Vypísanie (vyplnenie) daňového priznania

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie r. 2023 sa podáva na tlačive, ktorého vzor je ustanovený Ministerstvom financií Slovenskej republiky pod číslom MF/017527/2020-726.

 

Otázka č. 1 - vyznačenie zdaňovacieho obdobia v daňovom priznaní v prípade, ak zdaňovacím obdobím je kalendárny rok
Ako sa vyznačí v daňovom priznaní zdaňovacie obdobie celý kalendárny rok? 
Odpoveď
Ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok, v daňovom priznaní na prvej strane sa označí kolónka "Zdaňovacie obdobie podľa § 9 ods. 1"

 

 Poznámka:

Ak je zdaňovacie obdobie iné ako ročné zdaňovacie obdobie, vyznačí sa príslušný údaj v kolónke s označením "Zdaňovacie obdobie podľa § 9 ods. 3,4,5,6,7 podľa toho, či ide o daňovníka:
- ktorý sa zrušuje bez likvidácie (vyznačí kolónku s označením "3")
- na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz (vyznačí kolónku s označením "4")
- ktorý sa zrušuje s likvidáciou (vyznačí kolónku s označením "5")
- ukončil alebo prerušil podnikanie (vyznačí kolónku s označením "6")
- ktorý zomrel (vyznačí kolónku s označením "7"

Informačný materiál: https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2020/2020.12.17_4_DMV_2020_IM_pomocka.pdf

 

Otázka č. 2 - vyplnenie daňového priznania v prípade uplatnenia ročnej sadzby dane za vozidlo, ktorého prvá evidencia  je v roku 2010 a v roku 2023 sa uplatnia dva odlišné percentuálne zvýšenia dane
Ako sa v daňovom priznaní za rok 2023 uvedie ročná sadzba dane pre nákladné  vozidlo kategórie N1 (30t, 3 nápravy)  s dátumom prvej evidencie 15.02.2010 ?  V priebehu roku 2023 nedošlo k zániku daňovej povinnosti a motorové vozidlo je predmetom dane celé zdaňovacie obdobie 2023.
Odpoveď
Úpravu ročnej sadzby dane vykoná daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie r. 2023 v závislosti od veku vozidla počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla.
V danom prípade v januári 2023 uplynulo od prvej evidencie vozidla 156 mesiacov, preto v zdaňovacom období r. 2023 vozidlo prechádza z 10% zvýšenia ročnej sadzby dane na 20% zvýšenie ročnej sadzby dane v zdaňovacom období r. 2023.  Za mesiac január (vrátane) sa použije  10% zvýšenie ročnej sadzby dane a za ďalšie mesiace  počnúc mesiacom február až do konca zdaňovacieho obdobia, sa pre výpočet dane použije ročná sadzba dane s 20% zvýšením dane.
Pri vyplnení daňového priznania sa môže použiť nasledovný postup:

   1. krok:   10% - né zvýšenie sa vyznačí na  riadku  č. 13, v stĺpci  sadzba 1 
   2. krok:   20% - né  zvýšenie da vyznačí na riadku č. 13, v stĺpci  sadzba 2.

 

 

 

Otázka č. 3 - vyplnenie daňového priznania vozidla kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina 

Prvá evidencia vozidla kategórie M1 s výkonom motora 70 kW je 17.05.2018. Aká je ročná sadzba dane za vozidlo, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina?

Odpoveď

V prípade vozidla kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina je ročná sadzba dane 0 eur, v daňovom priznaní sa na riadku 07 uvedie výkon motora v kW a následne riadok 12 - ročná sadzba dane 0 eur.

 

 

Otázka č. 4 - vyplnenie daňového priznania pri vozidle kategórie O4 za zdaňovacie obdobie 2023
Prvá evidencia vozidla kategórie O4 je 02.09.2010, celková hmotnosť vozidla je 24 ton a má dve nápravy. Ako sa vyplní daňové priznanie?
Odpoveď:
V uvedenom prípade ide o vozidlo, na ktoré sa uplatňuje zníženie ročnej sadzby dane o 60% bez ohľadu na prvú evidenciu vozidla - vek vozidla.

 

 
Otázka č. 5 - vyplnenie daňového priznania, ak v rámci roka sa uplatnia dve odlišné percentuálne zníženia pri vozidle kategórie N3 - ťahač

Prvá evidencia vozidla kategórie N3 - ťahač s celkovou hmotnosťou 40 ton a 3 nápravami je 05.11.2020. Ročná sadzba dane za vozidlo je 2 375 eur. Pri zisťovaní počtu mesiacov od prvej evidencie vozidla sa preukázalo, že v priebehu roka 2023 dochádza k odlišnej úprave ročnej sadzby dane.  Vozidlo je predmetom dane v celom zdaňovacom období. Ako sa vyplní daňové priznanie v tomto prípade?
Odpoveď

V danom prípade v októbri 2023 uplynulo od prvej evidencie vozidla prvých 36 mesiacov, preto v zdaňovacom období r. 2023 vozidlo prechádza z 50% do 40% zníženia ročnej sadzby dane. Pre výpočet dane v zdaňovacom období r. 2023 za mesiace január až október 2023 (vrátane) sa použije  50% zníženie ročnej sadzby dane a za ďalšie mesiace november a december 2023 sa pre výpočet dane použije 40%  zníženie ročnej sadzby dane.
Pri výpočte dane v daňovom priznaní sa postupuje nasledovne:
         1. Za obdobie január až október 2023 sa ročná sadzba dane vo výške 2 375 eur zníži o 50 % (ktorá je po znížení 1187,50 eur).
             Výpočet pomernej časti dane: 1187,50/12 x 10 = 989,58 eura.
         2. Za obdobie november až december  2023 sa  ročná sadzba dane vo výške 2 375 eur zníži o 40 % (ktorá je po znížení 1 425 eura).
             Výpočet pomernej časti dane: 1425/12 x 2 = 237,50 eura.
         3. Celková daň za vozidlo je 1 227,08 eura.

Pri vyplnení daňového priznania sa postupuje nasledovne:

        1. krok: na riadku č. 13 sa v stĺpci sadzba 1 vyznačí 50% - né zníženie,
        2. krok: na riadku č. 13 sa v stĺpci sadzba 2 vyznačí 40% - né zníženie .

Ďalej pri vypísaní ďalších údajov sa postupuje podľa predtlače.

 

 

Otázka č. 6 - vyplnenie daňového priznania, ak sa daňovom priznaní uplatní oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 1 písm. d) - vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a lesnej výrobe

Prvá evidencia vozidla kategórie N3 s celkovou hmotnosťou vozidla 25 ton so 4 nápravami je 07.10.2013. Ročná sadzba dane za vozidlo je 877  eur. Vozidlo spĺňa podmienku oslobodenia podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona o dani z motorových vozidiel a v priebehu celého zdaňovacieho obdobia bolo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe. Ako sa vyplní daňové priznanie v tomto prípade?
Odpoveď
V danom prípade sa vyplní riadok 11 daňového priznania - oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 1 citovaného zákona a z ponuky sa vyberie oslobodenie podľa ods. d) (poľnohospodárska a lesná výroba) a vyznačí sa oslobodenie počas celého zdaňovacieho obdobia. Riadok 12 ročná sadzba dane ostane prázdna.

 


 

 

Otázka č. 7 - vyplnenie daňového priznania pri hybridnom motorovom vozidle
Prvá evidencia vozidla kategórie M1 so zdvihovým objemom motora 2000 cm3 je 07.10.2022. Ročná sadzba dane za vozidlo je 148 eur. Ide o hybridné motorové vozidlo označené HEV. Ako sa vyplní daňové priznanie v tomto prípade?

Odpoveď:
V priebehu roka 2023 neuplynulo viac ako 36 mesiacov od dátumu prvej evidencie vozidla a z uvedeného sa uplatní 25% zníženie ročnej sadzby dane a nakoľko ide o hybridné motorové vozidlo súčasne sa uplatní 50% zníženie pre ekologické vozidlá podľa § 7 ods. 4 citovaného zákona.

 

Pri vyplnení daňového priznania sa postupuje nasledovne:

        1. krok: na riadku č. 12 sa v stĺpci ročná sadzba dane podľa zdvihového objemu motora v cm3 vo výške 148 eur.

        2. krok: na riadku č. 13 sa v stĺpci sadzba 1 vyznačí 25% - né zníženie ročnej sadzby dane

        3. krok: na riadku č. 14 sa v stĺpci sadzba 1 upravená ročná sadzby dane vo výške 111 eur ( 148 -37= 111 eur)

        4. krok: na riadku č. 15 označíme kolónku "hybridné motorové vozidlo"

        5. krok: na riadku č. 16 sa v stĺpci sadzba 1 ročná sadzba dane po úprave vo výške 55,50 eur ( 50% z upravenej ročnej sadzby dane 111 eur)

 

Otázka č. 8 - vyplnenie daňového priznania pri používaní autobusu aj okrem verejného záujmu
Daňovník používal vozidlo na podnikanie na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme (autobusová doprava), ktoré okrem tejto činnosti použil  aj na zájazdy nasledovne:
•    v januári v dňoch od 15. – 20., t. j. 6 dní,
•    v marci v dňoch od 12. – 15., t. j. 4 dni.
Prvá evidencia vozidla je 15.5.2017 a celoročná sadzba za vozidlo je 877 eur. Ako sa vypočíta pomerná časť dane v tomto prípade?
Odpoveď

V priebehu roka 2023 dochádza k zmene v znížení ročnej sadzby dane v závislosti od prvej evidencie vozidla a to za 4 mesiace 40 % zníženie ročnej sadzby dane (január až apríl 2023) a 8 mesiacov 30 % zníženie ročnej sadzby dane (máj až december 2023). Napriek tomu, že ide o vozidlo, ktoré je oslobodené  od dane z motorových vozidiel, za dni, v ktorých vozidlo bolo používané aj na činnosti, ktoré nesúvisia s výkonom verejného záujmu, vzniká povinnosť zaplatiť pomernú časť dane. Keďže autobus bol použitý na podnikateľské účely mimo verejného záujmu v mesiacoch január a marec, teda v období, keď sa na vozidlo uplatňovalo 40% zníženie sadzby dane, pri výpočte pomernej časti dane sa vychádza zo sadzby dane v stĺpci Sadzba dane 1.  V uvedenom prípade sa pomerná časť dane vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme, t. j.: 877 - 40% -né zníženie = 526,20 eur/ 365 x 10 dní (počet dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme) = 14,41 eura. 
Vypísanie daňového priznania:
Počet dní sa vyznačí na riadku č. 19 b) daňového priznania.
Ďalej pri vyplnení daňového  priznania sa postupuje podľa predtlače.

 

Otázka č. 9 - vyplnenie daňového priznania, daňovníkom je zamestnávateľ,  v rámci roka  došlo k odlišnému percentuálnemu zníženiu sadzby dane
Ako postupuje daňovník – zamestnávateľ v prípade, ak podáva daňové priznanie za vozidlo zamestnanca, ktoré sa použilo na podnikanie v mesiacoch  marec až máj a následne august až december. Ide o vozidlo, s dátumom jeho prvej evidencie dňa 05.07.2020, teda ide o vozidlo, u ktorého pri úprave sadzby dane došlo k odlišnému percentuálnemu zníženiu sadzby dane z 25% na 20%. Zamestnanec je zapísaný ako držiteľ motorového vozidla kategórie M1,  objem motora tohto vozidla je 1997 cm3.
Odpoveď
Úpravu ročnej sadzby dane vykoná daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie r. 2023 závislosti od veku vozidla počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla.
V danom prípade v júni 2023 uplynulo od prvej evidencie vozidla 36 mesiacov, preto v zdaňovacom období r. 2023 vozidlo prechádza z 25% na 20% - né zníženie ročnej sadzby dane.
Pre výpočet dane v zdaňovacom období r. 2023 za mesiace január až jún použije  25% - né zníženie ročnej sadzby dane a za mesiace júl až december (vrátane) sa použije 20% - né zníženie ročnej sadzby dane.
Pre správne  vypísanie údajov v daňovom priznaní  je potrebné zachovať nasledovnú postupnosť:

 1. krok: na riadku č. 12 sa v stĺpci ročná sadzba dane vyplní podľa zdvihového objemu motora v cm3 vo výške 148 eur.

2. krok: na riadku č. 13 sa v stĺpci sadzba 1 vyznačí 25% - né zníženie ročnej sadzby dane

3. krok: na riadku č. 13 sa v stĺpci sadzba 2 vyznačí 20% - né zníženie ročnej sadzby dane

4. krok: na riadku č. 14 sa v stĺpci sadzba 1 vyznačí upravená ročná sadzby dane vo výške 148 eur ( 148 -37= 111 eur)

5. krok: na riadku č. 14 sa v stĺpci sadzba 2 vyznačí upravená ročná sadzby dane vo výške 148 eur ( 148 -29,6 = 118,4 eur)

6. krok: na riadku číslo 19 sa v stĺpci sadzba 1 vyznačí počet mesiacov patriacich do obdobia 25% - ného zníženia sadzby dane 3 mesiace (mesiace : marec až máj)

7. krok: na riadku číslo 19 sa v stĺpci sadzba 2 vyznačí počet mesiacov patriacich do obdobia 20% - ného zníženia sadzby dane 5 mesiacov (mesiace : august až december)

8. krok: na riadku číslo 121 sa v stĺpci výsledná pomerná časť dane vyznačí suma 77,08 (prepočet 3 mesiace zo sumy 111 eur plus prepočet 5 mesiacov zo sumy 118,4 eur).

 

Ďalej pri vypísaní ďalších údajov sa postupuje podľa predtlače.
 

 

 

Poznámka : v oddiely III v riadku 02 v danom prípade daňovník dátum vzniku a dátum zániku daňovej povinnosti nevypĺňa, nakoľko, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia opakovane vznikla a zanikla daňová povinnosť túto skutočnosť uvedie daňovník v oddiely VII. Odporúčame uviesť mesiace, za ktoré sa vozidlo používalo na podnikateľské účely resp. začiatok a koniec daňovej povinnosti a opäť začiatok a koniec daňovej povinnosti napr. vznik daňovej povinnosti 01.03.2023 - 30.05.2023 a následne 01.08.2023 - 31.12.2023.

Poznámka : zvýraznené stĺpce v riadku 19 upozorňujú na logickú chybu, ktorá nebráni zaslaniu daňového priznania (tlačivo si automaticky pýta vyplnenie 12 mesiacov).

 

Otázka č. 10 - vyplnenie daňového priznania v prípade, ak si daňovník ponechá evidenčné číslo vozidla z pôvodného vozidla na nové vozidlo
Vymenil som staré motorové vozidlo za nové motorové vozidlo. Nakoľko vlastním evidenčné číslo s voliteľnou logistikou – EČVL (je osobitným typom EČV, v ktorom sa na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla uvádzajú úpravy podľa vlastného výberu napr. AA-DANE), predmetné evidenčné číslo som si ponechal na novo zakúpené vozidlo. Ako uvediem dve rôzne motorové vozidlá s totožným evidenčným číslom v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel?
Odpoveď: 
V daňovom priznaní budú uvedené obe motorové vozidlá s jedným  evidenčným číslom, t. z., že totožné evidenčné číslo bude uvedené v daňovom priznaní dvakrát (pri predanom vozidle, ako aj pri novo zakúpenom vozidle). Pre správcu dane odporúčame túto skutočnosť uviesť do poznámok daňového priznania v oddiele VII. 

 

Otázka č. 11 - vyplnenie daňového priznania v prípade, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zmene údajov v osvedčení o evidencii vozidla II (napr. hmotnosti vozidla)
Z dôvodu nesprávneho uvedenia  údajov o vozidle v osvedčení o evidencii vozidla časť II bolo daňovníkovi vystavené nové osvedčenie o evidencii vozidla  časť II u toho istého motorového vozidla, ktoré je predmetom dane z motorových vozidiel. V novo vystavenom osvedčení o evidencii vozidla bola zmenená hmotnosť vozidla, čo ovplyvňuje ročnú sadzbu dane pre uvedené motorové vozidlo. Nové osvedčenie o evidencii vozidla časť II bolo vydané v mesiaci jún prebiehajúceho zdaňovacieho obdobia. Ako uvedenú skutočnosť uviesť v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel a vypočítať daň z motorových vozidiel?
Odpoveď: 
Nakoľko pri určení základu dane je daňovník povinný vychádzať z údajov uvedených v doklade vozidla, ktorým je osvedčenie o evidencii  vozidla časť II, daňovník je povinný predmetné vozidlo uviesť v daňovom priznaní dvakrát. Za obdobie január až jún pri určení ročnej sadzby dane bude daňovník vychádzať z údajov uvedených a platných v pôvodnom  osvedčení o evidencii vozidla časť II, teda z údaja pôvodnej hmotnosti vozidla a v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel daňovník uvedie zánik daňovej povinnosti k poslednému dňu mesiaca  jún. Za obdobie júl až december bude daňovník vychádzať z nových údajov, teda novej hmotnosti z novo vystaveného osvedčenia o evidencii vozidla časť II. V daňovom priznaní daňovník uvedie dátum vzniku daňovej povinnosti k prvému dňu mesiaca júl. Zároveň odporúčame uvedenú skutočnosť uviesť a popísať pre správcu dane v oddiele VII. daňového priznania - Poznámky.