Prepadnutá zábezpeka

Otázka

Je prepadnutá zábezpeka z verejnej súťaže podľa § 36 ods. 4 písm. a) a c) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinného do 17.04.2016 (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“),  daňovým výdavkom na účely zákona o dani z príjmov? 

Odpoveď

Podľa § 36 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. viazanosť ponuky možno zabezpečiť zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky [obdobne aj § 46 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorý je účinný od 18.04.2016 (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“)].

Podľa § 36 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak uchádzač
a) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk,
b) v prípadoch podľa § 32 ods. 11 tohto zákona nepredloží doklady v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom alebo predloží doklady, ktoré sú sfalšované alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho prospech alebo
c) neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9 tohto zákona.

V súlade s § 46 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ak úspešný uchádzač v lehote viazanosti ponúk od svojej ponuky odstúpi alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi, resp. obstarávateľovi súčinnosť na uzavretie zmluvy alebo s ním zmluvu odmietne uzavrieť.

Podľa nášho názoru zaúčtovaný náklad v prípade prepadnutia zábezpeky z verejnej súťaže podľa § 36 ods. 4 písm. a) a c) zákona č. 25/2006 Z. z. nemá vzťah k zdaniteľnému príjmu podľa § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov, tzn. nie je splnená podmienka vecnej súvislosti daňového výdavku so zdaniteľným príjmom a v súlade s § 21 ods. 1 zákona o dani z príjmov takýto náklad nie je možné považovať za daňový výdavok.

Prepadnutá zábezpeka za podmienok uvedených v osobitnom predpise v prospech obstarávateľa verejnej súťaže je príjmom tohto obstarávateľa. Ak zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, potom takáto finančná zábezpeka je príjmom, ktorý podlieha dani vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov.