Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím pre daň z motorových vozidiel je kalendárny rok.

Zákon o dani z motorových vozidiel osobitne upravuje zdaňovacie obdobie pre daňovníka:
•    ktorý sa zrušuje s likvidáciou,
•    ktorý sa zrušuje bez likvidácie,
•    na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz,
•    ktorý zomrel, ukončil alebo prerušil podnikanie.
 
Otázka č. 1 - Zdaňovacie obdobie pri zrušení daňovníka s likvidáciou
Ako sa určuje zdaňovacie obdobie pri zrušení daňovníka s likvidáciou?
Odpoveď
Pre daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, zdaňovacie obdobie sa končí posledným dňom mesiaca jeho vstupu do likvidácie.
 
 
Otázka č. 2 - Zdaňovacie obdobie pri zrušení daňovníka bez likvidácie
Ako sa určuje zdaňovacie obdobie pri zrušení daňovníka bez likvidácie?
Odpoveď
Pre daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, zdaňovacie obdobie sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie.
 
 
Otázka č. 3 - Zdaňovacie obdobie pri  vyhlásení konkurzu         
Ako sa určuje zdaňovacie obdobie ak je na majetok daňovníka vyhlásený konkurz?
Odpoveď
Pre daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz,  zdaňovacie obdobie sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom bol  vyhlásený konkurz.
 
 
Otázka č. 4 - Zdaňovacie obdobie pri úmrtí daňovníka 
Ako sa určuje zdaňovacie obdobie pri úmrtí daňovníka?
Odpoveď
V prípade úmrtia daňovníka sa zdaňovacie sa obdobie končí smrťou daňovníka.
 
 
Otázka č. 5 - Zdaňovacie obdobie pri ukončení podnikania 
Ako sa určuje zdaňovacie obdobie pri ukončení podnikania?
Odpoveď
Pre daňovníka, ktorý ukončil podnikanie sa zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil podnikanie.