Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Preddavky > Preddavky do lehoty na podanie DP a do predíženej lehoty na podanie DP

Preddavky do lehoty na podanie DP a do predíženej lehoty na podanie DP

Do lehoty na podanie DP sa platia preddavky z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v DP podanom za zdaňovacie obdobie  pred  bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím. Pri výpočte dane vyplývajúcej z poslednej známej daňovej povinnosti sa postupuje rovnako, ako pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

V zdaňovacom období začatom najskôr od 1.1.2020 sa zmenil spôsob  výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti   tak, že ide o daň  vypočítanú zo základu dane zníženého o odpočet daňovej straty  (riadok 500) uvedeného v DP podanom za  zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, pričom pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti sa postupuje rovnako, ako pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, vrátane použitia sadzby dane podľa  §15 zákona o dani z príjmov uvedenej v DP podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, znížená o úľavu na dani z riadku 610 tlačiva DP. Algoritmus výpočtu preddavkov platených do lehoty na podanie DP za rok 2020 alebo do predĺženej lehoty na podanie DP za rok 2020 je nasledovný: (r. 500x21%)- r.610 tlačiva DP  za rok 2019 zaokrúhlené na dve desatinné miesta matematicky .

Daňovník má možnosť zo zákona predlžiť si lehotu na podanie DP najviac  o tri kalendárne mesiace, resp. o šesť kalendárnych mesiacov (ak má zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí najneskôr do 30.9.). Ak z poslednej známej daňovej povinnosti  vyplynula povinnosť platiť mesačné alebo štvrťročné preddavky na daň, predlžuje sa aj splatnosť preddavkov až do konca predĺženej lehoty na podanie DP.

FAQ
 
Otázka č.1 – Výpočet preddavkov do lehoty na podanie DP a vstup do likvidácie v r. 2023
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok vstúpila dňa 17.8.2023 do likvidácie. Z poslednej známej daňovej povinnosti za rok 2022 platila štvrťročné  preddavky na daň vo výške 1 200 €. Ako má platiť preddavky na daň do lehoty na podanie DP (do 30.11.2023)  za skrátené zdaňovacie obdobie pred vstupom do likvidácie v trvaní od 1.1.2023 do 16.8.2023?
Odpoveď
Spoločnosť v období likvidácie preddavky neplatí v nadväznosti na § 42 ods.3 ZDP. V zdaňovacom období pred vstupom do likvidácie mala povinnosť uhradiť preddavky za I. a  II. štvrťrok 2023. Preddavok  za III. štvrťrok 2023 splatný  30.9.2023  už nemá povinnosť uhradiť, pretože je v režime likvidácie.

 

Otázka č.2 – Predĺženie lehoty na podanie DP o 3 mesiace 
Obchodná spoločnosť  so zdaňovacím obdobím kalendárny rok oznámila správcovi dane 10. februára 2023, že si predlžuje lehotu na podanie DP za rok 2022 do 30.6.2023. Z poslednej známej daňovej povinnosti (z r.2021) jej vyplynula v r.2022 povinnosť  platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 050 € . Ako má platiť preddavky do predlženej lehoty na podanie DP za rok 2022, teda v období od 1.1.2023 do 30.6.2023?
Odpoveď
Spoločnosť mala  povinnosť platiť v r.2023 štvrťročné  preddavky vypočítané z daňovej povinnosti za rok 2021 vo výške 1 050 € do predĺženej lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2022.

Otázka č.3  –Predĺženie lehoty na podanie DP z dôvodu dosahovania príjmov zo zahraničia
Obchodná spoločnosť
so zdaňovacím obdobím kalendárny (ktorá vznikla v r. 2010) oznámila správcovi dane 12. marca 2023, že si predlžuje lehotu na podanie DP za rok 2022 o šesť mesiacov z dôvodu, že dosahuje zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí (predĺženie lehoty do 30. 9. 2023). Z poslednej známej daňovej povinnosti (z r.2021) jej vyplynula povinnosť  platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1 487,50 € (základ dane na riadku 500 tlačiva DP za rok 2021 vo výške 85 000 €, riadok 610, nebol vyplnený). Ako má platiť preddavky do predlženej lehoty na podanie DP za rok 2022 , teda od 1.1.2023 do 30.9.2023 a v akej lehote má povinnosť vyrovnať preddavky na daň ?
Odpoveď.
Spoločnosť mala povinnosť v r.2023 platiť mesačné preddavky vypočítané z daňovej povinnosti za rok 2021  vo výške 1 487,50 € do predĺženej lehoty na podanie daňového priznania, t.j. do 30.9.2023. Povinnosť vyrovnať preddavky na daň za obdobie od 1.1.2023 do 30.9.2023 je nevzniká.

Otázka č.4 – Predĺženie lehoty na podanie DP, DP  podané  predčasne a platenie preddavkov
Spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok  si predĺžila lehotu na podanie DP za rok 2022 do 30.6.2023. Z poslednej známej daňovej povinnosti z roku 2021 mala povinnosť platiť  do predĺženej lehoty  na podanie DP za rok 2022 (do 30.6.2023) štvrťročné preddavky na daň vo výške 5 500 € . Daňové priznanie však podala už 18.4.2023. Ako bude v tomto prípade postupovať pri platení preddavkov?
Odpoveď
Aj napriek tomu, že DP bolo podané skôr, ako uplynula predĺžená lehota na jeho podanie, spoločnosť musí platiť preddavky na daň z daňovej povinnosti z roku 2021 až do predĺženej lehoty na podanie DP, t.j. do 30.6.2023.  Až po uplynutí predĺženej lehoty na podanie DP  prepočíta výšku preddavkov z DP za rok 2022 podľa novej daňovej povinnosti a od mesiaca júl 2023 platí preddavky v takto prepočítanej výške.