Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Príjmy od dane oslobodené > Použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi

Použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi

V súlade s ustanovením § 5 ods. 7 písm. d) je od dane oslobodený nepeňažný príjem vo forme použitia rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi.

Použitím takéhoto zariadenia sa rozumie použitie zariadenia zamestnávateľa v jeho vlastníctve a zariadenia, ktoré má zamestnávateľ v prenájme, t.j. ide o poskytnutie zariadenia, za ktoré zamestnávateľ zaplatí úhradu za prenájom (náklady za prevádzku a použitie priestorov, zariadenia - prístrojov), nie o nákup služieb ani zakúpenie rekreačných poukazov prostredníctvom cestovných kancelárií.
 
 
 
FAQ

Otázka č. 1 – Poskytnutie lístkov - poukážok na masáž
Zamestnávateľ poskytol zamestnancom poukážky na masáže vo fitnescentre zo sociálneho fondu. Je tento príjem od dane oslobodený ako príjem za použitie športového zariadenia?
Odpoveď
V uvedenom prípade nejde o použitie zariadenia, ale o fyzický výkon masáže, tzn., že zakúpenie lístka do rehabilitačného centra na masáže je pre zúčastnených zamestnancov zdaniteľným plnením, ktoré sa zdaní v úhrne ich príjmov v mesiaci poskytnutia lístka. Použitím zariadenia - prístrojov sa rozumie použitie napr. bio-lampy, inhalačných prístrojov a pod. Oslobodenie zakúpených poukážok do príslušného zariadenia sa uplatní len prípade zariadenia prenajatého zamestnávateľom (resp. vo vlastnom zariadení) na určité časové obdobie (napr. deň v týždni). Ak však zamestnanec môže akékoľvek zariadenie poskytujúce príslušné služby navštíviť kedykoľvek podľa svojho uváženia, hodnota poukážky je pre neho zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti, ktorý sa zdaní v úhrne jeho zdaniteľných príjmov v zmysle § 35 ods. 1 zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 2 - Zaplatenie dopravy do športového zariadenia
Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. d) zákona o dani z príjmov rieši, čo je oslobodené od dane z príjmov pre zamestnancov v prípade použitia rekreačných, športových, zdravotníckych, vzdelávacích, predškolských, telovýchovných alebo športových zariadení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi. Je možné to použiť aj v prípade cestovného, ak má zamestnávateľ prenajatý autobus, ktorým sa zamestnanci dostanú napr. na nejaké podujatie a tento prenájom je hradený zo sociálneho fondu? Podlieha toto plnenie zdaneniu?
Odpoveď 
Ak napr. zamestnávateľ zabezpečí pre zamestnancov v rámci športových hier na tieto účely vo vlastnom alebo  prenajatom zariadení aj stravovanie, dopravu, vstupenky, ski pas a iné...  v rámci sociálnej politiky (bez ohľadu na zdroj krytia - zo zisku, zo zdrojov sociálneho fondu a pod.), tieto benefity sú pre zamestnancov, ktorí sa predmetnej akcie zúčastnili, predmetom dane. Ide o nepeňažné plnenie poskytnuté v inej forme plnenia v súvislosti s výkonom závislej činnosti (§ 5 ods. 2 ZDP), t.j. o zdaniteľný príjem v plnej sume alebo vo výške rozdielu medzi hodnotou poskytnutého plnenia a sumou, ktorú zamestnanci uhradili. Tento príjem sa zdaní podľa § 35 tohto zákona v úhrne ich príjmov v mesiaci poskytnutia takéhoto peňažného alebo nepeňažného plnenia.
 
Otázka č. 3  – Poskytnutie zdravotníckeho zariadenia
Zaujíma nás poskytnutie zdravotníckeho zariadenia. Čo máme pod tým rozumieť? Ako môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi zdravotnícke zariadenie?
Odpoveď
Použitím zdravotníckeho zariadenia zamestnancom alebo jeho rodinnými príslušníkmi, na ktoré sa vzťahuje predmetné oslobodenie, sa rozumie použitie zariadenia zamestnávateľa v jeho vlastníctve a zariadenia, ktoré má zamestnávateľ v prenájme (t.j. ide o poskytnutie zariadenia - nepeňažné plnenie, za ktoré zamestnávateľ zaplatí úhradu za prenájom, náklady za prevádzku a použitie priestorov, zariadenia -prístrojov napr. bio-lampy, inhalačné prístroje a pod.)

 
Otázka č. 4 – Zabezpečenie masáží pre zamestnancov
Zaujíma nás, ako je to v prípade, ak si zamestnávateľ objedná vykonanie masáže pre zamestnancov priamo vo firme, keďže musia prísť aj so zariadením (dostaneme faktúru za prenájom rekreačného zariadenia na regeneráciu pracovnej sily pre všetkých zamestnancov, faktúru uhradíme bankovým prevodom) počas dvoch dní, je to to isté alebo v tomto prípade podlieha odvodom?
Odpoveď
Použitím zariadenia sa rozumie použitie zariadenia zamestnávateľa v jeho vlastníctve a zariadenia, ktoré má zamestnávateľ v prenájme, t.j. ide o poskytnutie zariadenia, resp. jeho časti, za ktoré zamestnávateľ zaplatí úhradu za prenájom (náklady za prevádzku a použitie priestorov, zariadenia - prístrojov napr. bio-lampy, inhalačné prístroje a pod.), nie o nákup služieb. Ide o zariadenia a prístroje, ktoré môže zamestnanec použiť sám bez asistencie. Pri výkone masáže ide o službu, nie o použitie zariadenia. Tzn., že hodnota  poskytnutej masáže je zdaniteľným príjmom zamestnanca, ktorá sa zdaní v súlade s § 35 zákona o dani z príjmov úhrne jeho zdaniteľných príjmov v mesiaci poskytnutia masáže.