Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Účtovná závierka > Poznámky veľkej účtovnej jednotky a štátneho podniku

Poznámky veľkej účtovnej jednotky a štátneho podniku


Poznámky veľkej účtovnej jednotky a štátneho podniku

Požiadavky na zostavenie poznámok veľkej účtovnej jednotky a štátneho podniku sú ustanovené v § 4 Opatrenia MF SR č. MF/23377/2014-74 znení opatrenia MF SR č. MF/19926/2015-74.

Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Informácie v poznámkach sa uvádzajú z pohľadu významnosti, pričom informácie, ktoré nie sú významné sa môžu zoskupovať.

V poznámkach sa uvádzajú informácie, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela do dňa zostavenia individuálnej účtovnej závierky a má pre tieto informácie obsahovú náplň ustanovenú týmto opatrením. Obsahová náplň poznámok pozostáva z popisných informácií a číselných údajov podľa obsahovej náplne uvedenej v prílohe č. 1 cit. opatrenia. Ak pre niektoré časti poznámok účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa neuvádzajú. V poznámkach sa môžu uvádzať ďalšie informácie, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla poskytnúť nad rámec ustanovenej obsahovej náplne. Ďalšie informácie sa uvádzajú v poznámkach vždy, ak sú potrebné na zabezpečenie súladu s požiadavkou, aby účtovná závierka poskytovala verný obraz majetku, záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

Informácie, ak je to možné sa uvádzajú v tabuľkovej forme, pričom sa uvádzajú údaje za bežné účtovné obdobie. Ak existuje údaj na porovnanie, uvádzajú sa aj údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
 
K súvahe a k výkazu ziskov a strát sa uvádzajú informácie v poznámkach podľa poradia vykazovaných položiek a s označením popisovaných položiek. Ak ide o rozpis podľa meny uvedie sa aj označenie meny. Sumy v poznámkach sa uvádzajú v celých eurách, ak sa tak rozhodne účtovná jednotka, môžu sa sumy uvádzať v eurách so zaokrúhlením na dve desatinné miesta.

FAQ

Otázka č. 1 – Číselné údaje v poznámkach veľkej účtovnej jednotky  
Musí veľká účtovná jednotka číselné údaje v poznámkach uvádzať v tabuľkovej forme?
Odpoveď
Podľa opatrenia pre zostavenie účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky, účtovné jednotky uvádzajú informácie v tabuľkovej forme, ak je to možné.
To znamená, že ak má veľká účtovná jednotka číselné údaje, ktoré sa dajú uviesť v tabuľkovej forme, účtovná jednotka ich uvedie aj v tabuľkovej forme, pričom sa uvádzajú údaje za bežné účtovné obdobie. Ak existuje údaj na porovnanie uvádzajú sa údaje aj z predchádzajúceho účtovného obdobia.
Vzory tabuliek nie sú stanovené, takže zostavenie tabuliek je v kompetencii účtovnej jednotky, alebo účtovná jednotka môže použiť tabuľky z Opatrenia MF SR č. 4455/2003-92, ktoré boli v platnosti do 31.12.2014.