Úvod > Daň z motorových vozidiel > Daňové priznanie k dani z MV a zdaňovacie obdobie > Podávanie daňového priznania v prípade úmrtia daňovníka

Podávanie daňového priznania v prípade úmrtia daňovníka

 
V prípade úmrtia daňovníka sa zdaňovacie obdobie končí smrťou daňovníka. Lehota na podanie daňového priznania je do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel. V prípade, ak by dedič, alebo niektorý z dedičov lehotu na podanie daňového priznania nevedel dodržať, má možnosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty podať žiadosť správcovi dane o jej predĺženie. Ak by bolo dedičov viac, daňové priznanie podáva ten, komu to vyplýva z dohody dedičov. Ak sa dedičia nedohodnú, ktorý z nich podá daňové priznanie, určí ho správca dane. Daňové priznanie sa v prípade pripadnutia dedičstva Slovenskej republike nepodáva.
 
Otázka č. 1- podanie daňového priznania pri úmrtí daňovníka
Kto je povinný podať daňové priznanie pri úmrtí daňovníka?
Odpoveď
Ak daňovník zomrel,  daňové priznanie je  povinný podať dedič; ak je dedičov viac, daňové priznanie podáva ten, komu to vyplýva z dohody dedičov. 
 
 
Otázka č. 2 - podanie daňového priznania
Daňovník zomrel  dňa 2. júna 2023.  Dokedy je povinný dedič podať daňové priznanie?
Odpoveď
Ak daňovník zomrel, daňové priznanie je povinný podať dedič do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel, teda daňové priznanie za obdobie od 1. januára do 30. júna sa podá v lehote do 30.09.2023 (nakoľko 30.09.2023 je sobota, lehota na podanie daňového priznania sa presúva na najbližší pracovný deň 01.10.2023).
 
 
Otázka č. 3 - predĺženie lehoty na podanie daňového priznania
Daňovník zomrel  dňa 3. marca 2023. Dedič požiadal správcu dane o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania až 21. júna 2023. Dokedy je povinný dedič podať daňové priznanie?
Odpoveď
Nakoľko dedič nedodržal zákonnú lehotu na podanie žiadosti o  predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, je  povinný podať daňové priznanie  za obdobie od 1. januára do 31. marca v lehote najneskôr do 30. júna 2023 (do 3 mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel). Správca dane nemôže túto lehotu predĺžiť, pretože nebola dodržaná  lehota na podanie tejto žiadosti (najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania).