Účtovanie preddavkov

Účtovná jednotka platenie preddavkov na daň z príjmov v priebehu účtovného obdobia účtuje na účet 341 - Daň z príjmov. Tento účet je zhodný so zúčtovacím vzťahom účtovnej jednotky voči správcovi dane, t.j. je totožný s výsledným vzťahom vyčísleným v daňovom priznaní.