebné postupovať podľa § 21 ods. 2 písm. n) bod 3 zákona o dani z príjmov a obstarávaciu cenu ihličkových fiskálnych tlačiarní zahrnovať do daňových výdavkov v plnej výške len v tom prípade, ak daňovník preukáže čo aj len minimálny príjem z ich dopredaja.

Ak ihličková fiskálna tlačiareň nie je využiteľná na iný typ prevádzky, ako je evidencia tržieb na účely zákona o používaní ERP, prípadne nie je využiteľná ani na modifikovanú elektronickú registračnú pokladnicu, potom je možné postupovať pri zahrnovaní ich obstarávacej ceny do daňových výdavkov z dôvodu vyradenia podľa § 19 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov.

Dôvodom pre takýto postup je, že zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice zmenil požiadavky na prevádzku týchto zariadení tak, že nie sú schopné svojimi technickými parametrami tieto požiadavky splniť. Daňový subjekt musí byť zároveň schopný preukázať skutočnosť, že ihličková fiskálna tlačiareň nie je využiteľná na iný typ prevádzky, ako je evidencia tržieb, napr. z technickej dokumentácie, alebo potvrdením od výrobcu a pod.