Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Preddavky > Preddavky a hospodársky rok

Preddavky a hospodársky rok

Ak ide o daňovníka s hospodárskym rokom platí štvrťročné preddavky na daň s účinnosťou od 1.1.2015 do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.  Spôsob platenia štvrťročných preddavkov u daňovníkov s hospodárskym rokom sa použije po prvýkrát za zdaňovacie obdobia hospodárskeho roka, ktoré začne najskôr po 1.januári 2015.

Obdobie pred zmenou účtovného obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok, obdobie hospodárskeho roka  a obdobie po zmene z hospodárskeho roka na kalendárny rok  sa považuje za samostatné zdaňovacie obdobie, za ktoré je treba podať DP do troch kalendárnych mesiacov po jeho skončení, ak nebude predĺžená lehota na podanie DP.

Z dôvodu zmeny sadzby dane z príjmov právnických osôb na výšku 21 %  platnú v zdaňovacom období začatom najskôr od 1.1.2017 sa mení aj základňa pre výpočet preddavkov na daň splatných od 1.1.2017.  U daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok sa preddavky na daň prepočítajú 21 % sadzbou dane až v zdaňovacom období  hospodárskeho roka začatom v priebehu roku 2017.  


FAQ


Otázka č.1 – Platenie preddavkov pri zmene z kalendárneho roka na hospodársky rok v r. 2018
Obchodná spoločnosť oznámila správcovi dane 2.4.2018 že mení účtovné obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok  od 1. 5. 2018. V akých lehotách sú splatné štvrťročné preddavky na daň?
Odpoveď
Preddavky  za zdaňovacie obdobie hospodárskeho roka, ktorý začal 1.5.2018 a skončí 30.4.2019  sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka, teda  k dátumu 31.7.2018, k 31.10. 2018,k 31.1.2019,k 30.4.2019 a  k 31.7.2019.

Otázka č.2– Hospodársky rok 2017/2018 a výpočet preddavkov na daň 
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím hospodársky rok v trvaní od 1.7.2017 do 30.6.2018 platila z poslednej známej daňovej povinnosti mesačné preddavky na daň vo výške 2 320 eur. Má povinnosť preddavky , ktorých splatnosť je od 1.7. 2017 prepočítať 21 % -nou sadzbou dane ?
Odpoveď
Áno, daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok začatým  v roku 2017 a skončeným  v roku 2018 patí preddavky na daň už prepočítané sadzbou dane vo výške 21 %  a v tejto výške platí preddavky na daň až do lehoty na podanie DP za toto zdaňovacie obdobie , teda do 30.9.2018.