Darčekové poukážky na podporu predaja

Otázka

Spoločnosť poskytuje svojím zákazníkom rôzne poukážky, napr. Tesco poukážky, Nay poukážky, poukážky do Exisportu. Uvedené poukážky nepresiahnu nominálnu hodnotu 17 eur za jeden kus, no zákazník môže od spoločnosti dostať poukážky v pomerne veľkom objeme, napr. mesačne 100 – 2 000 eur, prípadne i viac.
Uvedené poukážky neslúžia ako reklamný predmet, ale spoločnosť ich dáva svojím zákazníkom z dôvodu podpory predaja, to znamená, že zákazníka motivuje, aby od spoločnosti odobral čo najväčší objem tovaru.
Môže spoločnosť výdavky (náklady) na nákup týchto poukážok zahrnúť do daňových výdavkov?

Odpoveď

Podľa § 19 ods. 2 písm. k) ZDP daňovými výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone sú výdavky (náklady) na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka.
V zmysle § 21 ods. 1 písm. h) ZDP daňovými výdavkami nie sú výdavky na reprezentáciu okrem výdavkov na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jeden predmet, pričom za reklamné predmety sa nepovažujú darčekové reklamné poukážky a ďalšie položky vymedzené v tomto ustanovení.
V súlade s § 21 ods. 1 písm. h) ZDP sa darčekové reklamné poukážky nepovažujú za reklamné predmety (reklamnú poukážku nie je možné považovať za predmet - nemá úžitkovú hodnotu, svojou podstatou nahrádza platidlo). Ak spoločnosť poskytuje svojím zákazníkom za odobratie určitého množstva tovaru darčekové poukážky na nákup tovaru, nejde o výdavok na reklamu za účelom prezentácie jej podnikateľskej činnosti v zmysle ustanovenia § 19 ods. 2 písm. k) ZDP. To znamená, že v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. h) ZDP výdavky na nákup uvedených poukážok nie sú daňovými výdavkami, a to aj napriek tomu, že hodnota jednej darčekovej poukážky nepresiahne sumu 17 eur.