Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňové výdavky > Odpisy hmotného a nehmotného majetku > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpisovanie technického zhodnotenia vykonaného na prenajatej nehnuteľnej kultúrnej pamiatke

Odpisovanie technického zhodnotenia vykonaného na prenajatej nehnuteľnej kultúrnej pamiatke

Otázka
Nájomca na základe nájomnej zmluvy s vlastníkom a s jeho súhlasom vykoná technické zhodnotenie na prenajatom majetku, ktorým je nehnuteľná kultúrna pamiatka. Akým spôsobom má postupovať nájomca pri odpisovaní tohto technického zhodnotenia?

Odpoveď zo dňa 22.3.2017
V súlade s § 22 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov hmotným majetkom odpisovaným na účely tohto zákona je aj iný majetok, ktorý je uvedený v ods. 6 citovaného ustanovenia.
Iným majetkom podľa § 22 ods. 6 písm. c) zákona o dani z príjmov je aj technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky vyššie ako 1 700 €.
Technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je podľa prílohy č. 1 k zákonu o dani z príjmov zaradené do odpisovej skupiny 2, položky 2 – 39 a odpisuje sa 6 rokov.
Technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky môže odpisovať jej vlastník, alebo nájomca.
Podľa § 24 ods. 2 ZDP technické zhodnotenie prenajatého hmotného majetku uhradené nájomcom môže odpisovať nájomca na základe písomnej zmluvy s vlastníkom, ak vlastník nezvýšil vstupnú cenu hmotného majetku o tieto výdavky.
Technické zhodnotenie kultúrnej pamiatky je špecificky definované ako iný majetok podľa § 22 ods. 6 písm. c) zákona o dani z príjmov, nájomca ho zaradí do odpisovej skupiny 2 a odpisuje ho v súlade s § 27 alebo 28 zákona o dani z príjmov.