Úvod > Daň z motorových vozidiel > Daňové priznanie k dani z MV a zdaňovacie obdobie > Daňové priznanie a zdaňovacie obdobie pre daňovníka, ktorý ukončil alebo prerušil podnikanie

Daňové priznanie a zdaňovacie obdobie pre daňovníka, ktorý ukončil alebo prerušil podnikanie

Pre daňovníka, ktorý ukončil alebo prerušil podnikanie sa zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil alebo prerušil podnikanie. Daňovník je povinný do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie a v tejto lehote daň aj zaplatiť.
 
 
Otázka č. 1 -  podanie daňového priznania pri ukončení podnikania
Podnikateľ zrušil podnikanie (živnosť) dňa 29.04.2023. Dokedy a za aké obdobie je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel?
Odpoveď
Podľa zákona o dani z motorových vozidiel daňová povinnosť pri ukončení podnikania zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom k ukončeniu podnikania došlo. Zdaňovacím obdobím pri ukončení podnikania v tomto prípade je obdobie od 01.01.2023 do 30.04.2023. Daňovník je povinný podať daňové priznanie do jedného mesiaca, t. j. do 31.05.2023.
 
 
Otázka č. 2 -  podanie daňového priznania pri prerušení podnikania
Podnikateľ prerušil podnikanie od 01.06.2023 - 31.12.2023. Dokedy a za aké obdobie je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel?
Odpoveď
Podľa zákona o dani z motorových vozidiel, daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania. Právne účinky prerušenia podnikania nastávajú dňom doručenia, to znamená, že 01.06.2023 už podľa živnostenského zákona podnikateľ nie je oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť (týmto dňom už nie je podnikateľom). Z uvedeného daňová povinnosť zanikla 31.05.2023, zdaňovacím obdobím pri prerušení podnikania je v tomto prípade obdobie od 01.01.2023 do 31.05.2023 a daňovník je povinný podať daňové priznanie najneskôr do 30.06.2023 a v tejto lehote pomernú časť dane aj zaplatiť.