Úvod > Daň z motorových vozidiel > Daňové priznanie k dani z MV a zdaňovacie obdobie > Podávanie daňového priznania v prípade úmrtia daňovníka

Podávanie daňového priznania v prípade úmrtia daňovníka

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie r. 2015 sa účinne podáva na tlačive, ktorého vzor je ustanovený Ministerstvom financií Slovenskej republiky pod číslom MF/21694/2014-725.
 
V prípade úmrtia daňovníka sa zdaňovacie obdobie končí smrťou daňovníka. Lehota na podanie daňového priznania je do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel. V prípade, ak by dedič, alebo niektorý z dedičov lehotu na podanie daňového priznania nevedel dodržať, má možnosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty podať žiadosť správcovi dane o jej predĺženie. Ak by bolo dedičov viac, daňové priznanie podáva ten, komu to vyplýva z dohody dedičov. Ak sa dedičia nedohodnú, ktorý z nich podá daňové priznanie, určí ho správca dane. Daňové priznanie sa v prípade pripadnutia dedičstva Slovenskej republike nepodáva.
 
FAQ
 
Otázka č. 1- podanie daňového priznania pri úmrtí daňovníka
Kto je povinný podať daňové priznanie pri úmrtí daňovníka?
Odpoveď
Ak daňovník zomrel,  daňové priznanie je  povinný podať dedič; ak je dedičov viac, daňové priznanie podáva ten, komu to vyplýva z dohody dedičov. 
 
Otázka č. 2 - predĺženie lehoty na podanie daňového priznania
Daňovník zomrel  dňa 3. marca 2015. Dedič požiadal správcu dane o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania až 17. júna 2015. Dokedy je povinný dedič podať daňové priznanie?
Odpoveď
Nakoľko dedič nedodržal zákonnú lehotu na podanie žiadosti o  predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, je  povinný podať daňové priznanie najneskôr do 30. júna 2015 (do 3 mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel). Správca dane nemôže túto lehotu predĺžiť, pretože nebola dodržaná  lehota na podanie tejto žiadosti (najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania).