Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Preddavky > Preddavky po lehote na podanie DP

Preddavky po lehote na podanie DP


Po lehote na podanie DP sa  preddavky platené v zdaňovacom období, za ktoré sa DP podáva, započítajú na úhradu výslednej dane. Do tejto sumy sa započítajú aj preddavky, ktorých splatnosť bola určená do konca zdaňovacieho obdobia, ale skutočne uhradené boli najneskôr do lehoty na podanie DP. Preddavky platené na budúce zdaňovacie obdobie, ktorými sú preddavky splatné do konca  januára, februára a marca nasledujúceho roka, resp. preddavky za I. štvrťrok nasledujúceho roka, alebo preddavky platené do konca predĺženej lehoty na podanie DP,  sa zahrnú do sumy preddavkov zaplatených na daň za zdaňovacie obdobie tohto nasledujúceho roka.
 
FAQ
 
Otázka č.1 – Oneskorene zaplatený preddavok
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok  preddavok splatný 31. 12. 2018 uhradila z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov až 18. 1. 2019. Do ktorého zdaňovacieho obdobia započíta preddavok splatný  do 31.12.2018, ktorý zaplatila  až 18.1.2019?
Odpoveď
Oneskorene zaplatený preddavok (splatný 31.12.2018) sa započíta na výslednú daňovú povinnosť za rok 2018.
 
Otázka č.2 – Výpočet preddavkov po lehote na podanie DP
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny za rok 2018 vykázala na riadku 500  DP základ dane vo výške 78 000 €, na riadku 710 (zápočet dane zaplatenej v zahraničí) sumu 1 500 eur. Na  riadku 1110 z ktorého sa vypočítava výška preddavkov uviedla  sumu 14 880 € (výpočet  (/78 000 * 21 %/ - 1 500). Ako má platiť preddavky v r. 2019 po lehote na podanie DP za zdaňovacie obdobie  2018?
Odpoveď
Spoločnosť má povinnosť platiť v roku 2019 štvrťročné  preddavky na daň vo výške 3 720 € (14 880/4) až do lehoty na podanie DP za rok 2019, teda do 31.3. 2020 za predpokladu, že nebude  predĺžená lehota na podanie DP.
 
Otázka č.3 – Vyrovnanie preddavkov po lehote na podanie DP
Zákonná lehota na podanie DP za zdaňovacie obdobie roku 2018  pripadá na 31.3. 2019 (posunutie lehoty na 1.4.2019).  Daňovník v roku 2018 platil mesačné preddavky na daň vyčíslené z daňovej povinnosti z r. 2017. V podanom DP za rok 2018 vykáže daňovú povinnosť, z ktorej vyplynie povinnosť platiť vyššie preddavky na daň ako platil z poslednej známej daňovej povinnosti (z r. 2017). Do akej lehoty má povinnosť doplatiť rozdiel na zaplatených preddavkoch?
Odpoveď
Preddavky platené za mesiace január, február, marec 2019, resp. za I. štvrťrok 2019, ktorých výška je vypočítaná z DP za rok 2017, má daňovník povinnosť po podaní DP za rok 2018 vyrovnať   v lehote do 30. 4. 2019, teda do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie DP.
 
Otázka č.4 - Použitie preplatku na preddavkoch
Spoločnosť zaplatila na mesačných preddavkoch za rok 2018 v lehote do 31.3.2019 - posunutie lehoty do 1.4.2019 ( teda na preddavkoch  splatných do konca januára, februára a marca 2019) vyššiu sumu, ako vyplýva z  preddavkov vyčíslených z výslednej daňovej povinnosti za rok 2018. Ako môže použiť takto preplatené preddavky ?
Odpoveď
Rozdiel vo vyššie zaplatených preddavkoch sa použije buď na budúce preddavky, alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti.
 
Otázka č.5 –Vyrovnanie výslednej dane po podaní DP
Spoločnosť za rok 2018 vykázala  daňovú povinnosť vo výške 25 311 €, na preddavkoch v roku 2018 zaplatila sumu 23 826 €. Rozdiel medzi výslednou daňovou povinnosťou a zaplatenými preddavkami vo výške 1 485 € (25 311-23 826) musí uhradiť najneskôr v lehote na podanie DP, teda do 31.3.2019- posunutie lehoty do 1.4.2019.