Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Preddavky > Všeobecne o preddavkoch právnických osôb

Všeobecne o preddavkoch právnických osôb

Preddavok je povinná platba na daň, ktorá sa platí  v priebehu zdaňovacieho obdobia  a po podaní daňového priznania (DP) sa započíta na úhradu výslednej  daňovej povinnosti. Preddavok má povinnosť platiť právnická osoba ak :
-          v predchádzajúcom zdaňovacom období vykázala  daňovú povinnosť presahujúcu  16 600 €, v tomto prípade platí mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 z predchádzajúcej daňovej povinnosti a splatné sú do konca príslušného kalendárneho mesiaca.
-          v predchádzajúcom zdaňovacom období vykázala  daňovú povinnosť presahujúcu 2 500  €, v tomto prípade  platí štvrťročné  preddavky na daň vo výške 1/4 z predchádzajúcej daňovej povinnosti a splatné sú do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Preddavky na daň u daňovníka so zdaňovacím obdobím   kalendárny rok splatné od 1.1.2019  (najneskôr do lehoty  alebo predľženej na podanie daňového priznania za rok 2018)  sa vypočítajú 21 % sadzbou dane z  poslednej známej  daňovej povinnosti pre účely preddavkov na daň - z roku 2017.  Preddavky splatné po lehote na podanie daňového priznania  za rok 2018 u daňovníka so zdaňovacím obdobím  kalendárny rok sa vypočítajú 21 % sadzbou dane (riadok 1110 tlačiva daňového priznania právnických osôb za rok 2018). 
 
FAQ
 

Otázka č. 1: Preddavky do lehoty na podanie DP za rok 2018 a po lehote na podanie DP 
Obchodná spoločnosť, ktorá vznikla v r.2015  neplatila v roku 2018 preddavky na daň, pretože za rok 2017 vykázala stratu. Za rok 2018 vykázala daň pre účely preddavkov na daň vo výške 2 960 eur. Ako má povinnosť platiť preddavky na daň do lehoty na podanie DP za rok 2018  a po lehote  na podanie DP za rok 2018?
Odpoveď
Preddavky do lehoty na podanie DP za rok 2018 ( do 1.4.2019) spoločnosť nemá povinnosť platiť. Ak však za rok 2018 vykázala daňovú povinnosť pre účely platenia preddavkov na daň na  r. 1110 tlačiva daňového priznania právnických osôb vo výške 2 960 eur, bude platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 740 eur (2 960/4) . Preddavok za I. štvtrťrok 2019 má povinnosť uhradiť najneksôr do 30.4.2019 . Ďalšie preddavky sú splatné vždy do konca kalendárneho štvrťroka (do 1.7.2019, do 30.9.2019, do 31.12.2019 a do 31.3.2020 - tento  posledný preddavok sa však započíta už na daňovú povinnosť za rok 2020)

Otázka č. 2: Pozemkové spoločenstvo a preddavky na daň
Sme pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou a  naša daňová povinnosť v r. 2018 bola vo výške  2.506,90 €. Daň na účely preddavkov na daň  bola vyčíslená v DP za rok 2018  vo výške  2.397,91 €.   Sme povinní platiť preddavky na daň z príjmov právnických osôb v r.2019  a v akej výške ?
Odpoveď
Ak vaša daňová povinnosť pre účely platenia preddavkov na daň vykázaná na  r. 1110 tlačiva daňového priznania právnických osôb za rok 2018 je vo výške 2 397,91 eura, nevzniká vám povinnosť v r. 2019 platiť preddavky na daň, pretože nebola prekročená hranica, od ktorej vzniká povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň u právnických osôb ( presiahnutie hranice 2 500 eur).

Otázka č.3: Dańovníci nezriadení alebo nezaložení na podnikanie  a preddavky na daň
Občianske združenie dosiahlo za rok 2018 aj príjmy zo zdaňovanej činnosti (príjmy z prenájmu a predaja majetku),  z ktorých vyplynula daňová povinnosť vo výške 3 125 € . Daň pre účely preddavkov na daň na riadku 1110 tlačiva DP právnických osôb bola vykázaná vo výške 3 125 €. Má povinnosť občianske združenie ako dańovník  nezriadený na podnikanie platiť preddavky na daň ?
Odpoveď
Áno aj daňovníci nezriadení alebo nezaložení na podnikanie  majú povinnosť platiť preddavky na daň podľa § 42 ZDP ak v predchádzajúcom zdaňovacom období dosiahli príjmy podliehajúce zdaneniu a vykázali daň vyššiu ako je hranica pre platenie štvrťročných alebo mesačných preddavkov na daň (nad 25 000 aleno nad 16 600 eur).

Otázka č.4 – Výpočet preddavkov a ich splatnosť
Ako vypočítame sumu preddavkov platených v roku  2019,  keď základ dane po odpočítaní  daňovej straty sme dosiahli za rok 2018 vo výške  12 758 € ? Zdaňovacie obdobie máme kalendárny rok.
Odpoveď
Výpočet preddavkov na aktuálny rok sa zisťuje z dane vykázanej v predchádzajúcom zdaňovacom období. Daňou za predchádzajúce zdaňovacie je  daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu (riadok 500 tlačiva DP platného pre rok 2018) uvedenú v DP podanom za zdaňovacie obdobie  bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu,  na ktoré sú platené preddavky na daň (r.2019), pri použití sadzby dane podľa § 15 (riadok 550) platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň (r.2019 sadzba dane právnických osôb vo výške 21 % ), znížená o úľavy na dani (riadok 610), zápočet dane zaplatenej v zahraničí (riadok 710) a o daň vybranú zrážkou odpočítavanú ako preddavok na daň  (riadok 1030).  Takto vypočítaný údaj sa uvedie na riadok 1110 tlačiva DP platného pre rok 2018, z ktorého sa následne vypočíta výška preddavkov na aktuálne zdaňovacie obdobie.
Ak ste vykázali základ dane za rok 2018 vo výške 12 758 € , výšku preddavkov vypočítate zo  základu dane  z r. 500 tlačiva DP, ktorý vynásobíte aktuálnou sadzbou dane platnou pre rok 2018 vo výške 21 % nasledovne:
12 758*21%=2  679,18 € a od takto vypočítanej dane odpočítate prípadné úľavy na dani (r.610),zápočet dane zaplatenej v zahraničí (r.710) a príjmy vyberané zrážkou považované za preddavok na daň (r.1030) a dostanete výslednú daňovú povinnosť pre účely platenia preddavkov na daň na rok 2019. Ak  riadky 610,710,1030  za rok 2018 nemáte vyplnené, výsledná daňová povinnosť pre platenie preddavkov na rok 2019 je 2 679,18 €/4= 669,79€. Spoločnosť má povinnosť v r. 2019  platiť štvrťročné preddavky, ktoré sú splatné do konca kalendárneho štvrťroka.

Otázka č.5: Mesačné preddavky na daň a ich splatnosť
Za r.2018 sme vykázali daňovú povinnosť pre účely platenia preddavkov na daň na r.1110 vo výške 17 850 €. Ako budem platiť preddavky na daň v r. 2019?
Odpoveď
Podľa § 42 ods.1 ZDP máte povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1 478,50 € (17 850/12), pretože výška vašej daňovej povinnosti za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla sumu 16 600 €. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Otázka č. 6 – Splatnosť preddavkov v sobotu, nedeľu alebo v deň pracovného pokoja
Posúva sa dátum splatnosti preddavku, ak dátum jeho zaplatenia  pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok?
Odpoveď
Áno, podľa § 27 ods. 4 Daňového poriadku ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. Napríklad dátum splatnosti mesačného preddavku za jún  2019 pripadá na nedeľu - 30.6.2019,  splatnosť  mesačného preddavku zajún 2019 aj za II. štvrťrok 2019 sa posúva na  pondelok 2.7. 2019. 

Otázka č. 7 – Zaokrúhľovanie preddavkov
Ako sa správne zaokrúhľuje suma vypočítaných preddavkov ?
Odpoveď
Podľa § 47 ods. 1 zákona o dani z príjmov sa preddavky na daň zaokrúhľujú na eurocenty nadol na dve desatinné miesta. Napríklad daňová povinnosť pre výpočet preddavkov je vo výške 15 925,42 €. Daňovník má povinnosť platiť štvrťročné preddavky, ktorých výpočet po zaokrúhlení je takýto:
15 925,42/4=3 981,355=3 981,35 € 

Otázka č.8 - Variabilné symboly pri mesačných preddavkoch ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok 2018
Aký variabilný symbol (VS) máme použiť pri platení mesačných  preddavkov v r.2019?
Odpoveď
Pri platení mesačných preddavkov môže daňovník použiť dva spôsoby .
1. buď použije daňovník  každý mesiac číslo VS  v zložení 11 00002019, pričom číslica na 5.a 6. mieste udaného VS sa mení podľa čísla mesiaca , za ktoré sú platené preddavky na daň . Napr. VS za mesiac január 2019 = 1100012019, za marec 2019= 1100032019, za november 20189 1100112019 alebo
2. ak v bezhotovostnom platobnom  styku zadá  daňovník trvalý príkaz na úhradu preddavkov, tak vo  variabilnom symbole označí platbu mesačných preddavkov 110000+príslušné zdaňovacie obdobie (1100002019).

Otázka č.9 - Variabilné symboly pri štvrťročných  preddavkoch ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok 2019
Aký variabilný symbol (VS) máme použiť pri platení štvrťročných   preddavkov v r.2019?
Odpoveď
Pri platení štvrťročných   preddavkov môže daňovník použiť dva spôsoby .
1. buď použije každý štvrťrok  číslo VS  v zložení 1100402019, pričom číslica  na  6. mieste udaného VS sa mení podľa štvrťroka,  za ktoré sú platené preddavky na daň. Napr. VS za I. štvrťrok  2019 = 1100412019, za III. štvrťrok 2019 =1100432019  alebo
2. ak v bezhotovostnom platobnom  styku zadá  trvalý príkaz na úhradu preddavkov, tak vo  variabilnom symbole označí platbu štvrťročných preddavkov 110000+príslušné zdaňovacie obdobie (1100002019).

Otázka č.10 - Variabilné symboly pri štvrťročných  preddavkoch k je zdaňovacím obdobím hospodársky rok  2018/2019
Daňovník  má zdaňovacie obdobie hospodársky rok od 01.10.2018 do 30.09.2019. Za hospodársky rok  od 01.10.2016 do 30.09.2017  bola vykázaná daň, ktorá nezakladala povinnosť platiť preddavky. Za hospodársky rok  od 01.10.2017 do 30.09.2018 bola vykázaná daň, ktorá zakladá povinnosť platiť štvrťročné preddavky. Aký VS sa použije na úhradu štvrťročných preddavkov v tomto prípade ?
Odpoveď
Variabilné symboly štvrťročných preddavkov na aktuálne zdaňovacie obdobie hospodárskeho roka v trvaní od 1.10.2018 do 30.9.2019 budú nasledovné:
1. preddavok  splatný  31.12.2018 = VS 1100442018
2. preddavok  splatný  31.03.2019 = VS 1100412019
3. preddavok  splatný  30.06.2019 = VS 1100422019
4. preddavok  splatný  30.09.2019 = VS 1100432019
5. preddavok  splatný  31.12.2019 = VS 1100442019 - do lehoty na podanie DP.