Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Preddavky > Preddavky do lehoty na podanie DP a do predíženej lehoty na podanie DP

Preddavky do lehoty na podanie DP a do predíženej lehoty na podanie DP

Do lehoty na podanie DP sa platia preddavky z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v DP podanom za zdaňovacie obdobie  pred  bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím. Pri výpočte dane vyplývajúcej z poslednej známej daňovej povinnosti sa postupuje rovnako, ako pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

V zdaňovacom období začatom najskôr od 1.1.2020 sa zmenil spôsob  výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti   tak, že ide o daň  vypočítanú zo základu dane zníženého o odpočet daňovej straty  (riadok 500) uvedeného v DP podanom za  zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, pričom pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti sa postupuje rovnako, ako pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie , vrátane použitia sadzby dane podľa  §15 zákona o dani z príjmov uvedenej v DP podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, znížená o úľavu na dani z riadku 610 tlačiva DP. Algoritmus výpočtu preddavkov platených do lehoty na podanie DP za rok 2020 alebo do predĺženej lehoty na podanie DP za rok 2020 je nasledovný: (r. 500x21%)- r.610 tlačiva DP  za rok 2019 zaokrúhlené na dve desatinné miesta matematicky .

Daňovník má možnosť zo zákona predlžiť si lehotu na podanie DP najviac  o tri kalendárne mesiace, resp. o šesť kalendárnych mesiacov (ak má zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí najneskôr do 30.9.). Ak z poslednej známej daňovej povinnosti  vyplynula povinnosť platiť mesačné alebo štvrťročné preddavky na daň, predlžuje sa aj splatnosť preddavkov až do konca predĺženej lehoty na podanie DP.

FAQ
 
Otázka č.1 – Výpočet preddavkov do lehoty na podanie DP a vstup do likvidácie v r. 2021
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok vstúpila dňa 17.8.2021 do likvidácie. Z poslednej známej daňovej povinnosti za rok 2020 platila štvrťročné  preddavky na daň vo výške 1 200 €. Ako má platiť preddavky na daň do lehoty na podanie DP (do 30.11.2021)  za skrátené zdaňovacie obdobie pred vstupom do likvidácie v trvaní od 1.1.2021 do 16.8.2021 ?
Odpoveď
Spoločnosť v období likvidácie preddavky neplatí v nadväznosti na § 42 ods.3 ZDP. V zdaňovacom období pred vstupom do likvidácie mala povinnosť uhradiť preddavky za I. a  II. štvrťrok 2021. Preddavok  za III. štvrťrok 2021 splatný  30.9.2021  už nemá povinnosť uhradiť, pretože je v režime likvidácie.

 

Otázka č.2 – Predĺženie lehoty na podanie DP o 3 mesiace 
Obchodná spoločnosť  so zdaňovacím obdobím kalendárny rok oznámila správcovi dane 10. februára 2021, že si predlžuje lehotu na podanie DP za rok 2020 do 30.6.2021. Z poslednej známej daňovej povinnosti (z r.2019) jej vyplynula v r.2020 povinnosť  platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 050 € . Ako má platiť preddavky do predlženej lehoty na podanie DP za rok 2020, teda v období od 1.1.2021 do 30.6.2021?
Odpoveď
Spoločnosť mala  povinnosť platiť v r.2021 štvrťročné  preddavky vypočítané z daňovej povinnosti za rok 2019 vo výške 1 050 € do predĺženej lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2020.

Otázka č.3  –Predĺženie lehoty na podanie DP z dôvodu dosahovania príjmov zo zahraničia
Obchodná spoločnosť
so zdaňovacím obdobím kalendárny (ktorá vznikla v r. 2010) oznámila správcovi dane 12. marca 2020, že si predlžuje lehotu na podanie DP za rok 2019 o šesť mesiacov z dôvodu, že dosahuje zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí (predĺženie lehoty do 30. 9. 2020). Z poslednej známej daňovej povinnosti (z r.2018) jej vyplynula povinnosť  platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1 487,50 € (základ dane na riadku 500 tlačiva DP za rok 2018 vo výške 85 000 €, riadky 610, 700 a 830 neboli vyplnené). Ako má platiť preddavky v predlženej lehote na podanie DP za rok 2019 , teda od 1.1,2020 do 30.9.2020 a v akej lehote má povinnosť vyrovnať preddavky na daň ?
Odpoveď.
Spoločnosť mala povinnosť v r.2019 platiť mesačné preddavky vypočítané z daňovej povinnosti za rok 2018  vo výške 1 487,50 €. Preddavky platené od januára 2020 do septembra 2020 vypočíta z riadku 500 tlačiva DP za rok 2018  vynásobeného sadzbou dane vo výške 21 % po znížení o riadok 610 tohto tlačiva.  Výpočet :  85 000 x21% = 1 487,50 € . Spoločnosť bude platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1 487,50€ až do septembra 2020. Po podaní DP za rok 2019 v predlženej  lehote do 30.9.2020 ak vyčísli vyššiu daňovú povinnosť, ako boli zaplatené preddavky na daň, rozdiel medzi zaplatenými preddavkami za obdobie január až september 2020 a novými  preddavkami prepočítanými z DP za rok 2019 za obdobie 9 mesiacov má povinnosť doplatiť  do konca mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie DP, teda do 31.10.2020.

Otázka č.4 – Predĺženie lehoty na podanie DP, DP  podané  predčasne a platenie preddavkov
Spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok  si predĺžila lehotu na podanie DP za rok 2020 do 30.6.2021. Z poslednej známej daňovej povinnosti z roku 2019 mala povinnosť platiť  do predĺženej lehoty  na podanie DP za rok 2020 (do 30.6.2021) štvrťročné preddavky na daň vo výške 5 500 € . Daňové priznanie však podala už 18.4.2021. Ako bude v tomto prípade postupovať pri platení preddavkov?
Odpoveď
Aj napriek tomu, že DP bolo podané skôr, ako uplynula predlžená lehota na jeho podanie, spoločnosť musí platiť preddavky na daň z daňovej povinnosti z roku 2019 až do predĺženej lehoty na podanie DP, t.j. do 30.6.2021.  Až po uplynutí predĺženej lehoty na podanie DP  prepočíta výšku preddavkov z DP za rok 2020 podľa novej daňovej povinnosti a od mesiaca júl 2021 platí preddavky v takto prepočítanej výške.