Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Preddavky > Preddavky a hospodársky rok

Preddavky a hospodársky rok

Ak ide o daňovníka s hospodárskym rokom platí štvrťročné preddavky na daň s účinnosťou od 1.1.2015 do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.  Spôsob platenia štvrťročných preddavkov u daňovníkov s hospodárskym rokom sa použije po prvýkrát za zdaňovacie obdobia hospodárskeho roka, ktoré začne najskôr po 1.januári 2015.

Obdobie pred zmenou účtovného obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok, obdobie hospodárskeho roka  a obdobie po zmene z hospodárskeho roka na kalendárny rok  sa považuje za samostatné zdaňovacie obdobie, za ktoré je treba podať DP do troch kalendárnych mesiacov po jeho skončení, ak nebude predĺžená lehota na podanie DP.

Z dôvodu zmeny sadzby dane z príjmov právnických osôb na výšku 21 %  platnú v zdaňovacom období začatom najskôr od 1.1.2017 sa mení aj základňa pre výpočet preddavkov na daň splatných od 1.1.2017.  U daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok sa preddavky na daň prepočítali  21 % sadzbou dane až v zdaňovacom období  hospodárskeho roka začatom v priebehu roku 2017. 

Podľa §52zza ods.21 a  §52zzd ods. 2  zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2020 ak začalo zdaňovacie obdobie hospodárskeho roka v r.2019 a skončí v roku 2020, preddavky splatné od 1.1.2020 sa platia ešte podľa pravidiel  platných v §42 zákona o dani z príjmov účinného  do  31.12.2019.


FAQ


Otázka č.1 – Platenie preddavkov pri zmene z kalendárneho roka na hospodársky rok v r. 2023
Obchodná spoločnosť oznámila správcovi dane 17.4.2023, že mení účtovné obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok  od 1. 5. 2023. V akých lehotách sú splatné štvrťročné preddavky na daň?
Odpoveď
Preddavky  za zdaňovacie obdobie hospodárskeho roka, ktorý začal 1.5.2023 a skončí 30.4.2024  sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka, teda  k dátumu 31.7.2023, k 31.10. 2023, k 31.1.2024, k 30.4.2024 a  k 31.7.2024.

Otázka č.2 – Započítanie  preddavkov na úhradu dane pri zmene z kalendárneho roka na hospodársky rok v r. 2023

Obchodná spoločnosť oznámila správcovi dane 17.4.2023, že mení účtovné obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok od 1.5.2023. V ktorom daňovom priznaní si spoločnosť započíta na úhradu dane preddavky na daň zaplatené za mesiace január 2023 až apríl 2023?

Odpoveď
Spoločnosť si započíta zaplatené mesačné preddavky na daň za január až apríl 2023 na úhradu daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za  samostatné zdaňovacie obdobie od 1.1.2023 do 30.4.2023.

Otázka č.3 – Vysporiadanie  preddavkov na daň pri zmene z kalendárneho roka na hospodársky rok v r. 2023

Obchodná spoločnosť oznámila správcovi dane 17.4.2023, že mení účtovné obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok  od 1. 5. 2023. Podliehajú preddavky na daň zaplatené v hospodárskom roku do lehoty na podanie daňového priznania za samostatné zdaňovacie obdobie od 1.1.2023 do 30.4.2023 vysporiadaniu?

Odpoveď
Ak by zaplatené  preddavky na daň boli nižšie, ako vyplýva z výpočtu podľa daňového priznania, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (od 1.1.2023 do 30.4.2023), spoločnosť nie je povinná zaplatiť rozdiel na zaplatených preddavkoch v súlade s ustanovením §42 ods.9 zákona o dani z príjmov účinným od 1.1.2021.