Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Preddavky > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č.7– Hospodársky rok 2017/2018 a výpočet preddavkov na daň 
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím hospodársky rok v trvaní od 1.7.2017 do 30.6.2018 platila z poslednej známej daňovej povinnosti mesačné preddavky na daň vo výške 2 320 eur. Má povinnosť preddavky , ktorých splatnosť je od 1.7. 2017 prepočítať 21 % -nou sadzbou dane ?
Odpoveď
Áno, daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok začatým  v roku 2017 a skončeným  v roku 2018 patí preddavky na daň už prepočítané sadzbou dane vo výške 21 %  a v tejto výške platí preddavky na daň až do lehoty na podanie DP za toto zdaňovacie obdobie , teda do 30.9.2018.

Otázka č.6– Hospodársky rok 2016/2017 a výpočet preddavkov na daň - zmena sadzby dane z príjmu právnických osôb
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím hospodársky rok v trvaní od 1.7.2016 do 30.6.2017 platila z poslednej známej daňovej povinnosti mesačné preddavky na daň vo výške 2 320 eur. Má povinnosť preddavky , ktorých splatnosť je od 1.1.2017 prepočítať 21 % -nou sadzbou dane ?
Odpoveď
Nie, daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok začatý v roku 2016 a skončený v roku 2017 pokračuje v platení preddavkov na daň aj po 1.1.2017 sadzbou dane vo výške 22 %. V tomto prípade teda daňovník bude platiť mesačné preddavky na daň vo výške 2 320 eur až do 30.6.2017. Až v zdaňovacom období  hospodárskeho roka v trvaní od 1.7.2017 do 30.6.2018 prepočíta výšku preddavkov na daň sadzbou dane 21 % a v tejto výške bude platiť preddavky na daň až do lehoty na podanie DP za toto zdaňovacie obdobie , teda do 30.9.2018.

Otázka č.5: Daňová licencia a  preddavky na daň
Naša spoločnosť ako platiteľ DPH za rok 2017 vykázala daň pre účely platenia preddavkov na daň na riadku 1110 tlačiva DP  vo výške 2 460 €, pri dosiahnutom obrate 1 257 613 € sme mali povinnosť zaplatiť daňovú licenciu vo výške  2 880 €. Máme povinnosť platiť preddavky v r. 2018?
Odpoveď
Preddavky  neplatíte v r. 2018 pretože vaša daňová povinnosť za r. 2017 bola nižšia ako zákonom stanovený limit pre platenie štvrťročných preddavkov vo výške  2 500 €.

Otázka č.4: Daňová licencia a  preddavky na daň
Naša spoločnosť ako platiteľ DPH za rok 2017 vykázala daň pre účely platenia preddavkov na daň na riadku 1110 tlačiva DP  vo výške 2 460 €, pri dosiahnutom obrate 1 257 613 € sme mali povinnosť zaplatiť daňovú licenciu vo výške  2 880 €. Máme povinnosť platiť preddavky v r. 2018?
Odpoveď
Preddavky  neplatíte v r. 2018 pretože vaša daňová povinnosť za r. 2017 bola nižšia ako zákonom stanovený limit pre platenie štvrťročných preddavkov vo výške  2 500 €.

Otázka č. 3: Hospodársky rok 2014/2015  a splatnosť preddavkov  na daň
Obchodná spoločnosť  mala zdaňovacie obdobie hospodársky rok v trvaní od  1.5. 2013 do 30.4.2014. Z daňového priznania  za  obdobie hospodárskeho roka  po lehote na podanie DP (31.7.2014 ) vyplynula spoločnosti povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1000  €. Počas hospodárskeho roka  2013/2014 preddavky na daň neboli platené. Aká je splatnosť preddavkov platených v zdaňovacom období hospodárskeho roka v trvaní  od 1.5.2014 do 30.4. 2015 po lehote na podanie DP za predchádzajúce zdaňovacie obdobie?
Odpoveď
Podľa § 42 ods. 2 ZDP účinného od 1.1.2015 štvrťročné preddavky na daň u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok sú splatné  do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka. Uvedené sa prvýkrát použije  podľa § 52zd ods. 2 ZDP za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2015, tzn. ak sú preddavky platené v zdaňovacom období, ktorý začína po 01.01.2015 (hospodársky rok  najskôr od 1.2.2015), potom štvrťročné preddavky v tomto období sú už splatné do konca štvrťroka hospodárskeho roka.
V období hospodárskeho roka  od 01.05.2014 do 30.04.2015  platí daňovník štvrťročné preddavky na daň nasledovne:
31.08.2014     1000 €  (vyrovnanie preddavkov za predchádzajúci kvartál - § 42 ods. 9 ZDP)
30.09.2014     1000  €  (štvrťročný  preddavok)
31.12.2014     1000 € (štvrťročný  preddavok)
31.03.2015     1000 € (štvrťročný  preddavok)
Spoločnosť má povinnosť platiť aj preddavok  na daň platený do lehoty na podanie DP za hospodársky rok  2014/2015 v lehote do 31.07.2015 vo výške  1000 € (štvrťročný  preddavok). Za predpokladu, že od 1.5.2015 začne ďalšie zdaňovacie obdobie hospodárskeho roka, mení sa splatnosť štvrťročných preddavkov do konca štvrťroka hospodárskeho roka.

Otázka č. 2 – Preddavky v hospodárskom roku po podaní DP za zdaňovacie obdobie  pred  zmenou
Vychádzajúc z údajov v príklade č. 1, ako bude pokračovať v  platení preddavkov daňovník v období hospodárskeho roka (od 1.12.2013 do 30.11.2014) po podaní DP za zdaňovacie obdobie pred zmenou z kalendárneho roka na hospodársky rok (od 1.1.2013 do 30.11.2013) ?
Odpoveď
Preddavky platené po podaní DP za zdaňovacie obdobie pred zmenou z kalendárneho roka na hospodársky rok  sa platia z dane vykázanej za  predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Pri platení preddavkov po lehote na podanie DP (teda počas hospodárskeho roka) sa vychádza z dane uvedenej  v DP podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré trvá od 1.1. do 30.11.2013. Ak vznikne z podaného  DP za obdobie od 1.1.2013 do 30.11.2013  povinnosť platiť mesačné preddavky, musia sa uhradiť do konca každého kalendárneho mesiaca. Ak vznikne po lehote na podanie DP povinnosť platiť štvrťročné preddavky, má možnosť daňovník požiadať správcu dane o zmenu splatnosti štvrťročných preddavkov aj inak, ako ku koncu kalendárneho štvrťroka (napríklad ku koncu hospodárskeho štvrťroka).

Otázka č. 1 - Platenie preddavkov pri zmene kalendárneho roka na hospodársky rok v r.2013
Obchodná spoločnosť oznámila správcovi dane 10. novembra 2013,že mení účtovné obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok  od 1. 12. 2013. Ako má povinnosť platiť preddavky?
Odpoveď
Obdobie od 1. 1. 2013 do 30. 11. 2013  sa považuje za samostatné zdaňovacie obdobie s lehotou na podanie DP do 28. 2. 2014 (spoločnosť nevyužila možnosť  predĺženia  lehoty na podanie DP). Počas tohto  zdaňovacieho obdobia platí spoločnosť štvrťročné preddavky na daň do konca  marca, júna a septembra 2013.V rovnakej výške  zaplatí štvrťročný preddavok vypočítaný z poslednej známej daňovej povinnosti (z r. 2012)  až do lehoty na podanie DP, t. j. do 28.2.2014 ( preddavok za štvrtý štvrťrok je  splatný  k  31. 12. 2013). V podanom DP za zdaňovacie obdobie od 1. 1. 2013 do 30. 11. 2013 v lehote do 28.2. 2014  si započíta  štvrťročné preddavky platené v marci, júni a septembri 2013 na  výslednú daňovú povinnosť za toto zdaňovacie obdobie. Preddavok platený v decembri 2013 vysporiada  podľa dane uvedenej za predchádzajúce zdaňovacie obdobie v lehote do 31.marca  2014 (do konca kalendárneho mesiaca po lehote na podanie DP).