Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňové výdavky > Odpisy hmotného a nehmotného majetku > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpisovanie technického zhodnotenia majetku obstaraného formou finančného prenájmu od 1.1.2015

Odpisovanie technického zhodnotenia majetku obstaraného formou finančného prenájmu od 1.1.2015

Otázka
Technické zhodnotenie hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu bolo vykonané a odpisované ako iný majetok podľa § 22 ods. 6 písm. f) zákona o dani z príjmov v roku 2014 podľa znenia zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2014. Ako daňovník postupuje pri odpisovaní tohto majetku od 1.1.2015?
 
Odpoveď
Vzhľadom na skutočnosť, že všetky úpravy týkajúce sa odpisovania hmotného majetku sa vzťahujú aj na majetok zaradený do užívania do 31.12.2014, technické zhodnotenie hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu vykonané a odpisované do 31.12.2014 bude od 1.1.2015 súčasťou vstupnej ceny hmotného majetku a z takto zvýšenej vstupnej ceny sa bude počítať ročný odpis.