Odpisy majetku u pokračovateľa činnosti po zomrelom daňovníkovi

Otázka
Podľa § 22 ods. 14 ZDP sa u daňovníka, u ktorého je zdaňovacie obdobie kratšie ako kalendárny rok z dôvodu úmrtia, uplatní z vypočítaného ročného odpisu alikvotná časť pripadajúca na celé mesiace, počas ktorých daňovník majetok účtoval ako obchodný majetok. Zvyšnú časť ročného odpisu prepočítaného na kalendárne mesiace uplatní daňovník pokračujúci v činnosti po zomretom daňovníkovi, pričom zvyšná časť odpisu sa uplatní už v mesiaci, v ktorom bol majetok zaevidovaný v majetku daňovníka pokračujúceho v činnosti po zomretom daňovníkovi. To znamená, že pokračovateľ v činnosti po zomretom daňovníkovi pokračuje v odpisovaní majetku, a to zo vstupnej ceny zistenej u zomretého daňovníka.
Podľa § 13 živnostenského zákona ak fyzická osoba (živnostník) zomrie, môže v živnosti pokračovať až do skončenia konania o prejednaní dedičstva dedič. Dedič teda vykonáva podnikateľskú činnosť ako pokračovateľ v živnosti po zomretom živnostníkovi na základe živnostenského oprávnenia poručiteľa, pričom príjmy z podnikania dosiahnuté už po smrti poručiteľa priznáva vo svojom daňovom priznaní dedič. V žiadosti o stanovisko uvádzate, že pri uplatňovaní odpisov majetku do daňových výdavkov za zdaňovacie obdobie, v ktorom poručiteľ zomrel, až do skončenia konania o prejednaní dedičstva, je tento dedič povinný postupovať podľa § 22 ods. 14 ZDP a uplatňovať odpisy majetku zo vstupnej ceny majetku zistenej u poručiteľa.

V tejto súvislosti vzniká otázka:
•či môže pokračovateľ v živnosti uplatniť do daňových výdavkov odpisy majetku podľa § 22 ods. 14 ZDP aj v prípade, ak do konca roka, v ktorom poručiteľ zomrel, nebolo ukončené dedičské konanie a pokračovateľ v živnosti nemal k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia majetok zaradený v obchodnom majetku, nakoľko nebol ešte jeho vlastníkom,
•či môže pokračovateľ v živnosti uplatniť odpisy majetku podľa § 22 ods. 14 ZDP v prípade, ak po ukončení dedičského konania skončil podnikanie, teda k 31.12. príslušného zdaňovacieho obdobia nebol majetok evidovaný v obchodnom majetku daňovníka,
•či sa vzťahuje odpisovanie majetku podľa § 22 ods. 14 ZDP aj na pokračovateľa v živnosti, ktorý po ukončení dedičského konania vykonáva podnikateľskú činnosť na základe nového živnostenského oprávnenia, alebo sa už v tomto prípade jedná o preradenie zdedeného majetku z osobného užívania do obchodného majetku a na daňovníka sa už vzťahuje odpisovanie podľa § 24 ods. 5 ZDP,
•či sa postup pri odpisovaní majetku podľa § 22 ods. 14 ZDP vzťahuje iba na pokračovateľa v živnosti, alebo aj na pokračovateľa inej činnosti, vrátane činnosti prenájmu nehnuteľnosti.

 
Odpoveď zo dňa 29.6.2017

V súlade s § 22 ods. 14 ZDP u daňovníka, u ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako kalendárny rok z dôvodu úmrtia, sa uplatní z vypočítaného ročného odpisu alikvotná časť pripadajúca na celé mesiace, počas ktorých daňovník majetok účtoval ako obchodný majetok. Zvyšnú časť ročného odpisu prepočítaného na kalendárne mesiace uplatní daňovník pokračujúci v činnosti po zomretom daňovníkovi, pričom zvyšná časť odpisu sa uplatní už v mesiaci, v ktorom bol majetok zaevidovaný v majetku daňovníka pokračujúceho v činnosti po zomretom daňovníkovi.
Ustanovenie § 22 ods. 14 bolo do ZDP doplnené s účinnosťou od 01.01.2006 a špecificky upravuje postup pri odpisovaní majetku a delenie daňového odpisu medzi zomretého daňovníka a jeho dediča, pokračovateľa v činnosti, ku dňu smrti daňovníka. Z § 22 ods. 14 ZDP vyplýva, že od začiatku roka do dňa smrti sa uplatní u zomretého daňovníka pomerná časť z vypočítaného ročného odpisu pripadajúca na celé mesiace, počas ktorých tento daňovník majetok účtoval resp. evidoval ako obchodný majetok. Zvyšnú časť ročného odpisu prepočítaného na kalendárne mesiace uplatní daňovník pokračujúci v činnosti po zomrelom daňovníkovi, pričom táto zvyšná časť odpisu sa uplatní už v mesiaci, v ktorom bol majetok zaevidovaný v majetku daňovníka pokračujúceho v činnosti po zomretom daňovníkovi.
Pokračovateľ v činnosti po zomretom daňovníkovi pokračuje v odpisovaní majetku, a to zo vstupnej ceny zistenej u zomretého daňovníka až kým ju celú neodpíše. Ustanovenie § 22 ods. 14 ZDP nerozlišuje postup uplatnenia odpisov do ukončenia dedičského konania a po ukončení dedičského konania a ani nerieši, či daňovník pokračujúci v činnosti po zomrelom daňovníkovi vykonáva v prípade živnosti pokračujúcu činnosť ako pokračovateľ v živnosti alebo na základe nového živnostenského oprávnenia.
Nadväzne na špeciálnu úpravu uplatnenia odpisov pokračovateľom v činnosti vymedzenú v § 22 ods. 14 ZDP a nadväzne na to, že v súlade s § 460 Občianskeho zákonníka sa dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa, zaradí daňovník pokračujúci v činnosti po zomrelom daňovníkovi majetok do obchodného majetku bez ohľadu na to, či do konca zdaňovacieho obdobia bolo ukončené dedičské konanie a uplatní odpisy v súlade s § 22 ods. 14 ZDP.
Uvedené platí v prípade, ak sú splnené aj ostatné podmienky uplatnenia daňového odpisu, a to účtovanie alebo evidovanie majetku k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia a používanie majetku na zabezpečenie zdaniteľných príjmov daňovníka.

V súlade s vyššie uvedeným:
•pokračovateľ v činnosti po zomrelom daňovníkovi môže uplatniť do daňových výdavkov odpisy majetku podľa § 22 ods. 14 ZDP aj v prípade, ak do konca roka, v ktorom poručiteľ zomrel, nebolo ukončené dedičské konanie;
•pokračovateľ v činnosti po zomrelom daňovníkovi nemôže uplatniť odpisy majetku podľa § 22 ods. 14 ZDP v prípade, ak po ukončení dedičského konania skončil do konca zdaňovacieho obdobia podnikanie;
•odpisovanie majetku podľa § 22 ods. 14 ZDP sa vzťahuje aj na pokračovateľa v živnosti, ktorý po ukončení dedičského konania vykonáva podnikateľskú činnosť na základe nového živnostenského oprávnenia.
•druhá veta § 22 ods. 14 ZDP sa týka uplatnenia odpisov u daňovníka, ktorý pokračuje v činnosti po zomrelom daňovníkovi vo všeobecnosti, nielen daňovníka, ktorý pokračuje v živnosti po zomrelom daňovníkovi. Aj pri prenajímaní nehnuteľnosti, z ktorej plynú príjmy podľa § 6 ods. 3 ZDP, ide o činnosť daňovníka, aj keď nie aktívnu, nakoľko k danej nehnuteľnosti daňovník zabezpečuje dodávku energií, v prípade porúch zabezpečuje ich odstránenie a pod. V súlade s uvedeným sa § 22 ods. 14 ZDP aplikuje aj v prípade daňovníka pokračujúceho v prenájme nehnuteľnosti.