Úvod > Daň z motorových vozidiel > Daňové priznanie k dani z MV a zdaňovacie obdobie > Daňové priznanie a zdaňovacie obdobie pre daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz

Daňové priznanie a zdaňovacie obdobie pre daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz

 
Pre daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz,  zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom bol  vyhlásený konkurz. Do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia správca v konkurznom konaní daň zaplatí a podá daňové priznanie. Ak sa bude vozidlo používať na podnikanie aj naďalej správcom v konkurznom konaní, zdaňovacie obdobie je  vymedzené počnúc prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz až do posledného dňa kalendárneho roka (vrátane), v ktorom bol vyhlásený konkurz.
 
 
Otázka č. 1 - podanie daňového priznania pri vyhlásení konkurzu  
Na majetok daňovníka bol k  1. marcu vyhlásený konkurz. Kedy sa podáva daňové priznanie?
Odpoveď
Zdaňovacie obdobie v danom prípade začína plynúť 1. januárom a končí 31.marca, t. j. posledným dňom mesiaca, v ktorom bol  vyhlásený konkurz. Správca v konkurznom konaní je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň do 30. apríla, t. j. do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. V tejto lehote je daň splatná.
 
 
Otázka č. 2 - podanie daňového priznania pri vyhlásení konkurzu, vozidlo sa  používa na podnikanie aj počas konkurzu 
Na majetok daňovníka bol  k  31. augustu vyhlásený konkurz. Vozidlo počas konkurzu sa naďalej používa na podnikanie, a to až do konca 31. decembra. Ako sa podáva daňové priznanie?
Odpoveď
Zdaňovacie obdobie v danom prípade začína plynúť 1. januárom a končí 31. augusta, t. j. posledným dňom mesiaca, v ktorom bol  vyhlásený konkurz. Správca v konkurznom konaní je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň do 30. septembra, t. j. do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. V tejto lehote je daň splatná.
Keďže vozidlo daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, je naďalej predmetom dane počas konkurzu, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie (ktoré začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz, t. j. od 1. septembra a končí  posledným dňom kalendárneho roka, t. j.  31. decembra), je povinný podať správca v konkurznom konaní do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane. V tejto lehote je daň aj splatná.