Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Príjmy od dane oslobodené > Príspevok zo SF na lekársku preventívnu prehliadku

Príspevok zo SF na lekársku preventívnu prehliadku

V súlade s § 5 ods. 7 písm. h) ZDP je oslobodeným príjmom aj príspevok zo sociálneho fondu zamestnávateľa, ak je poskytnutý zamestnancovi na lekárku preventívnu prehliadku nad rozsah ustanovený osobitným predpismi (napr. zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia). 

Odlišne sa posudzuje zdanenie poskytnutého príspevku nad rámec určených osobitných predpisov, a to ak ide o úhradu:

  • zo sociálneho fondu, tento bude u zamestnanca oslobodeným príjmom podľa § 5 ods. 7 písm. h) ZDP a u zamestnávateľa daňovým výdavkom ako tvorba povinného prídelu do sociálneho fondu podľa § 21 ods. 2 písm. d) ZDP,
  • mimo sociálny fond, tieto sú zdaniteľným príjmom zamestnanca, pričom ak by takého poskytnutie bolo dohodnuté napr. v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve je daňovým výdavkom zamestnávateľa v nadväznosti na § 19 ods. 1 ZDP.

 

FAQ

Otázka č. 1 - Preventívne diagnostické vyšetrenie ciev

Zamestnávateľ pre zamestnancov objednal dobrovoľné preventívne diagnostické vyšetrenie ciev, ktoré bude hradené z prostriedkov SF, chcela by som vedieť, či tento príspevok zo SF je potrebné zdaniť, alebo je to príjem od dane oslobodený?

Odpoveď

Ak zamestnávateľ preplatí zamestnancom hodnotu preventívnej (alebo inej zdravotnej) lekárskej prehliadky dobrovoľne (t.j. nejde o prehliadky, ktoré musí pracovník na výkon svojej činnosti absolvovať, ktoré pre neho vyplývajú z ustanovení osobitných predpisov, napr. vodič z povolania a pod.) ide o dobrovoľné poskytovanie v rámci sociálnej politiky zamestnávateľa. Takáto úhrada sa pre zamestnanca považuje za zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, ktorý sa zdaní v úhrne jeho zdaniteľných príjmov v zmysle preddavkovým spôsobom.
Príspevok zo sociálneho fondu zamestnávateľa je oslobodený podľa § 5 ods. 7 písm. h) zákona, len za predpokladu, že je poskytnutý zamestnancovi na lekársku preventívnu prehliadku nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi. 

Otázka č. 2 - Preventívna prehliadka u zubára

Zamestnanec absolvuje preventívnu lekársku prehliadku u zubára, v rámci ktorej mu vykonajú aj iné lekárske výkony (napr. odstránia zubný kameň, vytrhnú alebo zaplombujú zub), ktoré nie sú financované zo zdrojov verejného zdravotné postenia, resp. obmedzene v závislosti od druhu zdravotnej poisťovne, a preto si ich zamestnanec uhradí sám nad rozsah preventívnej zubnej prehliadky. Je možné oslobodiť tieto úkony od dane ako súčasť plnení podľa § 5 ods. 7 písm. h) ZDP, ak zamestnanec predloží doklad o úhrade za zubné ošetrenie v rámci preventívnej prehliadky? 

Odpoveď

Ak sa zamestnancovi pri účasti na preventívnej lekárskej prehliadke vykonali aj iné výkony, ktoré nepatria do rozsahu zdravotných výkonov, ktoré sú súčasťou preventívnej lekárskej prehliadky, nemalo by sa na tieto aplikovať oslobodenie podľa § 5 ods. 7 písm. h) ZDP. ZDP neupravuje náležitosti dokladov o absolvovaní preventívnej lekárskej prehliadky. Zamestnávateľ je oprávnený vyžadovať, aby zamestnanec dostatočne preukázal absolvovanie preventívnej lekárskej prehliadky. Takého preukazovanie je možné podrobnejšie upraviť v internom akte zamestnávateľa. Ak sa zamestnávateľ v uvedenom prípade rozhodne zamestnancovi preplatiť vynaložené výdavky, potom budú tieto súčasťou jeho zdaniteľných príjmov.