Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Preddavky > Preddavky po lehote na podanie DP

Preddavky po lehote na podanie DP


Po lehote na podanie DP sa  preddavky platené v zdaňovacom období, za ktoré sa DP podáva, započítajú na úhradu výslednej dane. Do tejto sumy sa započítajú aj preddavky, ktorých splatnosť bola určená do konca zdaňovacieho obdobia, ale skutočne uhradené boli najneskôr do lehoty na podanie DP. Preddavky platené na budúce zdaňovacie obdobie, ktorými sú preddavky splatné do konca  januára, februára a marca nasledujúceho roka, resp. preddavky za I. štvrťrok nasledujúceho roka, alebo preddavky platené do konca predĺženej lehoty na podanie DP,  sa zahrnú do sumy preddavkov zaplatených na daň za zdaňovacie obdobie tohto nasledujúceho roka.
 
Na základe zmeny spôsobu výpočtu preddavkov v zdaňovacom období začatom najskôr od 1.1.2020,  ako aj ich zaokrúhľovania  sa nový spôsob prepočtu výšky preddavkov použije aj na preddavky platené po lehote na podanie DP za rok 2019 (teda po 31.3. 2020 resp. po predĺženej lehote na podanie DP za rok 2019).
 
FAQ
 
Otázka č.1 – Oneskorene zaplatený preddavok
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok  preddavok splatný 31.12.2023 uhradila z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov až 18.1.2024. Do ktorého zdaňovacieho obdobia započíta preddavok splatný  do 31.12.2023, ktorý zaplatila  až 18.1.2024?
Odpoveď
Oneskorene zaplatený preddavok (splatný 31.12.2023) sa započíta na výslednú daňovú povinnosť za rok 2023.
 
Otázka č.2 – Výpočet preddavkov po lehote na podanie DP
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny za rok 2022 vykázala na riadku 500  DP základ dane vo výške 78 000 €, riadok 610 nebol vyplnený. Na riadku 560 DP vykázala sumu 200 000 €. Daň na účely určenia výšky preddavkov na  riadku 1110 DP, z ktorého sa vypočítava výška preddavkov  vypočítala   sumu 16 380 € (výpočet :   základ dane  na riadku 500 DP za rok 2022 x sadzba dane 21 % =78 000 * 21 %= 16 380 €). Ako má platiť preddavky v r. 2023 po lehote na podanie DP za zdaňovacie obdobie  2022?
Odpoveď
Spoločnosť má povinnosť platiť v roku 2023 štvrťročné   preddavky na daň vo výške 4 095 € (16 380/4) až do lehoty na podanie DP za rok 2023, teda do 31.3. 2024 za predpokladu, že nebude  predĺžená lehota na podanie DP.
 
Otázka č.3 – Vyrovnanie preddavkov po lehote na podanie DP
Zákonná lehota na podanie DP za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2022  pripadá na 31.3. 2023.  Daňovník v roku 2023 do lehoty na podanie DP platil mesačné preddavky na daň vyčíslené z daňovej povinnosti z r. 2021. V podanom DP za rok 2022 vykáže daňovú povinnosť, z ktorej vyplynie povinnosť platiť vyššie preddavky na daň ako platil z poslednej známej daňovej povinnosti (z r. 2021). Do akej lehoty má povinnosť doplatiť rozdiel na zaplatených preddavkoch?
Odpoveď
Preddavky platené za mesiace január, február, marec 2023,  ktorých výška je vypočítaná z DP za rok 2021 u daňovníka s kalendárnym rokom  podľa §42  ods.9 zákona o dani z príjmov  platného od 1.1.2021, nemá daňovník povinnosť po podaní DP za rok 2022 zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie DP.
 
Otázka č.4  – Použitie preplatku na preddavkoch
Spoločnosť zaplatila na mesačných preddavkoch za rok 2022 v lehote do 31.3.2023( teda na preddavkoch  splatných do konca januára, februára a marca 2023) vyššiu sumu, ako vyplýva z  preddavkov vyčíslených z výslednej daňovej povinnosti za rok 2022. Ako môže použiť takto preplatené preddavky ?
Odpoveď
Rozdiel vo vyššie zaplatených preddavkoch sa použije buď na budúce preddavky, alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti.
 
Otázka č.5 –Vyrovnanie výslednej dane po podaní DP
Spoločnosť za rok 2022 vykázala  daňovú povinnosť vo výške 25 311 €, na preddavkoch v roku 2022 zaplatila sumu 23 826 €. Dokedy je potrebné zaplatiť vzniknutý nedoplatok na dani?
 
Nedoplatok na dani ako rozdiel medzi výslednou daňovou povinnosťou a zaplatenými preddavkami vo výške 1 485 € (25 311-23 826) musí uhradiť najneskôr v lehote na podanie DP, teda do 31.3.2023, pokiaľ si nepredĺžila lehotu na podanie DP.