Určenie vstupnej ceny nehnuteľnosti nadobudnutej ako podiel na zisku

Otázka

Ako sa určí vstupná cena nehnuteľnosti , ktorú daňovník nadobudol ako podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti, alebo ako podiel na zisku, keďže ustanovenie § 25 zákona o dani z príjmov tento spôsob nadobudnutia nerieši.

Odpoveď zo dňa 24.11.2021

Vymedzenie vstupnej ceny na daňové účely v závislosti od spôsobu obstarania hmotného a nehmotného majetku je uvedené v ustanovení § 25 ZDP.

V ustanovení § 25 ZDP nie je vymedzené, čo je vstupnou cenou hmotného majetku nadobudnutého ako podiel na likvidačnom zostatku, alebo ako podiel na zisku. S ohľadom na skutočnosť, že vstupná cena hmotného majetku nadobudnutého ako podiel na likvidačnom zostatku, alebo ako podiel na zisku nie je vymedzená v § 25 ZDP, postupuje sa pri oceňovaní predmetného majetku podľa príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

V súlade s § 25 ods. 1 písm. d) bod 1 zákona o účtovníctve sa bezodplatne nadobudnutý majetok oceňuje reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona o účtovníctve.