Lehota na podanie daňového priznania

Daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok, podáva daňovník do 31. januára   po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia, pričom týmto dňom je daň splatná.

Zákon o dani z motorových vozidiel osobitne upravuje lehotu na podanie daňového priznania:
•    ktorý sa zrušuje s likvidáciou,
•    ktorý sa zrušuje bez likvidácie,
•    na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz,
•    ktorý zomrel, ukončil alebo prerušil podnikanie.
 
 
Otázka č. 1 -  podanie daňového priznania pred ukončením zdaňovacieho obdobia
Môže daňovník podať daňové priznanie aj pred ukončením zdaňovacieho obdobia?
Odpoveď
Daňové priznanie je účinne podané až po ukončení zdaňovacieho obdobia, a to v lehote stanovenej zákonom o dani z motorových vozidiel.   
 
 
Otázka č. 2 - podanie daňového priznania za príslušný kalendárny rok a zaplatenie dane
Aká je lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie tejto dane?
Odpoveď
Lehota na podanie daňového priznania je do 31. januára  po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok. V tejto lehote je daň splatná.
 
 
Otázka č. 3 - podanie daňového priznania pri zrušení daňovníka s likvidáciou a zaplatenie dane  
Aká je lehota na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v prípade  zrušenia daňovníka s likvidáciou?
Odpoveď
Pre daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, zdaňovacie obdobie sa končí posledným dňom mesiaca jeho vstupu do likvidácie.
Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenia dane likvidátorom je  do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.
 
 
Otázka č. 4 -  podanie daňového priznania pri používaní vozidla po vstupe do likvidácie      
Aká je lehota na podanie daňového priznania a zaplatenia dane pri používaní vozidla likvidátorom, ktorý používa vozidlo aj v čase, po vstupe do likvidácie? 
Odpoveď     
Ak sa bude vozidlo používať na podnikanie likvidátorom aj po vstupe do likvidácie, zdaňovacie obdobie sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa daňovník zrušuje s likvidáciou a končí sa posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom sa zrušuje s likvidáciou. Lehota na podanie daňového priznania je do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V tejto lehote je daň splatná.

 
Otázka č. 5 -  podanie daňového priznania pri zrušení daňovníka bez likvidácie a zaplatenie dane   
Aká je lehota na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v prípade  zrušenia daňovníka bez likvidácie?
Odpoveď
Pre daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, zdaňovacie obdobie sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie.
Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenia dane právnym nástupcom je  do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. 
 

 
Otázka č. 6 -  podanie daňového priznania pri vyhlásení konkurzu a zaplatenie dane       
Aká je lehota na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v prípade  ak je na majetok daňovníka vyhlásený konkurz?
Odpoveď
Pre daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz,  zdaňovacie obdobie sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom bol  vyhlásený konkurz.
Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenia dane správcom v konkurznom konaní je do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.  V tejto lehote je daň splatná.
 
 
Otázka č. 7 -  podanie daňového priznania pri používaní vozidla počas konkurzu a zaplatenie dane     
Aká je lehota na podanie daňového priznania a zaplatenia dane pri používaní vozidla správcom v konkurznom konaní, ktorý používa vozidlo aj počas konkurzu?
Odpoveď     
Ak sa bude vozidlo používať na podnikanie počas konkurzu  naďalej správcom v konkurznom konaní, zdaňovacie obdobie je  vymedzené počnúc prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz až do posledného dňa kalendárneho roka (vrátane), v ktorom bol vyhlásený konkurz.
Lehota na podanie daňového priznania je do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V tejto lehote je daň splatná.

 
 
Otázka č. 8 -  podanie daňového priznania pri úmrtí daňovníka a zaplatenie dane  
Aká je lehota na podanie daňového priznania a zaplatenia dane pri úmrtí daňovníka?
Odpoveď
V prípade úmrtia daňovníka sa zdaňovacie obdobie končí smrťou daňovníka.
Lehota na podanie daňového priznania je do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel. V tejto lehote je daň splatná.

V prípade, ak by dedič, alebo niektorý z dedičov lehotu na podanie daňového priznania nevedel dodržať, má možnosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty podať žiadosť správcovi dane o jej predĺženie.
 
 
Otázka č. 9 -  podanie daňového priznania pri ukončení/prerušení podnikania
Aká je lehota na podanie daňového priznania a zaplatenia dane pri ukončení podnikania?
Odpoveď
V prípade ukončenia podnikania  zdaňovacie obdobie sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil podnikanie.
Lehota na podanie daňového priznania je do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. V tejto lehote je daň splatná.