Úvod > Daň z motorových vozidiel > Daňové priznanie k dani z MV a zdaňovacie obdobie > Daňové priznanie a zdaňovacie obdobie pre daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie

Daňové priznanie a zdaňovacie obdobie pre daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie

Pre daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie. Za tohto daňovníka podá daňové priznanie právny nástupca, a to do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia a v rovnakej lehote daň zaplatí.
 
Otázka č. 1  - kto podáva daňové priznanie pri zániku spoločnosti bez likvidácie
Spoločnosť zanikla  bez likvidácie ku dňu 25. júna 2023. Kto je povinný podať daňové priznanie?
Odpoveď
Právny nástupca,  ktorý je daňovníkom dane z motorových vozidiel, je  povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré začína 1. januára  a končí  30. júna 2023, t. j. posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie. Daňové priznanie je povinný podať právny nástupca do  jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane, t. j. do 31. júla 2023 a taktiež je povinný v tejto lehote daň aj zaplatiť. 
 
 
Otázka č. 2 - zdaňovacie obdobie pri zániku spoločnosti bez likvidácie a podanie daňového priznania
Naša dcérska spoločnosť bola zlúčená do materskej spoločnosti s nasledovnými údajmi:
•    dátum zrušenia - 28.02.2023,
•    rozhodný deň - 01.03.2023,
•    zánik spoločnosti (výmaz z obchodného registra) - 04.03.2023.
Za aké obdobie je právny nástupca povinný podať daňové priznanie, za obdobie od 01.01.2023 do 28.02.2023,  od 01.01.2023 do 31.03.2023 alebo od 01.01.2023 do 04.03.2023?
Odpoveď
Pre daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie. Za tohto daňovníka je povinný podať daňové priznanie jeho právny nástupca  do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.
Podľa § 68 Obchodného zákonníka spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. V nadväznosti na uvedené, ak zániku spoločnosti bez likvidácie (výmazu z obchodného registra) došlo k 4.3.2023,  povinnosť podať daňové priznanie vzniká za zdaňovacie obdobie od 01.01.2023 do 31.03.2023,  v lehote do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia, t.j. do 30.04.2023 (nakoľko 30.04.2023 je nedeľa, lehota na podanie daňového priznania sa presúva na najbližší pracovný deň 01.5.2023).
 
 
 
Otázka č. 3 - zlúčenie troch spoločností a podanie daňového priznania
Dňa 11.7.2023 došlo k zlúčeniu troch spoločností, kto je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel:  
1.) Každá zo zrušených spoločností podá daňové priznanie za seba pod svojím DIČ?
2.) Za zrušené spoločnosti podá jedno daňové priznanie nástupnícka spoločnosť so svojím DIČ?
3.) Za každú zrušenú spoločnosť podá daňové priznanie právny nástupca pod svojím DIČ?
4.) Za každú zrušenú spoločnosť podá daňové priznanie právny nástupca pod DIČ zaniknutých spoločností?
Odpoveď
Podľa zákona o dani z motorových vozidiel pri zrušení daňovníka bez likvidácie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie, podáva jeho právny nástupca do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.
Na základe uvedeného, pri zlúčení troch firiem, právny nástupca zaplatí daň a podá daňové priznanie (za zdaňovacie obdobie, ktoré začalo 1.1.2023 a bolo skončené 31.7.2023) do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t.j. do 31.8.2023, za každú zaniknutú spoločnosť osobitne, miestne príslušnému daňovému úradu.
Právny nástupca  podá daňové priznanie pod DIČ zaniknutej spoločnosti, to znamená, že v oddiele I. každého daňového priznania uvedie údaje o zaniknutej spoločnosti a v oddiele II. právny nástupca uvedie údaje o sebe (údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie).
 
Otázka č.4 - zdaňovacie obdobie pri zániku spoločnosti bez likvidácie a podanie daňového priznania , ak k zániku spoločnosti došlo až v nasledujúcom zdaňovacom období  
K zrušeniu spoločnosti bez likvidácie došlo 12. decembra 2023 a následne táto spoločnosť zanikne výmazom z obchodného registra dňa 28. januára 2024. Aký je postup pri podávaní daňového priznania?
Odpoveď
Zrušením spoločnosti bez likvidácie (12. decembra 2023) ešte nedošlo k zániku daňovej povinnosti. K zániku daňovej povinnosti dôjde až jej výmazom z obchodného registra. V uvedenom prípade, vzhľadom na zákonom stanovenú lehotu na podanie daňového priznania do 31. januára po ukončení zdaňovacieho obdobia, daňové priznanie môže do dňa svojho zániku podať zrušená spoločnosť. Ak daňové priznanie tento daňovník nepodá, podá ho jeho právny nástupca najneskôr do 31. januára 2024. Zároveň právny nástupca zaniknutého daňovníka je povinný podať daňové priznanie do jedného mesiaca  t.j do 29. februára 2024,  po zániku daňovníka, a to za zdaňovacie obdobie od 1. januára 2024 do 31. januára 2024.