Poznámky mikro účtovnej jednotky

Zostavenie poznámok mikro účtovnej jednotky

Požiadavky na zostavenie poznámok mikro účtovnej jednotky sú ustanovené v § 4 Opatrenia MF SR č. MF/15464/2013-74 v znení opatrenia MF SR č. MF/18008/2014-74.
Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
V poznámkach sa uvádzajú informácie, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela do dňa zostavenia individuálnej účtovnej závierky a má pre tieto informácie obsahovú náplň ustanovenú cit. opatrením. Obsahová náplň poznámok pozostáva z popisných informácií a číselných údajov podľa prílohy č. 1. V poznámkach sa môžu uvádzať informácie, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla poskytnúť nad rámec ustanovenej obsahovej náplne.

Údaje v poznámkach sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie. Sumy v poznámkach sa uvádzajú v celých eurách.

FAQ

Otázka č. 1 – Číselné údaje v poznámkach mikro účtovnej jednotky  
Musí aj mikro účtovná jednotka číselné údaej, ktoré uvádza v poznámkach dávať do tabuliek? Ak áno, sú niekde uvedené nejaké vzory? 
Odpoveď
Mikro účtovná jednotka nemusí číselné údaje v poznámkach uvádzať v tabuľkovej forme.
Ak bude mikro účtovná jednotka číselné údaje v poznámkach dobrovoľne uvádzať aj v tabuľkovej forme, potom zostavenie tabuliek (vzory) sú v kompetencii účtovnej jednotky, prípadne účtovná jednotka môže použiť tabuľky z Opatrenia MF SR č. 4455/2003-92, ktoré boli v platnosti do 31.12.2014.