Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Preddavky > Kto neplatí preddavky na daň

Kto neplatí preddavky na daň

Ak správca dane neurčí platenie preddavkov na daň inak, preddavky na daň neplatí daňovník, ktorého
  • daňová povinnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie bola od 1.1.2020  nižšia ako  5 000 €, (do 31.12.2019 ak bola nižšia ako 2 500 €)
  • daňovník v období likvidácie a konkurzu,
  • daňovník, ktorý podáva DP  prvýkrát v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané (novovzniknutí   daňovníci),
FAQ
 
Otázka č.1 – Vykázanie daňovej straty a preddavky na daň
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ktorá vznikla 10. 8. 2010, za rok 2020 vykázala daňovú stratu vo výške 2 158,90€.Má povinnosť platiť preddavky na daň v roku 2021?
Odpoveď
V roku 2021 jej nevzniká povinnosť platiť preddavky na daň, nakoľko výška dane nepresiahla zákonom stanovený limit pre platenie preddavkov platný od 1.1.2020  (5 000 €)  s výnimkou, ak  by správca dane určil platenie preddavkov inak.
 
Otázka č. 2 – Platenie preddavkov v konkurze a likvidácii
Na obchodnú spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok bol dňa 12. 10. 2021 vyhlásený konkurz. Spoločnosť mala povinnosť v roku 2021 platiť štvrťročné preddavky na daň z poslednej známej daňovej povinnosti  z roku 2020  v sume 1 841,60 €. Ako má platiť preddavky v období konkurzu?
Odpoveď
Spoločnosť má povinnosť uhradiť  preddavky za 1.,2. a 3. štvrťrok 2021  (preddavok za 3. štvrťrok splatný 30.9.2021). Po vyhlásení konkurzu neplatí preddavky na daň s výnimkou, ak by správca dane určil platenie preddavkov inak. Rovnako postupuje aj daňovník v režime likvidácie.
 
Otázka č. 3 – Platenie preddavkov v reštrukturalizácii
Na obchodnú spoločnosť bola dňa 17.5.2021 povolená reštrukturalizácia. Z poslednej známej daňovej povinnosti za rok 2020 mala povinnosť v roku 20201 platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 2 000 €. Ako bude platiť preddavky v období reštrukturalizácie ?
Odpoveď
Spoločnosť naďalej aj v období reštrukturalizácie platí preddavky tak, ako jej vyplývajú z poslednej známej daňovej povinnosti z roku 2020, pretože povolením reštrukturalizácie nedochádza k zmene zdaňovacieho obdobia.
 
Otázka č. 4 - Platenie preddavkov a novovzniknutý daňovník
Akciová  spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok  vznikla zápisom do obchodného registra  dňa 26. 2. 2021.  Ako má platiť preddavky na daň nový daňovník ?
Odpoveď
Povinnosť prvýkrát podať DP za zdaňovacie obdobie od dátumu vzniku do konca kalendárneho roka (od 26. 2. 2021 do 31. 12. 2021) jej vzniká v lehote do 31.3.2022, (ak nebude mať predĺženú lehotu na podanie DP). V roku vzniku (2021) nemá a. s. povinnosť  platiť preddavky na daň, ani nemá povinnosť platiť preddavky na daň  do lehoty na podanie DP za rok 2021, teda do 31.3.2022. Podaním DP za rok 2021 vykáže  daňovú povinnosť pre účely platenia preddavkov vo výške 2 368,90 €. Spoločnosti nevzniká povinnosť v roku 2022 platiť preddavky na daň, pretože nepresiahla zákonom stanovený limit pre platenie štvrťročných preddavkov na daň, ktorý je od 1.1.2020  zvýšený na 5 000  €.
 
Otázka č. 5 – Novovzniknutý daňovník a preddavky za vykázanú daň v prvom  zdaňovacom  období.
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok vznikla 15.7.2020. Povinnosť prvýkrát podať DP za zdaňovacie obdobie od dátumu vzniku do konca kalendárneho roka (od 15.7.2020 do 31. 12. 2020), jej vznikla v lehote do 31.3. 2021. Ako má povinnosť platiť preddavky na daň a dokedy má povinnosť uhradiť prípadný preddavok za I. štvrťrok, resp. za mesiace január, február a marec 2021 ?
Odpoveď
V roku vzniku (2020) nemala spoločnosť  povinnosť platiť preddavky na daň a rovnako nemala  povinnosť platiť preddavky na daň ani  do lehoty na podanie DP za rok 2020, teda do 31.3. 2021.  Podaním DP za rok 2020 vykáže  daňovú povinnosť pre účely platenia preddavkov vo výške 5 800 €. Spoločnosti vzniká  povinnosť v r. 2021 platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 450 eur (5 800/4). Preddavok za I. štvrťrok 2021 je  splatný do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania , teda do 30.4.2021.  Preddavky za ostatné štvrťroky sú splatné vždy do konca kalendárneho štvrťroka.
 
Otázka č. 6 – Preddavky a daňovníci nezriadení alebo nezaložení na podnikanie
Majú povinnosť dańovníci  nezriadení alebo nezaložení na podnikanie platiť preddavky na daň ?
Odpoveď
V prípade,  že  takíto daňovníci   dosiahnu  príjmy  zo  zdaňovanej činnosti  a  vyčíslia   daň   pre  účely  platenia  preddavkov na daň vyššiu ako je hranica pre platenie  štvrťročných  alebo mesačných preddavkov,  majú povinnosť  platiť  preddavky  na  daň podľa  §  42  ods.1  alebo  2  zákona  o  dani  z príjmov,  rovnako ako podnikateľské subjekty.