Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Príjmy od dane oslobodené > Príspevok zo sociálneho fondu - sociálna výpomoc

Príspevok zo sociálneho fondu - sociálna výpomoc

S účinnosťou od 1.1.2016 okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 zákona o dani z príjmov sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako sociálna výpomoc z dôvodu úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca, odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí alebo dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia, poskytovaná z prostriedkov sociálneho fondu vyplatená v úhrnnej výške najviac 2 000 eur za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa, pričom, ak takáto sociálna výpomoc presiahne v zdaňovacom období 2 000 eur, do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len sociálna výpomoc nad takto ustanovenú sumu; za splnenie podmienky nepretržitosti sa považuje aj to, ak sa dočasná pracovná neschopnosť u zamestnanca začala v predchádzajúcom zdaňovacom období, pričom do prevažnej časti zdaňovacieho obdobia sa započítava aj obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

FAQ

Otázka č. 1  – Príspevok zo sociálneho fondu
Zamestnankyňa je na dlhodobej PN od 12.2.2021. Dňa 20.1.2022 požiadala o sociálnu nenávratnú výpomoc zo sociálneho fondu z dôvodu dlhodobej PN, ktorá jej bola schválená vo výške 250 €. PN-ku ukončila 10.2.2022. Teraz vo výplate za mesiac február jej vyplácam príspevok zo sociálneho fondu, ktorý predpokladám, že je zdaniteľný, t.j.  príspevok nie je od dane oslobodený, pretože nebola splnená podmienka uplynutia časového testu (od 1.1.2022 neuplynulo 183 dní). Príspevok zdaňujem, je to správne?
Odpoveď
Ak nepretržité trvanie práceneschopnosti v čase vyplatenia sociálnej výpomoci prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia, suma bude od dane oslobodená. Za splnenie podmienky nepretržitosti sa považuje aj to, ak dočasná pracovná neschopnosť začala v predchádzajúcom zdaňovacom období, pričom do prevažnej časti zdaňovacieho obdobia sa započítava aj obdobie nepretržitého trvania dočasnej pracovnej neschopnosti z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Tzn., že vo Vami uvedenom prípade dlhodobá práceneschopnosť začatá v roku 2021 a skončená v roku 2022 presiahla prevažnú časť (183 dní), vyplatený príspevok zo sociálneho fondu v sume 250 eur je od dane oslobodený. Ak zamestnávateľ zrazil preddavok na daň v sume vyššej (t.j. aj z oslobodeného príjmu) ako bol povinný podľa tohto zákona, vráti tomuto zamestnancovi vzniknutý preplatok na preddavkoch na daň v nasledujúcom kalendárnom mesiaci (druhá veta § 40 ods. 1 zákona o dani z príjmov).

Otázka č. 2 – Vyplatenie príspevku zo sociálneho fondu počas PN
Ako má postupovať zamestnávateľ, ktorý vypláca príspevok zo SF (interný predpis) mesačne a za kratšie obdobie ako je 6 mesiacov (príspevok zo SF je riadne zdanený). V čase, keď zamestnanec splní podmienku nepretržitého trvania dočasnej pracovnej neschopnosti a prekročí v jej trvaní prevažnú časť roka už nemá príspevok zo SF vyplácaný. Ako sa má nazerať na už vyplatený príspevok zo sociálneho fondu a splnenie podmienky podľa zákona? Je potrebné zmeniť zdaňovanie príspevku spätne a už vyplatený príspevok zmeniť na nezdanený?
Odpoveď
Ak nepretržité trvanie práceneschopnosti v čase vyplatenia sociálnej výpomoci v roku 2022 presiahne prevažnú časť zdaňovacieho obdobia, suma vo výške najviac 2 000 eur bude od dane oslobodená. Ak takáto výpomoc bola vyplácaná v roku 2021, bola zdaniteľným príjmom (práceneschopnosť nepresiahla prevažnú časť zdaňovacieho obdobia). V roku 2022 sa posudzuje vyplatenie príspevku zo sociálneho fondu podľa znenia § 5 ods. 7 písm. l) zákona o dani z príjmov, t.j. oslobodenie sumy 2 000 eur vyplatenej jedným zamestnávateľom v zdaňovacom období 2021 pri dlhodobej PN presahujúcej prevažnú časť zdaňovacieho obdobia (včítane pretrvávajúcej PN z roku 2021).
Zamestnávateľ by v internom predpise mal stanoviť zásady tvorby a použitia sociálneho fondu, v ktorom určí na aké účely, komu a za akých podmienok sa poskytne príspevok zo sociálneho fondu. T.j. aj príspevky na riešenie situácií uvedených v § 5 ods. 7 písm. l) zákona o dani z príjmov.

Otázka č. 3 - Príspevky vyplatené viacerými zamestnávateľmi
Nie je mi jasné, či sociálna výpomoc môže byť poskytnutá v jednom zdaňovacom období len od jedného zamestnávateľa, alebo môže byť poskytnutá v jednom zdaňovacom období od viacerých zamestnávateľov, avšak v úhrne najviac 2000,- € len od jedného zamestnávateľa. Ak bude sociálna výpomoc poskytnutá od viacerých zamestnávateľov, ako sa to zamestnávatelia medzi sebou dozvedia a ako treba postupovať pri zdaňovaní takejto výpomoci poskytnutej od viacerých zamestnávateľov.
Odpoveď
Sociálna pomoc na uvedené účely môže byť poskytnutá len jedným zamestnávateľom. Tento zamestnávateľ v prípade vystavenia potvrdenia zamestnancovi uvedený príspevok uvádza v Potvrdení o zdaniteľných príjmoch na r. 06. Zamestnávateľ vykonávajúci ročné zúčtovanie v prípade, že poskytnutá pomoc presiahne 2 000 eur, do
základu dane zahrnie sumu presahujúcu oslobodenú hranicu príjmu, resp. si túto sumu zahrnie zamestnanec pri podaní daňového priznania.

Otázka č. 4 - Príspevok zo sociálneho fondu
Ako bude zamestnávateľ postupovať v týchto 2 prípadoch:
1. Zamestnancovi zomrela matka, s ktorou žil v spoločnej domácnosti, dňa 15.12.2022. Bude sociálna výpomoc zo SF vo výške 2 000 eur, vyplatená v roku 2023 oslobodená od dane?
2. Zamestnanec je PN od minulého roka (od júna 2021). Do práce nastúpil až v apríli 2022. Bude sociálna výpomoc zo SF vo výške 500 eur oslobodená od dane, ak bola vyplatená v marci 2022 (počas trvania PN), alebo je podmienkou skončenie PN?
Odpoveď
1. Podľa § 116 Občianskeho zákonníka blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. V uvedenom prípade ide o blízku osobu. Ak sociálna výpomoc  z dôvodu úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti bude vyplatená v roku 2023 /§ 52zg ods.12 - t.j. po 31.12.2015/, suma v úhrnnej výške najviac 2 000 eur bude od dane oslobodená.
2. Ak nepretržité trvanie práceneschopnosti v čase vyplatenia sociálnej výpomoci prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia, suma bude od dane oslobodená.
Zamestnávateľ by v internom predpise mal stanoviť zásady tvorby a použitia sociálneho fondu, v ktorom určí na aké účely, komu a za akých podmienok sa poskytne príspevok zo sociálneho fondu. T.j. aj príspevky na riešenie situácií uvedených v § 5 ods. 7 písm. l) zákona.

Otázka č. 5 - Sociálna výpomoc vyplatená pozostalým zomrelého zamestnanca
Zomrel zamestnanec našej spoločnosti. Pozostalá dcéra po zomrelom, ktorá nie je zamestnancom našej firmy nás požiadala o výpomoc zo sociálneho fondu. Je možné vyplatiť? 
Odpoveď
Ak zamestnávateľ poskytne sociálnu výpomoc z dôvodu úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca (alebo v prípade úmrtia zamestnanca), ktorá je poskytovaná z prostriedkov sociálneho fondu je oslobodená podľa § 5 ods. 7 písm. l) zákona o dani z príjmov, a to v úhrnnej výške najviac 2000 eur za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa, pričom, ak takáto sociálna výpomoc presiahne v zdaňovacom období 2000 eur, do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len sociálna výpomoc nad takto ustanovenú sumu. Zamestnávateľ v tomto prípade eviduje oslobodené plnenie na mzdovom liste zomrelého zamestnanca. Zamestnávateľ by si mal v internom predpise stanoviť zásady tvorby a použitia sociálneho fondu, v ktorom určí na aké účely, komu a za akých podmienok sa poskytne príspevok zo sociálneho fondu, t.j. aj príspevky na riešenie situácií uvedených v § 5 ods. 7 písm. l) zákona o dani z príjmov.
Ak by boli poskytované tieto finančné prostriedky z iných zdrojov, ako je sociálny fond, nebola by splnená podmienka pre oslobodenie v súlade s § 5 ods. 7 písm. l) zákona o dani z príjmov.