Vrátenie zaplatenej pokuty

Otázka

V roku 2009 daňovník uhradil pokutu Inšpektorátu práce za pracovný úraz. Suma zaúčtovaná do nákladov bola v tomto zdaňovacom období položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia. Na základe rozhodnutia súdu v roku 2015 Inšpektorát práce daňovníkovi zaplatenú pokutu vrátil. Je vrátená pokuta zaúčtovaná do výnosov v roku 2015 zdaniteľným príjmom?

Odpoveď

Podľa § 21 ods. 2 písm. a) ZDP pokuty a penále nie sú uznaným daňovým výdavkom. Vyrubená pokuta bola zaúčtovaná v roku 2009, t. j. bola súčasťou výsledku hospodárenia ale podľa § 21 ods. 2 písm. a) ZDP nebola daňovým výdavkom.
Podľa § 17 ods. 2 písm. c) ZDP sa výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami pri zisťovaní základu dane upraví o sumy, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa ZDP sa nezahrnú do základu dane z príjmov. Keďže suma pokuty v roku 2009 nebola daňovým výdavkom, t. j. bola zdanená, je možné v nadväznosti na § 17 ods. 3 písm. c) ZDP vylúčiť v roku 2015 zo základu dane vrátenú pokutu, ktorá je súčasťou výsledku hospodárenia (zaúčtovaný výnos), ako sumu, ktorá už bola u toho istého daňovníka zdanená podľa ZDP.