Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Preddavky > Všeobecne o preddavkoch právnických osôb

Všeobecne o preddavkoch právnických osôb

Preddavok je povinná platba na daň, ktorá sa platí  v priebehu zdaňovacieho obdobia  a po podaní daňového priznania (DP) sa započíta na úhradu výslednej  daňovej povinnosti. Preddavok má povinnosť platiť právnická osoba ak :
-          v predchádzajúcom zdaňovacom období vykázala  daňovú povinnosť presahujúcu  16 600 €, v tomto prípade platí mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 z predchádzajúcej daňovej povinnosti a splatné sú do konca príslušného kalendárneho mesiaca.
-          v predchádzajúcom zdaňovacom období vykázala  daňovú povinnosť presahujúcu od 1.1.2020 sumu 5 000  € (do 31.12.2019 to bola suma 2 500 €) a nepresiahla sumu 16 600 €,  v tomto prípade  platí štvrťročné  preddavky na daň vo výške 1/4 z predchádzajúcej daňovej povinnosti a splatné sú do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Zmeny v platení preddavkov na zdaňovacie obdobie začaté najskôr od 1.1.2020  

- zvýšil sa limit pre platenie štvrťročných preddavkov u daňovníka u ktorého daň  za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla  5 000 € a nepresiahla  16 600 €; 

-  zmenil sa spôsob výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti a dane  za predchádzajúce zdaňovacie obdobie pre účely preddavkov,  pričom daňou  za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu (riadok 500 tlačiva DP právnických osôb) uvedeného v DP podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu , na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane podľa §15 zákona o dani z príjmov uvedenej v DP podanom za zdaňovacie obdobie , ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o  úľavy na dani uvedené na riadku 610 tlačiva;

- preddavky sa od 1.1.2020 zaokrúhľujú na dve desatinné miesta matematicky;

- novovzniknutý daňovník vyrovná preddavky na daň v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie DP (podľa zákona o dani z príjmov účinného  do 31.12.2019 mal takýto daňovník povinnosť vyrovnať preddavky v lehote na podanie DP),

- podľa prechodného ustanovenia §52zza ods. 21 a §52zd ods.2 zákona o dani z príjmov sa uvedené zmeny použijú už pri  platení preddavkov za zdaňovacie obdobie začaté najskôr od 1.1.2020.

Preddavky na daň u daňovníka so zdaňovacím obdobím  kalendárny rok splatné od 1.1.2020  najneskôr do lehoty  na podanie daňového priznania (do 31.3.2020), alebo predlženej lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019  sa vypočítajú  sadzbou dane 21 % z  "poslednej známej  daňovej povinnosti pre účely preddavkov na daň", teda z dane vykázanej v DP za rok  2018 (základ dane z riadku 500 tlačiva DP za rok 2018 x21% sadzba dane - r.610). 

Preddavky splatné po lehote na podanie daňového priznania  za rok 2019 u daňovníka so zdaňovacím obdobím  kalendárny rok sa vypočítajú z "dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie" (základ dane z riadku 500 tlačiva DP  za rok 2019 x 21 % sadzba dane znížený o úľavy na dani z riadku 610). 

UPOZORNENIE: Platenie preddavkov v období mimoriadnej situácie COVID 19  rieši osobitná kapitola  KORONA OPATRENIA !!!

S účinnosťou od 1.1.2021 sa v §42 ods.9  zákona o dani z príjmov vypúšťa prvá a druhá veta, z čoho vyplýva, že sa u právnických osôb okrem novovzniknutej právnickej osoby upúšťa od vyrovnania zaplatených preddavkov platených do lehoty na podanie daňového priznania. Novovzniknutý daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát, naďalej sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovná do konca kalendárneho mesiaca nesledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní.

Od 1.1.2022 nadobudlo účinnosť  ustanovenie §42 ods.13  zákona o dani z príjmov, v zmysle ktorého výšku preddavkov na daň splatných po lehote na podanie daňového priznania oznámi správca dane daňovníkovi najneskôr päť dní pred splatnosťou preddavku na daň, ak správca dane neuplatní postup podľa §42 ods.10 zákona o dani z príjmov, tzn. nevydá rozhodnutie o určení platenia preddavkov na daň inak.
 

FAQ

Otázka č. 1 – Preddavky do lehoty na podanie DP za rok 2022 a po lehote na podanie DP 
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ktorá vznikla v r.2015  neplatila v roku 2022 preddavky na daň, pretože za rok 2021 vykázala stratu. Za rok 2022 vykázala daň pre účely určenia výšky preddavkov na daň vo výške 2 960 eur. Ako má povinnosť platiť preddavky na daň do lehoty na podanie DP za rok 2022  a po lehote  na podanie DP za rok 2022?
Odpoveď
Preddavky do lehoty na podanie DP za rok 2022(od 1.1.2023 do 31.3.2023) spoločnosť nemá povinnosť platiť z dôvodu vykázanej straty za rok 2021. Ak  za rok 2022 vykázala daňovú povinnosť pre účely platenia preddavkov na daň na  r. 1110 tlačiva daňového priznania právnických osôb vo výške 2 960 eur, nevzniká jej povinnosť platiť preddavky  na daň, pretože vykázaná daň za rok 2022 je pod zákonom stanovený  limit 5 000 €.  

Otázka č. 2 – Pozemkové spoločenstvo a preddavky na daň
Sme pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou a  naša daňová povinnosť za r. 2022 bola vo výške  4.506,90 €. Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň  bola vyčíslená v DP za rok 2022  vo výške  4 397,91 €. Sme povinní platiť preddavky na daň z príjmov právnických osôb v r.2023  a v akej výške ?
Odpoveď
Ak  daňová povinnosť pre účely platenia preddavkov na daň bola vykázaná na  r. 1110 tlačiva daňového priznania právnických osôb za rok 2022 vo výške 4 397,91 eura, nevzniká povinnosť v r. 2023  pozemkovému spoločenstvu platiť preddavky na daň, pretože nebola prekročená hranica, od ktorej vzniká povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň u právnických osôb ( 5 000 €).

Otázka č.3 – Daňovníci nezriadení alebo nezaložení na podnikanie  a preddavky na daň
Občianske združenie dosiahlo za rok 2022 aj príjmy zo zdaňovanej činnosti (príjmy z prenájmu a predaja majetku),  z ktorých vyplynula daňová povinnosť vo výške 5 125 € . Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň na riadku 1110 tlačiva DP právnických osôb bola vykázaná vo výške 5 125 €. Má povinnosť občianske združenie ako daňovník  nezriadený na podnikanie platiť preddavky na daň ?
Odpoveď
Áno, aj daňovníci nezriadení alebo nezaložení na podnikanie  majú povinnosť platiť preddavky na daň zo zdaňovanej činnosti podľa § 42 ZDP ak v predchádzajúcom zdaňovacom období dosiahli príjmy podliehajúce zdaneniu a vykázali daň vyššiu ako je hranica pre platenie štvrťročných alebo mesačných preddavkov na daň (nad 5 000  € štvrťročné preddavky alebo  nad 16 600 € mesačné preddavky).

Otázka č.4 – Výpočet preddavkov platených v roku 2023 po lehote na podanie daňového priznania
Ako vypočítame sumu preddavkov platených v roku  2023 po lehote na podanie daňového priznania, keď základ dane po odpočítaní  daňovej straty sme pri podaní DP za rok 2022 dosiahli vo výške  12 758 € ? Zdaňovacie obdobie máme kalendárny rok.
Odpoveď
Výpočet preddavkov platených na aktuálny rok 2023 sa zisťuje z dane vykázanej v predchádzajúcom zdaňovacom období. Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu (riadok 500 tlačiva DP za rok 2022) uvedenú v DP podanom za zdaňovacie obdobie  bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu,  na ktoré sú platené preddavky na daň , pri použití sadzby dane podľa § 15 (riadok 550) uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádza  zdaňovaciemu  obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň (r.2022 sadzba dane právnických osôb vo výške 15% alebo 21 % ), znížená o úľavy na dani (riadok 610).  Takto vypočítaný údaj sa uvedie na riadok 1110 tlačiva DP platného pre rok 2022, z ktorého sa následne vypočíta výška preddavkov na aktuálne zdaňovacie obdobie.

Ak ste vykázali základ dane za rok 2022 na riadku 500 tlačiva DPPO vo výške 12 758 € , výšku preddavkov vypočítate zo  základu dane  z r. 500 tlačiva DP za rok 2022, ktorý vynásobíte sadzbou dane platnou pre rok 2022 vo výške 21 % , pokiaľ úhrn zdaniteľných príjmov (výnosov) na riadku 560 DP je vyšší ako 49 790  nasledovne:
12 758*21%=2  679,18 € a od takto vypočítanej dane odpočítate  úľavy na dani (r.610) a dostanete výslednú daňovú povinnosť pre účely určenia výšky preddavkov na daň na rok 2023, ktorú uvediete na riadku 1110 DP. Ak  riadok 610  za rok 2022 nemáte vyplnený, výsledná daňová povinnosť pre platenie preddavkov na rok 2023 je 2 679,18 €. Spoločnosť nemá povinnosť v r. 2023 po lehote na podanie daňového priznania  platiť  preddavky na daň, pretože vykázala daň pre účely určenia výšky  preddavkov na daň pod 5 000 € .

Otázka č.5 – Mesačné preddavky na daň a ich splatnosť
Za r.2022 sme vykázali daňovú povinnosť pre účely platenia preddavkov na daň na r.1110 vo výške 17 850 €. Ako budem platiť preddavky na daň v r. 2023?
Odpoveď
Podľa § 42 ods.1 ZDP máte povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1 478,50 € (17 850/12), pretože výška vašej daňovej povinnosti za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla sumu 16 600 €. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Otázka č. 6 – Splatnosť preddavkov v sobotu, nedeľu alebo v deň pracovného pokoja
Posúva sa dátum splatnosti preddavku, ak dátum jeho zaplatenia  pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok?
Odpoveď
Áno, podľa § 27 ods. 4 zákona o správe daní (daňový poriadok), ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. Napríklad dátum splatnosti mesačného preddavku za september 2023 pripadá na sobotu  - 30.9.2023,  splatnosť  mesačného preddavku za september 2023  sa posúva na pondelok  2.10. 2023. 

Otázka č. 7 – Zaokrúhľovanie preddavkov
Ako sa správne zaokrúhľuje suma vypočítaných preddavkov ?
Odpoveď
Podľa § 47 ods. 1 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2020 sa preddavky na daň zaokrúhľujú na dve desatinné miesta matematicky.  Napríklad daň na účely určenia výšky preddavkov ( r.1110 DP) je vo výške 15 925,42 €. Daňovník má povinnosť platiť štvrťročné preddavky, ktorých výpočet po zaokrúhlení platnom od 1.1.2020 je takýto:
15 925,42/4 = 3 981,355 po zaokrúhlení na dve desatinné miesta 3 981,36 € 

Otázka č.8  – Variabilné symboly pri mesačných preddavkoch ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok 2023
Aký variabilný symbol (VS) máme použiť pri platení mesačných  preddavkov v r.2023?
Odpoveď
Pri platení mesačných preddavkov môže daňovník použiť dva spôsoby .
1. buď použije daňovník  každý mesiac číslo VS  v zložení 11 00002023, pričom číslica na 5.a 6. mieste udaného VS sa mení podľa čísla mesiaca, za ktoré sú platené preddavky na daň . Napr. VS za mesiac január 2023 = 1100012023, za marec 2023= 1100032023, za november 2023 1100112023 alebo
2. ak v bezhotovostnom platobnom  styku zadá  daňovník trvalý príkaz na úhradu preddavkov, tak vo variabilnom symbole označí platbu mesačných preddavkov 110000+príslušné zdaňovacie obdobie (1100002023).

Otázka č.9 – Variabilné symboly pri štvrťročných  preddavkoch ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok 2023
Aký variabilný symbol (VS) máme použiť pri platení štvrťročných  preddavkov v r.2023?
Odpoveď
Pri platení štvrťročných   preddavkov môže daňovník použiť dva spôsoby .
1. buď použije každý štvrťrok  číslo VS  v zložení 1100402023, pričom číslica  na  6. mieste udaného VS sa mení podľa štvrťroka,  za ktoré sú platené preddavky na daň. Napr. VS za I. štvrťrok  2023 = 1100412023, za III. štvrťrok 2023 =1100432023  alebo
2. ak v bezhotovostnom platobnom  styku zadá  trvalý príkaz na úhradu preddavkov, tak vo  variabilnom symbole označí platbu štvrťročných preddavkov 110000+príslušné zdaňovacie obdobie (1100002023).

Otázka č.10 - Variabilné symboly pri štvrťročných  preddavkoch, ak je zdaňovacím obdobím hospodársky rok  2022/2023
Daňovník  má zdaňovacie obdobie hospodársky rok od 01.10.2022 do 30.09.2023. Za hospodársky rok  od 01.10.2020 do 30.09.2021  bola vykázaná daň, ktorá nezakladala povinnosť platiť preddavky. Za hospodársky rok  od 01.10.2021 do 30.09.2022 bola vykázaná daň, ktorá zakladá povinnosť platiť štvrťročné preddavky. Aký VS sa použije na úhradu štvrťročných preddavkov v tomto prípade ?
Odpoveď
Variabilné symboly štvrťročných preddavkov na aktuálne zdaňovacie obdobie hospodárskeho roka v trvaní od 1.10.2022 do 30.9.2023 budú nasledovné:
1. preddavok  splatný  31.12.2022 = VS 1100442022
2. preddavok  splatný  31.03.2023 = VS 1100412023
3. preddavok  splatný  30.06.2023 = VS 1100422023
4. preddavok  splatný  30.09.2023 = VS 1100432023
5. preddavok  splatný  31.12.2023 = VS 1100442023- do lehoty na podanie DP.

Otázka č.11 - Oznámenie o platení preddavkov pri povinnosti platenia štvrťročných preddavkov

Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok 2022 podá daňové priznanie za uvedené zdaňovacie obdobie v lehote na podanie daňového priznania, tzn. Do 31.03.2023, z ktorého vyplynie povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Splatnosť ktorého preddavku na daň oznámi správca dane daňovníkovi?

Odpoveď

Správca dane prvýkrát oznámi daňovníkovi výšku a splatnosť preddavku na daň, ktorý je splatný po lehote na podanie daňového priznania, t.j. v prípade štvrťročného preddavku na daň to bude preddavok splatný 30.6.2023.