Úvod > Daň z motorových vozidiel > Daňové priznanie k dani z MV a zdaňovacie obdobie > Daňové priznanie a zdaňovacie obdobie pre daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou

Daňové priznanie a zdaňovacie obdobie pre daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou

Pre daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca jeho vstupu do likvidácie. Likvidátor  do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia podá daňové priznanie a daň zaplatí.
V prípade používania vozidla aj v čase, po vstupe do likvidácie, zdaňovacie obdobie sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa daňovník zrušuje s likvidáciou a končí sa posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom sa zrušuje s likvidáciou. 
 
 

Otázka  č. 1 - podanie daňového priznania pri vstupe do likvidácie
Spoločnosť vstúpila do likvidácie 17. júna. Kto a dokedy je povinný podať daňové priznanie?.
Odpoveď
V danom prípade zdaňovacie obdobie sa začína 1. januára  a končí 30. júna, t. j. posledným dňom mesiaca vstupu spoločnosti do likvidácie.
Likvidátor je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň do 31. júla, t. j. do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane. V tejto lehote je daň splatná.

 

Otázka č. 2 -  podanie daňového priznania po vstupe do likvidácie     
Spoločnosť vstúpila do likvidácie 15. júna, vozidlá sú predmetom dane  aj po  vstupe do likvidácie. Aká je lehota na podanie daňového priznania a zaplatenia dane za vozidlá po vstupe do likvidácie? 
Odpoveď    
Pri vstupe do likvidácie  zdaňovacie obdobie sa začína 1. januára  a končí 30. júna, t. j. posledným dňom mesiaca vstupu do likvidácie. Likvidátor je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň do 31. júla, t. j. do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane. V tejto lehote je daň splatná.
Za obdobie  po vstupe do likvidácie od 1. júla do 31. decembra je likvidátor povinný  podať ďalšie daňové priznanie, a to do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V tejto lehote je daň splatná.

 

Otázka č. 3 -  podanie daňového priznania po zániku spoločnosti v likvidácii     
Vozidlá sú predmetom dane aj  po vstupe do likvidácie dňa 17. júna 2022. K zániku spoločnosti v likvidácii jej výmazom z obchodného registra došlo v máji 2023. Kto je povinný podať daňové priznanie po zániku spoločnosti v likvidácii?
Odpoveď    
Likvidátor pri  vstupe do likvidácie dňa 17. júna 2022 bol povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie od 1. januára 2022  do 30. júna 2022 najneskôr do 31. júla 2022. Za obdobie  po vstupe do likvidácie od 1. júla do 31. decembra 2022 bol  likvidátor povinný  podať ďalšie daňové priznanie najneskôr do 31. januára  2023.
Spoločnosť, ktorá sa zrušuje s likvidáciou, zaniká výmazom spoločnosti  z obchodného registra. Výmazom spoločnosti z obchodného registra dochádza k ukončeniu podnikania a zároveň aj  k zániku daňovej povinnosti k poslednému dňu mesiaca, v ktorom došlo k ukončeniu podnikania.
Zákon o dani z motorových vozidiel  podávanie daňového priznania, ak zanikla spoločnosť v likvidácii jej výmazom z obchodného registra osobitne neupravuje, preto  ak k zániku spoločnosti v likvidácii jej výmazom z obchodného registra  došlo v máji 2023, daňové priznanie za obdobie od 1. januára 2023  do  31. mája  2023  sa už nepodáva.