Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Preddavky > Preddavky inak na základe rozhodnutia správcu dane

Preddavky inak na základe rozhodnutia správcu dane

Správca dane môže na základe žiadosti daňovníka, alebo z vlastného podnetu určiť platenie preddavkov inak v týchto prípadoch :
  • ak ide o  platenie preddavkov na daň   na základe výšky predpokladanej dane,
  • ak ide o daňovníkov, ktorým nevzniká povinnosť platiť preddavky (daňovníci v likvidácii; v konkurze; novovzniknutí daňovníci; daňovníci, ktorých daňová povinnosť nepresiahla v predchádzajúcom zdaňovacom období sumu  2 500 €)
  • ak daň uvedená v DP, na základe ktorej sú platené preddavky na daň  bola zmenená  rozhodnutím správcu dane (napr. po daňovej kontrole), alebo  podaním  dodatočného DP
  • v iných  odôvodnených prípadoch  na žiadosť daňovníka 
FAQ
 
Otázka č.1 – Podanie dodatočného DP a platenie preddavkov 
Spoločnosť podala riadne daňové priznanie za rok 2018 dňa 25.3.2019, v ktorom vykázala daňovú povinnosť pre účely platenia preddavkov na daň vo výške 2 138,50 €. Dňa 18.7.2019 podala dodatočné DP za rok 2018 v ktorom zvýšila daňovú povinnosť na sumu 3 895 €.  Má povinnosť spoločnosť po podaní dodatočného DP platiť preddavky na daň, pretože podaním dodatočného DP prekročila zákonom stanovený limit pre ich platenie ?
Odpoveď
Ak správca dane neurčí rozhodnutím Platenie preddavkov inak po podaní dodatočného DP, spoločnosť nemá povinnosť platiť preddavky na daň aj keď podaním dodatočného DP prekročila hranicu pre platenie štvrťročných preddavkov.
 
Otázka č.2 – Daňová kontrola  a platenie preddavkov
Správca dane  po výkone daňovej kontroly za zdaňovacie obdobie 2018 (kontrola ukončená v máji 2019) zvýšil daňovú povinnosť  z pôvodnej daňovej povinnosti vykázanej v DP za rok 2018 vo výške 2 150 € na sumu 2 700 €.  Ako máme platiť preddavky v r. 2019 do lehoty na podanie DP za toto zdaňovacie obdobie ?
Odpoveď
Ak správca dane neurčí rozhodnutím Platenie preddavkov inak po výkone daňovej kontroly za zdaňovacie obdobie roku 2018 , nevzniká vám povinnosť platiť preddavky na daň, pretože v riadnom daňovom priznaní ste vykázali nižšiu daňovú povinnosť , ako je hranica pre platenie štvrťročných preddavkov.  Ak by správca dane po podaní dodatočného DP rozhodnutím určil platenie preddavkov inak, ste povinní dodržať platenie preddavkov tak, ako je určené v rozhodnutí.
 
Otázka č.3 – Predaj majetku v cirkevnej organizácii a platenie preddavkov
Cirkevná organizácia ako nezisková organizácia predala v r. 2018 pôdu za sumu 200 000 €, z príjmu jej vznikla daňová povinnosť za rok 2018 po odpočítaní výdavkov vo výške 15 000 €.Daň pre účely preddavkov na daň vykázaná v riadku  1110 tlačiva DP  bola vyčíslená vo výške 14 300 eur. Cirkvi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Môže požiadať správcu dane o platenie preddavkov na daň inak, ak už nepredpokladá obdobný príjem v roku 2019?
Odpoveď
Ak ide o jednorazový (náhodný ) príjem, má možnosť daňovník požiadať správcu dane o vydanie rozhodnutia o platení preddavkov na daň inak buď v zníženej alebo nulovej výške. Je na rozhodnutí správcu dane, akým spôsobom posúdi vašu žiadosť a dôvody v nej uvedené a následne po nadobudnutí právoplatnosti vydaného rozhodnutia, budete platiť preddavky na daň v r. 2019  tak, ako budú určené v rozhodnutí správcu dane.
 
Otázka č.4 - Platenie preddavkov inak na základe žiadosti daňovníka
Spoločnosť  pri podaní DP za r. 2018 vykázala daňovú povinnosť vo výške 1 500 €. Keďže  v r. 2019 získala výhodnú zákazku , z ktorej predpokladá v r.  2018 vysokú daňovú povinnosť, požiadala správcu dane o platenie preddavkov inak vo výške 2 500 € štvrťročne.
Odpoveď
Z výslednej daňovej povinnosti za r. 2018 spoločnosti nevyplynuli platiť preddavky, pretože dosiahla daňovú povinnosť nižšiu ako 2 500€. Ak však správca dane na základe žiadosti daňovníka vydá Rozhodnutie o určení preddavkov inak, daňovník bude platiť preddavky na daň v r.2019 vo výške určenej v rozhodnutí.
 
Otázka č.5 - Spoplatnenie žiadosti o určenie preddavkov inak
Podlieha žiadosť o určenie preddavkov inak správnemu poplatku?
Odpoveď
Nie, uvedená žiadosť nepodlieha správnemu poplatku.
 
Otázka č.6- Obsah žiadosti o určenie preddavkov inak
Aké dokumenty by mala obsahovať žiadosť o určenie preddavkov inak?
Odpoveď
K žiadosti o určenie preddavkov inak predloží daňovník finančnú analýzu, dôvody pre ktoré žiada určenie preddavkov inak. Ak daňovník vedie účtovníctvo , súčasťou  žiadosti musia byť aj účtovné výkazy k predchádzajúcemu mesiacu dátumu podania žiadosti o určenie platenia preddavkov inak.
 
Otázka č.7- Obdobie platenia preddavkov inak stanovené správcom dane
Môžeme žiadať o určenie preddavkov inak na celé zdaňovacie obdobie?
Odpoveď
Správca dane môže určiť platenie preddavkov inak na základe žiadosti daňovníka maximálne na obdobie troch kalendárnych mesiacov tak, aby suma preddavkov zodpovedala predpokladanej výške dane za príslušné zdaňovacie obdobie v prípade daňovníka, ktorý má platiť mesačné preddavky. Ak daňovník má platiť štvrťročné preddavky , správca dane môže určiť platenie preddavkov inak na obdobie jedného štvrťroku. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nastanú nové skutočnosti a daňový subjekt opakovane predloží žiadosť o určenie preddavkov inak na inú ďalšiu časť zdaňovacieho obdobia, správca dane môže rozhodnutím určiť preddavky inak na ďalšiu časť zdaňovacieho  obdobia.