Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Preddavky > Všeobecne o preddavkoch právnických osôb

Všeobecne o preddavkoch právnických osôb

Preddavok je povinná platba na daň, ktorá sa platí  v priebehu zdaňovacieho obdobia  a po podaní daňového priznania (DP) sa započíta na úhradu výslednej  daňovej povinnosti. Preddavok má povinnosť platiť právnická osoba ak :
-          v predchádzajúcom zdaňovacom období vykázala  daňovú povinnosť presahujúcu  16 600 €, v tomto prípade platí mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 z predchádzajúcej daňovej povinnosti a splatné sú do konca príslušného kalendárneho mesiaca.
-          v predchádzajúcom zdaňovacom období vykázala  daňovú povinnosť presahujúcu od 1.1.2020  5000  € (do 31.12.2019 to bola suma 2 500 €), v tomto prípade  platí štvrťročné  preddavky na daň vo výške 1/4 z predchádzajúcej daňovej povinnosti a splatné sú do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Zmeny v platení preddavkov na zdaňovacie obdobie začaté najskôr od 1.1.2020  

- zvýšil sa limit pre platenie štvrťročných preddavkov u daňovníka u ktorého daň za  za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla  5 000 € a nepresiahla  16 600 €; 

-  zmenil sa spôsob výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti a dane  za predchádzajúce zdaňovacie obdobie pre účely preddavkov,  pričom daňou  za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu (riadok 500 tlačiva DP právnických osôb) uvedeného v DP podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu , na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane podľa §15 zákona o dani z príjmov uvedenej v DP podanom za zdaňovacie obdobie , ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o  úľavy na dani uvedené na riadku 610 tlačiva;

- preddavky sa od 1.1.2020 zaokrúhľujú na dve desatinné miesta matematicky;

- novovzniknutý daňovník vyrovná preddavky na daň v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie DP (podľa zákona o dani z príjmov účinného  do 31.12.2019 mal takýto daňovník povinnosť vyrovnať preddavky v lehote na podanie DP),

- podľa prechodného ustanovenia §52zza ods. 21 a §52zd ods.2 zákona o dani z príjmov sa uvedené zmeny použijú už pri  platení preddavkov za zdaňovacie obdobie začaté najskôr od 1.1.2020.

Preddavky na daň u daňovníka so zdaňovacím obdobím   kalendárny rok splatné od 1.1.2020  najneskôr do lehoty  na podanie daňového priznania (do 31.3.2020) , alebo predlženej lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019  sa vypočítajú  sadzbou dane 21 % z  "poslednej známej  daňovej povinnosti pre účely preddavkov na daň", teda z dane vykázanej v DP za rok  2018 (základ dane z riadku 500 tlačiva DP za rok 2018 x21% sadzba dane - r.610). 

Preddavky splatné po lehote na podanie daňového priznania  za rok 2019 u daňovníka so zdaňovacím obdobím  kalendárny rok sa vypočítajú z "dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie" (základ dane z riadku 500 tlačiva DP  za rok 2019 x 21 % sadzba dane znížený o úľavy na dani z riadku 610). 

UPOZORNENIE: Platenie preddavkov v období mimoriadnej situácie COVID 19  rieši osobitná kapitola  KORONA OPATRENIA !!!
 
FAQ

Otázka č. 1: Preddavky do lehoty na podanie DP za rok 2019 a po lehote na podanie DP 
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny , ktorá vznikla v r.2015  neplatila v roku 2019 preddavky na daň, pretože za rok 2018 vykázala stratu. Za rok 2019 vykázala daň pre účely preddavkov na daň vo výške 2 960 eur. Ako má povinnosť platiť preddavky na daň do lehoty na podanie DP za rok 2019  a po lehote  na podanie DP za rok 2019?
Odpoveď
Preddavky do lehoty na podanie DP za rok 2019 ( od 1.1.2020 do 31.3.2020) spoločnosť nemá povinnosť platiť z dôvodu vykázanej straty za rok 2018. Ak  za rok 2019 vykázala daňovú povinnosť pre účely platenia preddavkov na daň na  r. 1110 tlačiva daňového priznania právnických osôb vo výške 2 960 eur, nevzniká jej povinnosť platiť preddavky  na daň, pretože vykázala daň za rok 2019 pod zákonom stanovený  limit 5 000 €.  

Otázka č. 2: Pozemkové spoločenstvo a preddavky na daň
Sme pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou a  naša daňová povinnosť v r. 2019 bola vo výške  4.506,90 €. Daň na účely preddavkov na daň  bola vyčíslená v DP za rok 2019  vo výške  4 397,91 €.   Sme povinní platiť preddavky na daň z príjmov právnických osôb v r.2020  a v akej výške ?
Odpoveď
Ak  daňová povinnosť pre účely platenia preddavkov na daň bola vykázaná na  r. 1110 tlačiva daňového priznania právnických osôb za rok 2019 vo výške 4 397,91 eura, nevzniká povinnosť v r. 2020  pozemkovému spoločenstvu platiť preddavky na daň, pretože nebola prekročená hranica, od ktorej vzniká povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň u právnických osôb ( 5 000 €).

Otázka č.3: Daňovníci nezriadení alebo nezaložení na podnikanie  a preddavky na daň
Občianske združenie dosiahlo za rok 2019 aj príjmy zo zdaňovanej činnosti (príjmy z prenájmu a predaja majetku),  z ktorých vyplynula daňová povinnosť vo výške 5 125 € . Daň pre účely preddavkov na daň na riadku 1110 tlačiva DP právnických osôb bola vykázaná vo výške 5 125 €. Má povinnosť občianske združenie ako daňovník  nezriadený na podnikanie platiť preddavky na daň ?
Odpoveď
Áno aj daňovníci nezriadení alebo nezaložení na podnikanie  majú povinnosť platiť preddavky na daň zo zdaňovanej činnosti podľa § 42 ZDP ak v predchádzajúcom zdaňovacom období dosiahli príjmy podliehajúce zdaneniu a vykázali daň vyššiu ako je hranica pre platenie štvrťročných alebo mesačných preddavkov na daň (nad 5 000  € štvrťročné preddavky alebo  nad 16 600 € mesačné preddavky).

Otázka č.4 – Výpočet preddavkov platených v roku 2020 
Ako vypočítame sumu preddavkov platených v roku  2020,  keď základ dane po odpočítaní  daňovej straty sme pri podaní DP za rok 2019 dosiahli vo výške  12 758 € ? Zdaňovacie obdobie máme kalendárny rok.
Odpoveď
Výpočet preddavkov platených na aktuálny rok 2020 sa zisťuje z dane vykázanej v predchádzajúcom zdaňovacom období. Daňou za predchádzajúce zdaňovacie je od 1.1.2020  daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu (riadok 500 tlačiva DP za rok 2019) uvedenú v DP podanom za zdaňovacie obdobie  bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu,  na ktoré sú platené preddavky na daň , pri použití sadzby dane podľa § 15 (riadok 550) uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádza  zdaňovaciemu  obdobiu , na ktoré sú platené preddavky na daň (r.2019 sadzba dane právnických osôb vo výške 21 % ), znížená o úľavy na dani (riadok 610).  Takto vypočítaný údaj sa uvedie na riadok 1110 tlačiva DP platného pre rok 2019, z ktorého sa následne vypočíta výška preddavkov na aktuálne zdaňovacie obdobie.
Ak ste vykázali základ dane za rok 2019 na riadku 500 tlačiva DP PO vo výške 12 758 € , výšku preddavkov vypočítate zo  základu dane  z r. 500 tlačiva DP za rok 2019, ktorý vynásobíte sadzbou dane platnou pre rok 2019 vo výške 21 % nasledovne:
12 758*21%=2  679,18 € a od takto vypočítanej dane odpočítate  úľavy na dani (r.610) a dostanete výslednú daňovú povinnosť pre účely platenia preddavkov na daň na rok 2020, ktorú uvediete na riadku 1110. Ak  riadok 610  za rok 2019 nemáte vyplnený, výsledná daňová povinnosť pre platenie preddavkov na rok 2020 je 2 679,18 €. Spoločnosť nemá povinnosť v r. 2020  platiť  preddavky na daň, pretože vykázala daň pre účely preddavkov na daň pod 5 000 € .

Otázka č.5: Mesačné preddavky na daň a ich splatnosť
Za r.2019 sme vykázali daňovú povinnosť pre účely platenia preddavkov na daň na r.1110 vo výške 17 850 €. Ako budem platiť preddavky na daň v r. 2020?
Odpoveď
Podľa § 42 ods.1 ZDP máte povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1 478,50 € (17 850/12), pretože výška vašej daňovej povinnosti za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla sumu 16 600 €. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Otázka č. 6 – Splatnosť preddavkov v sobotu, nedeľu alebo v deň pracovného pokoja
Posúva sa dátum splatnosti preddavku, ak dátum jeho zaplatenia  pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok?
Odpoveď
Áno, podľa § 27 ods. 4 Daňového poriadku ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. Napríklad dátum splatnosti mesačného preddavku za február 2020 pripadá na sobotu  - 29.2.2020,  splatnosť  mesačného preddavku za február 2020  sa posúva na  pondelok 2.3. 2020. 

Otázka č. 7 – Zaokrúhľovanie preddavkov
Ako sa správne zaokrúhľuje suma vypočítaných preddavkov ?
Odpoveď
Podľa § 47 ods. 1 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2020 sa preddavky na daň zaokrúhľujú na dve desatinné miesta matematicky.  Napríklad daňová povinnosť pre výpočet preddavkov je vo výške 15 925,42 €. Daňovník má povinnosť platiť štvrťročné preddavky, ktorých výpočet po zaokrúhlení platnom od 1.1.2020 je takýto:
15 925,42/4=3 981,355=3 981,36 € 

Otázka č. 8 – Zaokrúhľovanie  preddavkov do lehoty na podanie DP za rok 2019 
V roku 2018 bol vykázaný základ dane na riadku 500 tlačiva DP právnických osôb vo výške 30 275,81 € . Na riadku 610  - Úľavy na dani nebola vykázaná žiadna suma. Aký je postup v zaokrúhľovaní pri vyčíslení preddavkov splatných do lehoty na podanie DP za rok 2019 (teda od 1.1.2020 do 31.3.2020) ?
Odpoveď
Podľa § 47 ods. 1 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2020 sa preddavky na daň zaokrúhľujú na dve desatinné miesta matematicky.  Základ dane na riadku 500 tlačiva DP za rok 2018 vo výške 30 275,81 € sa vynásobí sadzbou dane 21% = 6357,9201 €. Táto suma sa zaokrúhli na dve desatinné miesta matematicky teda 6 357,92 €, odpočíta sa riadok 610 za rok 2018  , v tomto prípade nebol vyplnený.  Spoločnosť vypočíta  preddavky za I. štvrťrok 2020 nasledovne: 6357,92/4=1589,48 € po zaokrúhlení na dve desatinné miesta matematicky vo výške  1589,48 €. Ak by bol vyplnený  za rok 2018  údaj na riadku 610  tlačiva DP, pre účely výpočtu preddavkov by sa brala do úvahy absolútna suma uvedená na tomto riadku.  

Otázka č.9 - Variabilné symboly pri mesačných preddavkoch ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok 2020
Aký variabilný symbol (VS) máme použiť pri platení mesačných  preddavkov v r.2020?
Odpoveď
Pri platení mesačných preddavkov môže daňovník použiť dva spôsoby .
1. buď použije daňovník  každý mesiac číslo VS  v zložení 11 00002020, pričom číslica na 5.a 6. mieste udaného VS sa mení podľa čísla mesiaca , za ktoré sú platené preddavky na daň . Napr. VS za mesiac január 2020 = 1100012020, za marec 2020= 11000320120 za november 2020 1100112020 alebo
2. ak v bezhotovostnom platobnom  styku zadá  daňovník trvalý príkaz na úhradu preddavkov, tak vo  variabilnom symbole označí platbu mesačných preddavkov 110000+príslušné zdaňovacie obdobie (1100002020).

Otázka č.10- Variabilné symboly pri štvrťročných  preddavkoch ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok 2020
Aký variabilný symbol (VS) máme použiť pri platení štvrťročných   preddavkov v r.2020?
Odpoveď
Pri platení štvrťročných   preddavkov môže daňovník použiť dva spôsoby .
1. buď použije každý štvrťrok  číslo VS  v zložení 1100402020, pričom číslica  na  6. mieste udaného VS sa mení podľa štvrťroka,  za ktoré sú platené preddavky na daň. Napr. VS za I. štvrťrok  2020 = 1100412020, za III. štvrťrok 2020 =1100432020  alebo
2. ak v bezhotovostnom platobnom  styku zadá  trvalý príkaz na úhradu preddavkov, tak vo  variabilnom symbole označí platbu štvrťročných preddavkov 110000+príslušné zdaňovacie obdobie (1100002020).

Otázka č.11 - Variabilné symboly pri štvrťročných  preddavkoch k je zdaňovacím obdobím hospodársky rok  2019/2020
Daňovník  má zdaňovacie obdobie hospodársky rok od 01.10.2019 do 30.09.2020. Za hospodársky rok  od 01.10.2017 do 30.09.2018  bola vykázaná daň, ktorá nezakladala povinnosť platiť preddavky. Za hospodársky rok  od 01.10.2018 do 30.09.2019 bola vykázaná daň, ktorá zakladá povinnosť platiť štvrťročné preddavky. Aký VS sa použije na úhradu štvrťročných preddavkov v tomto prípade ?
Odpoveď
Variabilné symboly štvrťročných preddavkov na aktuálne zdaňovacie obdobie hospodárskeho roka v trvaní od 1.10.2019 do 30.9.2020 budú nasledovné:
1. preddavok  splatný  31.12.2019 = VS 1100442019
2. preddavok  splatný  31.03.2020 = VS 1100412020
3. preddavok  splatný  30.06.2020 = VS 1100422020
4. preddavok  splatný  30.09.2020= VS 1100432020
5. preddavok  splatný  31.12.2020 = VS 11004420120- do lehoty na podanie DP.