Vzdelávanie zamestnanca

Podľa ustanovenia § 5 ods. 7 písm. a) zákona o dani z príjmov je od dane oslobodená suma vynaložená zamestnávateľom na vzdelávanie zamestnanca, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa; toto oslobodenie sa nevzťahuje na sumy vyplácané zamestnancovi ako náhrada za ušlý zdaniteľný príjem.

Od dane je oslobodené akékoľvek vzdelávanie zamestnanca, avšak za splnenia dvoch základných podmienok a to:

  • musí ísť stále o vzdelávanie, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním tohto zamestnávateľa, pričom
  • v prípade, ak by išlo o vzdelávanie, ktorým si zamestnanec zvyšuje stupeň vzdelania na vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa musí byť splnená aj ďalšia podmienka, a to trvanie pracovnoprávneho, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru zamestnanca u tohto zamestnávateľa, alebo obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, k začiatku príslušného akademického roka nepretržite aspoň 24 mesiacov.

 

FAQ

Otázka č. 1 –  Preplatenie jazykového kurzu zamestnancovi
Zamestnávateľ - cestovná agentúra zaplatil zamestnancovi kurz anglického jazyka. Treba to zdaniť pri výplate ako nepeňažný prijem?

Odpoveď
Podľa ustanovenia § 5 ods. 7 písm. a) zákona o dani z príjmov je od dane oslobodená suma vynaložená zamestnávateľom na vzdelávanie zamestnanca, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa. Ak v uvedenom prípade sú splnené podmienky, teda vzdelávanie súvisí s činnosťou alebo s podnikaním tohto zamestnávateľa, uvedené plnenie je oslobodené od dane.

 

Otázka č. 2 – Kurz účtovníctva
Zamestnanec účtovníckej firmy sa zúčastnil kurzu účtovníctva - zmeny v priebehu roka. Výdavky na kurz preplatil zamestnancovi zamestnávateľ. Ide o zdaniteľný príjem zamestnanca?

Odpoveď
Vzhľadom k tomu, že výdavky na vzdelávanie zamestnanca súvisia s podnikaním a činnosťou zamestnávateľa, ide o oslobodený príjem pre zamestnanca.

 

Otázka č. 3 - Úhrada externého vysokoškolského štúdia zamestnanca
Ako postupovať pri zdaňovaní nepeňažného príjmu zamestnanca - preplatené štúdium na druhom stupni vysokoškolského štúdia? Zamestnancov pracovný pomer trvá od 1.2.2020. Bude sa na uvedené vzťahovať oslobodenie zmysle § 5 ods. 7 písm. a) ZDP?

Odpoveď

Aby bola splnená podmienka pre oslobodenie príjmu vo forme zamestnávateľom poskytnutého vzdelávania musí vysokoškolské štúdium súvisieť s podnikaním a činnosťou zamestnávateľa a členský pomer zamestnanca musí trvať nepretržite najmenej 24 mesiacov. V uvedenom prípade sú podmienky splnené, a preto je poskytnuté nepeňažné plnenie oslobodeným príjmom zamestnanca.