Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Preddavky > Preddavky inak na základe rozhodnutia správcu dane

Preddavky inak na základe rozhodnutia správcu dane

Správca dane môže na základe žiadosti daňovníka, alebo z vlastného podnetu určiť platenie preddavkov inak v týchto prípadoch :
  • ak ide o  platenie preddavkov na daň  na základe výšky predpokladanej dane,
  • ak ide o daňovníkov, ktorým nevzniká povinnosť platiť preddavky (daňovníci v likvidácii; v konkurze; novovzniknutí daňovníci; daňovníci, ktorých daňová povinnosť nepresiahla v predchádzajúcom zdaňovacom období sumu  5 000 € - zvýšenie limitu pre platenie štvrťročných preddavkov za zdaňovacie obdobie začaté najskôr od 1.1.2020 ),
  • ak daň uvedená v DP, na základe ktorej sú platené preddavky na daň  bola zmenená  rozhodnutím správcu dane (napr. po daňovej kontrole), alebo  podaním  dodatočného DP
  • v iných  odôvodnených prípadoch  na žiadosť daňovníka 
Keďže od 1.1.2021 bola  v §42 ods.9 zákona o dani z príjmov zrušená povinnosť vyrovnať rozdiel na zaplatených preddavkoch na daň platených od začiatku zdaňovacieho obdobia, rozdiel v preddavkoch na daň sa nevyrovnáva ani v prípade preddavkov na daň určených rozhodnutím správcu dane.
 
FAQ
 
Otázka č.1 – Podanie dodatočného DP a platenie preddavkov 
Spoločnosť podala riadne daňové priznanie za rok 2022 dňa 25.3.2023, v ktorom vykázala daňovú povinnosť pre účely platenia preddavkov na daň vo výške 2 138,50 €. Dňa 18.7.2023 podá dodatočné DP za rok 2022, v ktorom zvýši daňovú povinnosť na sumu 5 895 €.  Má povinnosť spoločnosť po podaní dodatočného DP platiť preddavky na daň, pretože podaním dodatočného DP prekročí zákonom stanovený limit pre ich platenie ?
Odpoveď
Ak správca dane neurčí rozhodnutím platenie preddavkov inak po podaní dodatočného DP, spoločnosť nemá povinnosť platiť preddavky na daň aj keď podaním dodatočného DP prekročila hranicu pre platenie štvrťročných preddavkov.
 
Otázka č.2 – Daňová kontrola  a platenie preddavkov
Správca dane  po výkone daňovej kontroly za zdaňovacie obdobie 2021 (kontrola ukončená v máji 2023) zvýšil daňovú povinnosť  z pôvodnej daňovej povinnosti vykázanej v DP za rok 2021 vo výške 2 150 € na sumu 5 700 €.  Ako máme platiť preddavky v r. 2023 do lehoty na podanie DP za  zdaňovacie obdobie 2022?
Odpoveď
Ak správca dane neurčí rozhodnutím platenie preddavkov inak po výkone daňovej kontroly za zdaňovacie obdobie roku 2021, nevzniká vám povinnosť platiť preddavky na daň, pretože v riadnom daňovom priznaní ste vykázali nižšiu daňovú povinnosť, ako je hranica pre platenie štvrťročných preddavkov.  Ak by správca dane po podaní dodatočného DP rozhodnutím určil platenie preddavkov inak, ste povinní dodržať platenie preddavkov tak, ako je určené v rozhodnutí.
 
Otázka č.3 – Predaj majetku v cirkevnej organizácii a platenie preddavkov
Cirkevná organizácia ako nezisková organizácia predala v r. 2022 pôdu za sumu 200 000 €, z príjmu jej vznikla daňová povinnosť za rok 2022 po odpočítaní výdavkov vo výške 15 000 €. Daň pre účely preddavkov na daň vykázaná v riadku  1110 tlačiva DP  bola vyčíslená vo výške 30 300 eur. Cirkvi vznikla povinnosť platiť mesačné preddavky na daň. Môže požiadať správcu dane o platenie preddavkov na daň inak, ak už nepredpokladá obdobný príjem v roku 2023?
Odpoveď
Ak ide o jednorazový (náhodný) príjem, má možnosť daňovník požiadať správcu dane o vydanie rozhodnutia o platení preddavkov na daň inak buď v zníženej alebo nulovej výške. Je na rozhodnutí správcu dane, akým spôsobom posúdi vašu žiadosť a dôvody v nej uvedené a následne po nadobudnutí právoplatnosti vydaného rozhodnutia, budete platiť preddavky na daň v r. 2023  tak, ako budú určené v rozhodnutí správcu dane.
 
Otázka č.4  – Platenie preddavkov inak na základe žiadosti daňovníka
Spoločnosť  pri podaní DP za r. 2022 vykázala daňovú povinnosť vo výške 1 500 €. Keďže  v r. 2023 získala výhodnú zákazku, z ktorej predpokladá že dosiahne v r.2023 vysokú daňovú povinnosť, požiadala správcu dane o platenie preddavkov inak vo výške 5 500 € štvrťročne.
Odpoveď
Z výslednej daňovej povinnosti za r. 2022 spoločnosti nevyplynuli platiť preddavky, pretože dosiahla daňovú povinnosť nižšiu ako 5 000€ . Ak však správca dane na základe žiadosti daňovníka vydá Rozhodnutie o určení preddavkov inak, daňovník bude platiť preddavky na daň v r.2023 až do lehoty na podanie DP za rok 2023 vo výške určenej v rozhodnutí.
 
Otázka č.5  – Spoplatnenie žiadosti o určenie preddavkov inak
Podlieha žiadosť o určenie preddavkov inak správnemu poplatku?
Odpoveď
Nie, uvedená žiadosť nepodlieha správnemu poplatku.
 
Otázka č.6  – Obsah žiadosti o určenie preddavkov inak
Aké dokumenty by mala obsahovať žiadosť o určenie preddavkov inak?
Odpoveď
K žiadosti o určenie preddavkov inak predloží daňovník finančnú analýzu, dôvody pre ktoré žiada určenie preddavkov inak a akú výšku preddavku navrhuje. Ak daňovník vedie účtovníctvo, súčasťou  žiadosti musia byť aj účtovné výkazy k predchádzajúcemu mesiacu dátumu podania žiadosti o určenie platenia preddavkov inak.
 
Otázka č.7 – Obdobie platenia preddavkov inak stanovené správcom dane
Môžeme žiadať o určenie preddavkov inak na celé zdaňovacie obdobie?
Odpoveď
Správca dane môže určiť platenie preddavkov inak na základe žiadosti daňovníka maximálne na obdobie troch kalendárnych mesiacov tak, aby suma preddavkov zodpovedala predpokladanej výške dane za príslušné zdaňovacie obdobie v prípade daňovníka, ktorý má platiť mesačné preddavky. Ak daňovník má platiť štvrťročné preddavky , správca dane môže určiť platenie preddavkov inak na obdobie jedného štvrťroku. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nastanú nové skutočnosti a daňový subjekt opakovane predloží žiadosť o určenie preddavkov inak na inú ďalšiu časť zdaňovacieho obdobia, správca dane môže rozhodnutím určiť preddavky inak na ďalšiu časť zdaňovacieho  obdobia.