Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Preddavky > Preddavky a hospodársky rok

Preddavky a hospodársky rok

Ak ide o daňovníka s hospodárskym rokom platí štvrťročné preddavky na daň s účinnosťou od 1.1.2015 do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.  Spôsob platenia štvrťročných preddavkov u daňovníkov s hospodárskym rokom sa použije po prvýkrát za zdaňovacie obdobia hospodárskeho roka, ktoré začne najskôr po 1.januári 2015.

Obdobie pred zmenou účtovného obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok, obdobie hospodárskeho roka  a obdobie po zmene z hospodárskeho roka na kalendárny rok  sa považuje za samostatné zdaňovacie obdobie, za ktoré je treba podať DP do troch kalendárnych mesiacov po jeho skončení, ak nebude predĺžená lehota na podanie DP.

Z dôvodu zmeny sadzby dane z príjmov právnických osôb na výšku 21 %  platnú v zdaňovacom období začatom najskôr od 1.1.2017 sa mení aj základňa pre výpočet preddavkov na daň splatných od 1.1.2017.  U daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok sa preddavky na daň prepočítali  21 % sadzbou dane až v zdaňovacom období  hospodárskeho roka začatom v priebehu roku 2017. 

Podľa §52zza ods.21 a  §52zzd ods. 2  zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2020 ak začalo zdaňovacie obdobie hospodárskeho roka v r.2019 a skončí v roku 2020, preddavky splatné od 1.1.2020 sa platia ešte podľa pravidiel  platných v §42 zákona o dani z príjmov účinného  do  31.12.2019.


FAQ


Otázka č.1 – Platenie preddavkov pri zmene z kalendárneho roka na hospodársky rok v r. 2019
Obchodná spoločnosť oznámila správcovi dane 2.4.2019 že mení účtovné obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok  od 1. 5. 2019. V akých lehotách sú splatné štvrťročné preddavky na daň?
Odpoveď
Preddavky  za zdaňovacie obdobie hospodárskeho roka, ktorý začal 1.5.2019 a skončí 30.4.2020  sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka, teda  k dátumu 31.7.2019, k 31.10. 2019,k 31.1.2020,k 30.4.2020 a  k 31.7.2020. Preddavok splatný k 31.1. 2020 ,k 30.4.2020 a k 31.7.2020 sa ešte neprepočíta podľa pravidiel uvedených  v §42 zákona o dani z príjmov  platného od 1.1.2020, pretože nové pravidlá pre prepočet preddavkov ( zvýšenie limitu pre platenie štvrťročných preddavkov, ich zaokrúhľovanie, nový spôsob výpočtu)  sa uplatnia až pri platení preddavkov na  zdaňovacie  obdobie  začaté najskôr od 1.1.2020.