Vypísanie (vyplnenie) daňového priznania

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie r. 2015 sa účinne podáva na tlačive, ktorého vzor je ustanovený Ministerstvom financií Slovenskej republiky pod číslom MF/21694/2014-725.

FAQ

Otázka č. 1 - vyplnenie daňového priznania v prípade uplatnenia ročnej sadzby dane za vozidlo, ktorého prvá evidencia  je v roku 2006
Ako sa v daňovom priznaní za rok 2015 uvedie ročná sadzba dane pre nákladné  vozidlo  (30t, 3 nápravy)  s dátumom prvej evidencie 15.02.2006?  U vozidla daňová povinnosť vznikla 1. januára 2015 a  do 31.12. 2015 nedošlo k zániku daňovej povinnosti.
Odpoveď
Úpravu ročnej sadzby dane vykoná daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie r. 2015 v závislosti od veku vozidla počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla.
V danom prípade v januári 2015 uplynulo od prvej evidencie vozidla  108 mesiacov (3x36), preto v zdaňovacom období r. 2015 vozidlo prechádza z 15% zníženia do ročnej sadzby dane.
Pre výpočet dane v zdaňovacom období r. 2015 za mesiac január (vrátane) sa použije  15% zníženie ročnej sadzby dane a za ďalšie mesiace,  počnúc mesiacom február až do konca zdaňovacieho obdobia, sa pre výpočet dane použije ročná sadzba dane bez úpravy, t.j. bez je zvýšenia, resp. zníženia.
Pri vypísaní daňového priznania sa môže použiť nasledovný postup:

   1. krok:   15% - né zníženie sa vyznačí na  riadku  č. 13, v stĺpci  sadzba 2 (nie v stĺpci sadzba 1),
   2. krok:    v stĺpci  sadzba 1 na  riadku č. 13 sa už ďalej nevyznačuje žiadny údaj.

Ďalej pri vypísaní ďalších údajov sa postupuje podľa predtlače.

 

Otázka č. 2 - vyznačenie zdaňovacieho obdobia v daňovom priznaní v prípade, ak zdaňovacím obdobím nie je kalendárny rok (napr. pri ukončení  podnikania, pri likvidácii, konkurze, úmrtí)  
Ako sa vyznačí v daňovom priznaní zdaňovacie obdobie napr. pri ukončení podnikania 15.05.2015?
Odpoveď
Pre daňovníka, ktorý ukončil podnikanie sa zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil podnikanie, v danom prípade 31.05.2015. V daňovom priznaní sa zdaňovacie obdobie vyznačí od 01.01.2015 do 31.05.2015.

 

 

Otázka č. 3 - dátum prvej evidencie vozidla 
Na riadku  01, v oddiele III. daňového priznania sa uvádza dátum prvej evidencie vozidla alebo dátum prvej evidencie vozidla  v SR?  
Odpoveď
Na riadku  01, v oddiele III. daňového priznania sa uvádza dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby).
 

Otázka č. 4 - vyplnenie daňového priznania, ak v rámci roka sa uplatnia dve odlišné percentuálne zníženia

Prvá evidencia vozidla kategórie M1 so zdvihovým objemom  2000 cm3  je 15.3.2012. Ročná sadzba dane za vozidlo je 148  eur. Pri zisťovaní počtu mesiacov od prvej evidencie vozidla sa preukázalo, že v priebehu roka 2015 dochádza k odlišnej úprave  ročnej sadzby dane.  Vozidlo je predmetom dane v celom zdaňovacom období. Ako sa vyplní daňové priznanie v tomto prípade?
Odpoveď

V danom prípade vo februári 2015 uplynulo od prvej evidencie vozidla  prvých 36 mesiacov, preto v zdaňovacom období r. 2015 vozidlo prechádza z 25% do 20% zníženia  ročnej sadzby dane. Pre výpočet dane v zdaňovacom období r. 2015 za mesiace január a február (vrátane) sa použije  25% zníženie ročnej sadzby dane a za ďalšie mesiace,  počnúc mesiacom marec do konca zdaňovacieho obdobia sa pre výpočet dane použije  20%  zníženie ročnej sadzby dane.
Pri výpočte dane v daňovom priznaní sa postupuje nasledovne:
         1. Za obdobie január a február sa ročná sadzba dane vo výške 148 eur zníži o 25 % (ktorá je po znížení 111 eur).
             Výpočet pomernej časti dane: 111/12 x 2 = 18,50 eura.
         2. Za obdobie marec až december  sa  ročná sadzba dane vo výške 148 eur zníži o 20 % (ktorá je po znížení 118,40 eura).
             Výpočet pomernej časti dane: 118,40/12 x10 = 98,66 eura.
         3. Celková daň za vozidlo je 117,16 eura.

Pri vyplnení daňového priznania sa postupuje nasledovne:

        1. krok: na riadku č. 13 sa v stĺpci sadzba 1 vyznačí 25% - né zníženie,
        2. krok: na riadku č. 13 sa v stĺpci sadzba 2 vyznačí 20% - né zníženie .

Ďalej pri vypísaní ďalších údajov sa postupuje podľa predtlače.

 

Otázka č. 5 - vyplnenie daňového priznania, ak z dôvodu vzniku daňovej povinnosti v zdaňovacom období dochádza  v rámci roka  k dvom percentuálnym  zníženiam, pričom v daňovom priznaní sa uplatní iba jedno percentuálne zníženie
Prvá evidencia vozidla kategórie M1 so zdvihovým objemom  150 cm3  je 1.4.2012. Ročná sadzba dane za vozidlo je 50  eur. Pri zisťovaní počtu mesiacov od prvej evidencie vozidla sa preukázalo, že v priebehu roka 2015 dochádza k odlišnej úprave  ročnej sadzby dane.  Daňová povinnosť u vozidla vznikla 1.4.2015 (vozidlo bolo prvýkrát použité  na podnikanie 12.4.2015). Ako sa vyplní daňové priznanie v tomto prípade?
Odpoveď
V danom prípade v marci 2015 uplynulo od prvej evidencie vozidla  prvých 36 mesiacov, preto v zdaňovacom období r. 2015 vozidlo prechádza z 25% do 20% zníženia  ročnej sadzby dane.
Pre výpočet dane v zdaňovacom období r. 2015 za mesiace január až marec  by sa malo použiť  25% zníženie ročnej sadzby dane a za ďalšie mesiace,  počnúc mesiacom apríl  do konca zdaňovacieho obdobia  20%  zníženie ročnej sadzby dane.
Avšak vzhľadom na to, že v danom prípade dátum, kedy došlo  k zmene režimu určenia ročnej sadzby dane z 25% na 20%  predchádza dátumu  vzniku daňovej povinnosti (1.apríl 2015), pri  výpočte dane  v daňovom priznaní sa postupuje nasledovne:
      Za obdobie apríl  až december sa ročná sadzba dane vo výške 50 eur zníži o 20 % (ktorá je po znížení 40 eur).
      Výpočet pomernej časti dane: 40/12 x 9 = 29,99 eura.
Pri vyplnení daňového priznania sa postupuje nasledovne:
       Na riadku č. 13 sa v stĺpci sadzba 1 vyznačí 20% - né zníženie (25% - né zníženie sa v danom prípade v daňovom priznaní neuvádza).
       Ďalej pri vypísaní ďalších údajov sa postupuje podľa predtlače.

 

Otázka č. 6 - vyplnenie daňového priznania pri používaní autobusu aj okrem verejného záujmu
Daňovník používal vozidlo na podnikanie na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme (autobusová doprava), ktoré okrem tejto činnosti použil  aj na zájazdy nasledovne:
•    v januári v dňoch od 15. – 20., t. j. 6 dní,
•    v marci v dňoch od 12. – 15., t. j. 4 dni.
Prvá evidencia vozidla je 15.5.2014 a celoročná sadzba za vozidlo je 877 eur. Ako sa vypočíta pomerná časť dane v tomto prípade?
Odpoveď
Napriek tomu, že ide o vozidlo, ktoré je oslobodené  od dane z motorových vozidiel, za dni, v ktorých vozidlo bolo používané aj na činnosti, ktoré nesúvisia s výkonom verejného záujmu, vzniká povinnosť zaplatiť pomernú časť dane. V uvedenom prípade sa pomerná časť dane vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme, t. j.: 877 - 25% -né zníženie = 657,75 / 365 x 10 (počet dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme) = 18,02054 eura, po zaokrúhlení pomerná časť dane predstavuje sumu 18,02 eura.
Vypísanie daňového priznania:
Počet dní sa vyznačí na riadku č. 19 b) daňového priznania.
Ďalej pri vyplnení daňového  priznania sa postupuje podľa predtlače.

 

Otázka č. 7 - vyplnenie daňového priznania, daňovníkom je zamestnávateľ,  v rámci roka  došlo k odlišnému percentuálnemu zníženiu sadzby dane
Ako postupuje daňovník – zamestnávateľ v prípade, ak podáva daňové priznanie za vozidlo zamestnanca, ktoré sa použilo na podnikanie v mesiacoch  február a november. Ide o vozidlo, s dátumom jeho prvej evidencie dňa 1.5.2012, teda ide o vozidlo, u ktorého pri úprave sadzby dane došlo k odlišnému percentuálnemu zníženiu sadzby dane z 25% na 20%. Zamestnanec je zapísaný ako držiteľ motorového vozidla kategórie M1,  objem motora tohto vozidla je 1590 cm3.
Odpoveď
Úpravu ročnej sadzby dane vykoná daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie r. 2015 v závislosti od veku vozidla počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla.
V danom prípade v apríli 2015 uplynulo od prvej evidencie vozidla  36 mesiacov, preto v zdaňovacom období r. 2015 vozidlo prechádza z 25% na 20% - né zníženie ročnej sadzby dane.
Pre výpočet dane v zdaňovacom období r. 2015 za mesiac február sa použije  25% - né zníženie ročnej sadzby dane a za mesiac november 20% - né zníženie ročnej sadzby dne.
Pre správne  vypísanie údajov v daňovom priznaní  je potrebné zachovať nasledovnú postupnosť:
   1. krok:   25% - né zníženie sa vyznačí na  riadku  č. 13, v stĺpci  sadzba 1
   2. krok:    v stĺpci  sadzba 2, na  riadku č. 13 sa vyznačí  20% - né zníženie ročnej sadzby dane. 
Ďalej pri vypísaní ďalších údajov sa postupuje podľa predtlače.
 

 

Otázka č. 8 - uvádzanie elektromobilu v daňovom priznaní
Spoločnosť používa na podnikanie okrem iných vozidiel kategórie M, N a O aj elektromobil. V januári 2016 došlo k zániku tejto spoločnosti bez likvidácie.  
Odpoveď
Ročné sadzby dane na účely výpočtu dane sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel, avšak pre vozidlo kategórie L, M a N  (ďalej „elektromobil“), ktorého jediným zdrojom je elektrina, ročná sadzba dane v tejto prílohe je uvedená v nulovej výške.
Daňovník, ktorému vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel  je povinný ho podať aj za elektromobil (ktorý je predmetom dane) i napriek tomu, že v prílohe č. 1 je ročná sadzba dane uvedená v nulovej výške.
Na základe uvedeného pri zániku spoločnosti bez likvidácie právny nástupca je povinný podať daňové priznanie do jedného mesiaca po ukončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom je povinný uviesť aj elektromobil. V daňovom priznaní v  III. Oddiele – Ročná sadzba dane v riadku 17 uvedie nulu. 
V daňovom priznaní v III. Oddiele - Výpočet dane, v riadku 07 (výkon motora elektromobilu v kW) sa uvádza celé číslo bez zaokrúhľovania.