Inventarizačné prebytky

Otázka č. 1
Vzhľadom na vypustenie ustanovenia § 23 ods. 2 písm. c) zákona o dani  z príjmov s účinnosťou od 1.1.2015, podľa ktorého boli inventúrne prebytky hmotného majetku a nehmotného majetku zistené pri inventarizácii vylúčené z odpisovania, v nadväznosti na § 17 os. 3 písm. j) zákona, ktorý rieši iba prípady zaúčtovania inventarizačného prebytku vo výnosoch, nastal problém odpisovania inventarizačného prebytku hmotného majetku a nehmotného majetku u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Takémuto daňovníkovi vznikla od 1.1.2015 možnosť inventúrny prebytok odpisovať bez toho, aby o ňom zároveň účtoval vo výdavkoch. Ako bude daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva postupovať pri odpise inventúrneho prebytku, bude jeho odpis ovplyvňovať základ dane?
Odpoveď zo dňa 2.3.2015
S účinnosťou od 1.1.2015 sa v súlade so znením § 17 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov zahrnie do základu dane inventarizačný prebytok odpisovaného hmotného majetku a nehmotného majetku zistený pri inventarizácii v zdaňovacom období, v ktorom bolo o ňom účtované vo výnosoch podľa osobitného predpisu; tento prebytok sa zahrnie do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 zákona o dani z príjmov a vo výške odpisu podľa § 27 zákona o dani z príjmov. Osobitným predpisom je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Zároveň je z ustanovenia § 23 ods. 2 zákona o dani z príjmov vypustené, že z odpisovania sú vylúčené inventarizačné prebytky hmotného a nehmotného majetku zistené pri inventarizácii.
Fyzická osoba s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, postupuje v súlade so znením Opatrenia SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len postupy JÚ). Podľa § 6 ods. 4 postupov JÚ v knihách dlhodobého majetku sa účtuje aj dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený, ktorý sa v súlade so znením § 25 ods. 1 písm. d) zákona o účtovníctve ocení reprodukčnou obstarávacou cenou.
Ak fyzická osoba bude odpisovať novozistený majetok pri inventarizácii podľa § 26 zákona o dani z príjmov rovnomerným spôsobom podľa § 27 zákona o dani z príjmov, je povinná postupovať podľa znenia uvedeného v § 17 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov (text za bodkočiarkou), tzn. zníži základ dane o odpisy a súčasne zvýši základ dane o nepeňažný príjem (novozistený majetok ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou) vo výške uplatneného odpisu. Uvedený postup je daňovo neutrálny rovnako ako u daňovníka, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva.
 
Otázka č. 2
S účinnosťou od 1.1.2015 bolo do § 17 ods. 3 zákona o dani z príjmov doplnené písm. j),  podľa ktorého sa do základu dane nezahŕňa inventarizačný prebytok odpisovaného hmotného majetku a nehmotného majetku zistený pri inventarizácii v zdaňovacom období, v ktorom bolo o ňom účtované vo výnosoch podľa osobitného predpisu; tento prebytok sa zahrnie do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 a vo výške odpisu podľa § 27.
Do 31.12.2014 boli z odpisovania vylúčené podľa § 23 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov inventúrne prebytky hmotného majetku a nehmotného majetku zistené pri inventarizácii.
Ako bude daňovník postupovať od 1.1.2015, ak boli inventarizačné prebytky zistené a zaúčtované do 31.12.2014?
Odpoveď zo dňa 2.3.2015
Ak daňovník zistil a zaúčtoval inventarizačné prebytky do 31.12.2014, bude aj po 1.1.2015 postupovať podľa ustanovení zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2014, to znamená, že inventarizačné prebytky budú vylúčené z odpisovania. Ustanovenie § 17 ods. 3 písm. j) bolo do zákona o dani z príjmov doplnené s účinnosťou od 1.1.2015 a vzhľadom na jeho znenie zastávame názor, že predmetné ustanovenie sa uplatní v prípade inventarizačného prebytku odpisovaného hmotného a nehmotného majetku zisteného a zaúčtovaného vo výnosoch počnúc 1.1.2015.