Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňové výdavky > Odpisy hmotného a nehmotného majetku > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Stanovenie odpisu z osobného automobilu so vstupnou cenou nad 48 tis. € pri úprave základu dane pri používaní automobilu aj na súkromné účely

Stanovenie odpisu z osobného automobilu so vstupnou cenou nad 48 tis. € pri úprave základu dane pri používaní automobilu aj na súkromné účely

Otázka:
Zo znenia § 17 ods. 34 ZDP účinného od 1.1.2015 vyplýva, že ak daňovník dosiahne v príslušnom zdaňovacom období základ dane nižší ako 12 000 eur, je povinný zvýšiť základ dane o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov v príslušnom zdaňovacom období z osobného automobilu so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a úhrnom ročných odpisov za príslušné zdaňovacie obdobie z tohto osobného automobilu vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 eur spôsobom podľa § 27 ZDP. V prípade, že daňovník (fyzická osoba s príjmami podľa § 6 ZDP) osobný automobil so vstupnou cenou 48 000 eur a viac používa aj na súkromné účely a rozhodne sa uplatňovať paušálne výdavky súvisiace s týmto osobným automobilom vo výške 80 % podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP, je povinný podľa § 24 ods. 8 ZDP krátiť aj ročný odpis v daňových výdavkoch len na výšku 80 %. Pri porovnávaní skutočne uplatneného daňového odpisu zo vstupnej ceny automobilu s výškou odpisu z limitovanej vstupnej ceny sa za skutočne uplatnený daňový odpis považuje odpis vo výške 80 % z ročného odpisu. Tu vzniká otázka, či pri porovnávaní skutočne uplatneného daňového odpisu automobilu je potrebné prepočítať na pomernú časť 80 % aj výšku odpisu z limitovanej vstupnej ceny. Ak nie, potom daňovníkovi môže vzniknúť záporný rozdiel medzi odpisom uplatneným v daňových výdavkoch a odpisom vypočítaným z limitovanej vstupnej ceny, a tým mu ani nevznikne povinnosť úpravy základu dane aj v prípade, že sa jedná o osobný automobil so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 eur a jeho základ dane je nižší ako 12 000 eur.
 
Odpoveď zo dňa 1.7.2015
Podľa ustanovenia § 17 ods. 34 ZDP sa základ dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ZDP daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, zvýši o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov v príslušnom zdaňovacom období z osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 so vstupnou cenou (§ 25 ZDP) 48 000 eur a viac podľa § 19 ods. 3 písm. a) ZDP a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov za príslušné zdaňovacie obdobie z týchto osobných automobilov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 eur spôsobom podľa § 27 ZDP, ak tento základ dane je nižší ako násobok počtu osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a ročného daňového odpisu vypočítaného zo vstupnej ceny 48 000 eur.
Podľa stanoviska Ministerstva financií SR zo znenia § 17 ods. 34 ZDP vyplýva, že úprava základu dane sa vykoná ak vznikne kladný rozdiel medzi skutočne uplatnenými odpismi [80 % z ročného odpisu podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP] a ročným odpisom z osobného automobilu so vstupnou cenou 48 000 eur, t. j. 12 000 eur (za predpokladu, že daňovník neobstaral, resp. nezaradil do užívania osobný automobil v priebehu zdaňovacieho obdobia), pričom táto suma sa neupravuje v závislosti od uplatňovaných výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP.