Produkty vlastnej výroby

Podľa § 5 ods. 7 písm. k) ZDP sa oslobodzuje aj nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej výroby poskytnuté od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba najviac v úhrnnej výške 200 eur ročne od všetkých zamestnávateľov, pričom ak takto vymedzené nepeňažné plnenie presiahne 200 eur ročne, do základu dane sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu.
Touto úpravou sa oslobodzujú nepeňažné príjmy zamestnancov v poľnohospodárskej prvovýrobe, ak zamestnávateľ poskytne nepeňažné plnenie vo forme produktov, ktoré vlastnou činnosťou dopestuje alebo dochová. Takéto nepeňažné plnenie zamestnávateľ oslobodzuje už v rámci jeho mesačnej mzdy, pričom ak by došlo k situácii, že takéto plnenie dostane aj od iného zamestnávateľa, ktorý mu ho tiež oslobodí, zdaní sa prevyšujúca časť v ročnom zúčtovaní preddavkov, resp. v podávanom daňovom priznaní.
Úmyslom tohto ustanovenia je podporiť poľnohospodársku výrobu, a to oslobodením nepeňažných plnení poskytovaných zamestnancom poľnohospodárskych družstiev bez ohľadu na skutočnosť, či ide o podnikajúceho poľnohospodára fyzickú osobu, ktorá vypláca svojich zamestnancov takouto formou alebo poľnohospodárske družstvo právnickú osobu.
 
Príklad č. 1  - Nepeňažný príjem vo vyššej sume
Poľnohospodárske družstvo pestuje kukuricu. Svojmu zamestnancovi poskytne v roku 2023 niekoľko vriec kukurice, celkom v hodnote 260 eur. Akým spôsobom zdaní uvedený nepeňažný príjem?
Odpoveď
Zamestnávateľ (družstvo) zdaní zamestnancovi len sumu prevyšujúcu 200 eur, t. j. 60 eur. Príjem zamestnanca vo výške 60 eur zdaní zamestnávateľ v mesiaci, v ktorom vyplatí zamestnancovi peňažný príjem, alebo pri
vykonaní ročného zúčtovania. Ak bude zamestnanec podávať daňové priznanie, nepeňažný príjem za kukuricu vysporiada v tomto daňovom priznaní. Ak zamestnancovi nevznikne povinnosť podať daňové priznanie, daň sa v termíne na podanie daňového priznania považuje za vysporiadanú. Pri zdanení sumy 60 eur môže zamestnávateľ postupovať podľa § 5 ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov a môže toto nepeňažné plnenie navýšiť na sumu vypočítanú podľa prílohy č. 6, pričom za príjem zo závislej činnosti zamestnanca sa v tomto prípade považuje takto navýšené nepeňažné plnenie.
 
Príklad č. 2 - Nepeňažný príjem od dvoch zamestnávateľov
Fyzická osoba dosiahne v roku 2023 príjem zo závislej činnosti od dvoch zamestnávateľov, ktorých predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba. Jeden zamestnávateľ poskytne zamestnancovi zemiaky ako nepeňažný príjem v hodnote 150 eur a druhý zamestnávateľ poskytne zamestnancovi jačmeň tiež v hodnote 150 eur. Obidvaja zamestnávatelia tieto nepeňažné príjmy zamestnanca oslobodia pri ich poskytnutí. Kedy sa tieto nepeňažné príjmy presahujúce sumu 200 eur zamestnancovi zdania?
Odpoveď
Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, v rámci ročného zúčtovania bude nepeňažný príjem v sume 100 eur zamestnancovi zdanený. Ak bude zamestnanec podávať daňové priznanie, nepeňažný príjem v sume 100 eur započíta do úhrnu ročných príjmov zo závislej činnosti.