Účtovná závierka

Účtovná závierka sa zostavuje v štruktúre, ktorá nadväzuje na sústavu účtovníctva používanú v účtovnej jednotke.

Účtovná závierka tvorí jeden celok, obsahuje všeobecné náležitosti

a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo a fyzické osoby uvedú miesto podnikania,

b) identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené,

c) deň, ku ktorému sa zostavuje,

d) deň jej zostavenia,

e) obdobie, za ktoré sa zostavuje,

f) iné údaje uvedené na úvodnej strane účtovnej závierky ustanovenej opatrením ministerstva (zákon č. 333/2014 Z.z., účinnosť od 1.1.2015),

g) podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu zákona o účtovníctve.

 

V sústave podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitosti účtovnú závierku tvorí súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky (v poznámkach sa uvádzajú informácie v rozsahu, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň; do textovej časti zostavovaných poznámok sa začlenia tabuľky s vyplnenými číselnými údajmi, prázdne tabuľky sa do poznámok nezačleňujú).

V sústave jednoduchého účtovníctva okrem všeobecných náležitosti účtovnú závierku tvorí výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch.

 

Účtovná závierka sa považuje za zostavenú  po pripojení podpisových záznamov k všeobecným náležitostiam a k jednotlivým súčastiam účtovnej závierky (účinnosť do 30.6.2015).

Podľa zákona č. 130/2015 zo 6. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. júla 2015, dochádza k zmene pri uvádzaní podpisového záznamu v účtovnej závierke. Podľa § 17 ods. 5 zákona o účtovníctve - na zostavenej účtovnej závierke musí byť pripojený podpisový záznam podľa § 17 odseku 2 písm. g) tohto zákona.

V priebehu roka 2014 sa zmenili vzory účtovných závierok tak, že všetky výkazy - súčasti účtovnej závierky tvoria jeden celok a nepripájajú sa k nim podpisy osobitne. Každá zostavená účtovná závierka musí byť podpísaná osobou ustanovenou v § 17 ods. 2 písm. g) zákona o účtovníctve.

 

Účtovná jednotka je povinná uvádzať informácie podľa stavu ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Účtovná jednotka pritom zohľadňuje aj informácie týkajúce sa stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka získala do dňa zostavenia účtovnej závierky, pričom deň zostavenia účtovnej závierky si určí účtovná jednotka sama (zákon č. 130/2015, účinnosť 1. júla 2015). Samotný deň zostavenia účtovnej závierky si určuje účtovná jednotka vo svojich vnútorných predpisoch.

      

Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy – účtovná závierka riadna alebo účtovná závierka mimoriadna.

Osobitný typ účtovnej závierky je priebežná účtovná závierka, ktorá sa vykonáva, ak tak ustanovuje osobitný predpis. Pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky sa neuzavrú účtovné knihy.

 

Lehota na zostavenie účtovnej závierky je ustanovená v zákone o účtovníctve najneskôr do 6 mesiacov po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak (napr. zákon o dani z príjmov – na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do registra účtovných závierok).

 

Účtovná závierka podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem, IFRS:

-     zostavujú vybrané účtovné jednotky

-     aj účtovná jednotka, ak je obchodnou spoločnosťou, ktorá najmenej dve po sebe idúce účtovné obdobia spĺňa aspoň dve z troch zákonom určených podmienok (suma majetku netto, čistý obrat, priemerný prepočítaný počet zamestnancov).

 

 FAQ

 

Otázka č. 1 – Vyplňovanie účtovných výkazov po prechode z JÚ do PÚ
Podnikateľka, pani Mária S., má krajčírsku dielňu. Do 31.12.2014 viedla jednoduché účtovníctvo, od 1.1.2015 prešla na účtovanie v sústave podvojného účtovníctva. Ako má vykázať v účtovných výkazoch k 31.12.2015 údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie pre zachovanie nadväznosti na doterajšie údaje v účtovníctve?
Odpoveď
Pri zostavovaní účtovných výkazov k 31.12.2015 za účtovné obdobie kalendárneho roka 2015 v súvahe a vo výkaze ziskov a strát v stĺpcoch „bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie“ nebude účtovná jednotka vykazovať žiadne údaje.
 
Otázka č. 2 -  Vyhlásenie konkurzu
Účinky vyhlásenia konkurzu v účtovnej jednotke s.r.o. nastali 1.1.2015. Účtovná jednotka má zostaviť účtovnú závierku ku dňu predchádzajúcemu deň účinnosti vyhlásenia konkurzu, t.j. k 31.12.2014. Jedná sa o riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku?
Odpoveď
Účtovná jednotka zostaví k 31.12.2014 mimoriadnu účtovnú závierku. Ak deň, ku ktorému sa zostavuje mimoriadna účtovná závierka, je totožný s dňom riadnej účtovnej závierky, zostavená účtovná závierka sa považuje aj za riadnu účtovnú závierku.

Otázka č. 3 – Ukončenie likvidácie v roku 2015, účtovná závierka
Spoločnosť s.r.o. vstúpila 11.2.2014 do likvidácie. Ukončenie likvidácie je 10.8.2015. Účtovná jednotka uzatvorila účtovné knihy k 10.2.2014 a zostavila mimoriadnu individuálnu  účtovnú závierku (MIÚZ)  ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie k 10.2.2014 podľa Opatrenia MF SR č. 4455/2003 v znení neskorších predpisov. Ku dňu skončenia likvidácie 10.8.2015 uzatvorí spoločnosť účtovné knihy a bude zostavovať MIÚZ. Pred vstupom do  likvidácie účtovná jednotka nebola zatriedená podľa veľkostných skupín, zákon o účtovníctve to nevyžadoval. Ako sa má zatriediť spoločnosť s.r.o. v uvedenom prípade pre účely zostavenia MIÚZ ku dňu skončenia likvidácie?
Odpoveď
Účtovná jednotka, ktorá vstúpila do likvidácie (alebo konkurzu) pred 1.1.2015 a z dôvodu skončenia likvidácie (alebo právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu) zostavuje mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku po 1.1.2015, postupuje pri jej zostavovaní ako malá účtovná jednotka podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 číslo MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky.    

Ak účtovná jednotka vstúpila do likvidácie 11.2.2014 a zostavuje mimoriadnu  individuálnu účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie k 10.8.2015 (uzavretie účtovných kníh § 16 ods. 7 ZoÚ a zostavenie účtovnej závierky § 17 ods. 6 ZoÚ),  postupuje pri zostavovaní tejto účtovnej závierky ako malá účtovná jednotka.