Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Príjmy od dane oslobodené > Zabezpečenie dopravy zamestnancov do zamestnania

Zabezpečenie dopravy zamestnancov do zamestnania

Podľa § 5 ods. 7 písm. m) zákona o dani z príjmov je oslobodené aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom za účelom zabezpečenia dopravy zamestnanca na miesto výkonu práce a späť podľa § 19 ods. 2 písm. s) prvého bodu v úhrnnej sume najviac 60 eur mesačne; ak nepeňažné plnenie vypočítané z prostriedkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom prepočítaných na jedno miesto v motorovom vozidle podľa § 19 ods. 2 písm. s) prvého bodu presiahne sumu 60 eur, do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu.

Uvedené platí za podmienky, že ide o dopravu vymedzenú v § 19 ods. 2 písm. s) prvý bod ZDP, podľa ktorého ide o dopravu zamestnanca na miesto výkonu práce a späť z dôvodu, že:

  • verejným poskytovateľom pravidelnej dopravy nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo
  • v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa a 
  • zamestnávateľ na tento účel využíva motorové vozidlá zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 29.10.3.

 

FAQ

Otázka č. 1 - Určenie výšky nepeňažného plnenia
Pri posudzovaní oslobodenia hodnoty zamestnávateľom zabezpečenej dopravy zamestnancov sa má brať v úvahu aj fakt, že jednotlivé autobusy môžu prekonať rôzne dlhé vzdialenosti, a teda cena pre každý autobus môže byť rôzna? Môže sa to v konečnom dôsledku prejaviť aj v rôznej výške nepeňažného príjmu zamestnanca? Má sa v takom prípade postupovať nasledovne:
a) celková cena / (počet autobusov * počet miest v autobuse * počet zmien)
b) celková cena za 1 autobus / (počet miest v autobus * počet zmien), a následne ak by pri nejakom autobuse vyšla suma vyššia ako 60eur, tak rozdiel by sa zamestnancom z predmetného autobusu dodanil?
Odpoveď
Na účely presného určenia nepeňažného plnenia zamestnanca podľa § 5 ods. 7 písm. m) ZDP je potrebné vychádzať zo sumy z prostriedkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom [celkové výdavky (náklady) zamestnávateľa na dopravu vrátane DPH] prepočítaných na jedno miesto v motorovom vozidle. 
V prípade, ak sú výdavky na jednotlivé autobusy rôzne, prepočítajú sa jednotlivo na každý jeden autobus prepočítaných na jedno miesto v autobuse.

Otázka č. 2 - Príspevok na dopravu zamestnancov
Chcela by som sa informovať, ako to je s príspevkom zamestnávateľa na dopravu pre zamestnanca. Aj v prípade, ak budeme zamestnancovi preplácať náklady na dopravu do a z práce verejnou hromadnou dopravou (prímestské linky, mhd), prípadne poskytovať príspevok na pohonné hmoty spotrebované vlastným vozidlom, bude príspevok na dopravu pre zamestnanca do výšky 60 eur oslobodený od dane z príjmov?
Odpoveď
Okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 zákona o dani z príjmov je od dane oslobodené aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom za účelom zabezpečenia dopravy zamestnanca na miesto výkonu práce a späť podľa § 19 ods. 2 písm. s) prvého bodu v úhrnnej sume najviac 60 eur mesačne; ak nepeňažné plnenie vypočítané z prostriedkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom prepočítaných na jedno miesto v motorovom vozidle podľa § 19 ods. 2 písm. s) prvého bodu presiahne sumu 60 eur, do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu [§ 5 ods. 7 písm. m) zákona o dani z príjmov].
V uvedenom prípade ide o dopravu vymedzenú v § 19 ods. 2 písm. s) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého ide o dopravu zamestnanca na miesto výkonu práce a späť z dôvodu, že 

  • verejným poskytovateľom pravidelnej dopravy nie je doprava preukázateľne vykonávaná alebo
  • v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa §
  • zamestnávateľ na tento účel využíva motorové vozidlá zatriedené do kódu klasifikácie produktov 29.10.3.

Z uvedeného vyplýva, že ak ide o zabezpečenie dopravy do zamestnania pre zamestnancov, pričom nie sú splnené vyššie uvedené predpoklady, nie je možné uplatniť oslobodenie príjmu od dane podľa § 5 ods. 7 písm. m) zákona o dani z príjmov. Podľa ustanovenia § 5 ods. 7 písm. m) ZDP je prvým predpokladom pre oslobodenie predmetných príjmov, že ide o plnenie v nepeňažnej forme. Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi peňažný príspevok na dopravu do zamestnania, predstavuje to pre zamestnanca zdaniteľný príjem.