Odpisovanie majetku u mikrodaňovníka

Otázka

Daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ktorý za rok 2021 získal postavenie mikrodaňovníka, obstaral v roku 2021 osobný automobil v obstarávacej cene do 48 000 eur. Môže si v roku 2021 uplatniť daňový odpis vo výške nula a následne, v roku 2022, odpis v ľubovoľnej výške, maximálne do výšky obstarávacej ceny vozidla?

 

Odpoveď zo dňa 19.1.2022

Podľa § 26 ods. 12 písm. b) ZDP mikrodaňovník môže odpisovať hmotný majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 okrem osobného automobilu zatriedeného do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 so vstupnou cenou (§ 25 ZDP) 48 000 eur a viac, najviac počas doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 a 5 ZDP v ním určenej výške najviac do výšky vstupnej ceny podľa § 25 ods. 1 ZDP. Rovnako sa postupuje aj pri inom majetku uvedenom v § 22 ods. 6 písm. e) ZDP.

Tento spôsob odpisovania použije daňovník, ktorým je fyzická osoba, na hmotný majetok zaradený do obchodného majetku [§ 2 písm. m) ZDP] v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, v zdaňovacom období, v ktorom bol daňovník považovaný za mikrodaňovníka, pričom v súlade s § 52zzb ods. 3 ZDP tento zvýhodnený spôsob odpisovania sa použije na hmotný majetok nadobudnutý najskôr 1.1.2021. Ak sú splnené ustanovené podmienky, potom tento spôsob uplatňovania odpisov uplatňuje daňovník aj v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, a to bez ohľadu na to, či v týchto zdaňovacích obdobiach je alebo nie je mikrodaňovníkom.

Zvýhodnený spôsob odpisovania podľa § 26 ods. 12 ZDP spočíva v tom, že pri splnení ustanovených podmienok môže mikrodaňovník vstupnú cenu hmotného majetku (§ 25 ods. 1 ZDP) zahrnúť do daňových výdavkov prostredníctvom odpisov, ktorých výšku si určí sám. Takto určené odpisy zahrnuje do daňových výdavkov najviac počas doby odpisovania hmotného majetku, čo v prípade hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 1 sú 4 roky. Pri splnení podmienok ustanovených v § 26 ods. 12 ZDP teda môže mikrodaňovník pri zahrnovaní vstupnej ceny hmotného majetku do daňových výdavkov postupovať napr. aj tak, že v prvom roku odpisovania hmotného majetku, čo je vo Vami uvedenom prípade rok 2021, uplatní do daňových výdavkov daňový odpis vo výške nula a v druhom roku odpisovania, čo je v danom prípade rok 2022, uplatní prostredníctvom daňových odpisov do daňových výdavkov celú vstupnú cenu hmotného majetku. Súčasne je potrebné pripomenúť, že v súlade s § 22 ods. 9 ZDP, pri uplatnení zvýhodneného spôsobu odpisovania podľa § 26 ods. 12 ZDP mikrodaňovník nemôže uplatniť prerušenie odpisovania a pri vyradení hmotného majetku, pri ktorom boli uplatnené odpisy podľa § 26 ods. 12 ZDP, pred uplynutím doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 a 5 ZDP, je povinný postupovať podľa § 17 ods. 31 ZDP.