Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Účtovná závierka > Poznámky ako súčasť účtovnej závierky

Poznámky ako súčasť účtovnej závierky

Poznámky ako súčasť účtovnej závierky 

Súčasťou účtovnej závierky účtovnej jednotky účtujúcej v podvojnom účtovníctve sú poznámky. Požiadavky na ich zostavenie sú zverejnené v opatreniach Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“) pre zostavenie účtovnej závierky.

Mikro účtovné jednotky (ďalej len „ÚJ“) zostavujú účtovnú závierku podľa Opatrenia MF SR č. MF/15464/2013-74 v znení opatrenia MF SR č. MF/18008/2014-74.

Malé ÚJ zostavujú účtovnú závierku podľa Opatrenia MF SR č. MF/23378/2014-74 znení opatrenia MF SR č. MF/19927/2015-74.

Veľké ÚJ zostavujú účtovnú závierku podľa Opatrenia MF SR č. MF/23377/2014-74 v znení opatrenia MF SR č. MF/19926/2015-74.

Opatrenia na zostavenie účtovnej závierky sú zverejnené na internetovej stránke MF SR www.finance.gov.sk;  v časti Dane, clá, účtovníctvo / Účtovníctvo a audit / Legislatíva SR / Účtovníctvo pre podnikateľov / Účtovná závierka pre veľkú, malú a mikro ÚJ.

V každom opatrení sú uvedené aj požiadavky na zostavenie poznámok.
 
Obsahová náplň poznámok je zverejnená aj na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR www.financnasprava.sk; v časti Daňové a colné tlačivá / Katalóg vzorov tlačív / Účtovné dokumenty / Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva / Účtovná závierka podnikateľskej ÚJ v sústave podvojného účtovníctva / Poznámky pre mikro ÚJ platné od 31.12.2014 a poznámky pre malú a veľkú ÚJ platné od 1.1.2015.

FAQ

Otázka č. 1 – Poznámky vo formáte pdf
Okrem účtovných výkazov Súvaha a Výkaz ziskov a strát sa musia vypracovať aj poznámky. Je niekde na finančnej správe zverejnený vzor, čo majú poznámky obsahovať?  
Odpoveď
Účtovné jednotky musia poznámky vypracovať samostatne podľa požiadaviek na ich zostavenie uvedených v prílohách k citovaným opatreniam pre zostavenie účtovnej závierky a podľa podmienok konkrétnej účtovnej jednotky, potom ich uložiť najlepšie do formátu pdf, priložiť ako prílohu k účtovnej závierke a odoslať do registra účtovných závierok ako celok (účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov tvorí jeden krycí list, za ním nasleduje Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky sa načítajú ako príloha).      
V poznámkach na každej strane sa pri ich zostavovaní v ľavom hornom rohu uvedie označenie „poznámky Úč PODV 3- 01“ pre malé a veľké účtovné jednotky a „Poznámky Úč MUJ 3- 01“ pre mikro účtovné jednotky a v pravom hornom rohu sa uvedie identifikačné číslo organizácie (IČO) a daňové identifikačné číslo (DIČ), ak ho má účtovná jednotka pridelené.

Otázka č. 2 – Tabuľky a poznámky   
Aké poznámky k účtovnej závierke za rok 2015 má vyplniť firma, ktorá patrí medzi malé účtovné jednotky, keď v katalógu daňových tlačív sú uvedené len poznámky, ktoré platili do 31.12.2014?
Odpoveď
Obsahová náplň poznámok, ktoré robili účtovné jednotky do 30.12.2014 sa skladali z textovej časti ustanovenej v prílohe č. 3 Opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 v znení neskorších predpisov a tabuľkovej časti poznámok, ktoré boli zverejnené v prílohe č. 3a cit. opatrenia. Tabuľky s číselnými údajmi sa mali zapracovať do textu zostavovaných poznámok tak, že účtovná jednotka zostavila len jeden materiál poznámok.  
Tabuľky z prílohy č. 3a cit. opatrenia sú od 1.1.2015 zrušené Opatrením MF SR č. MF/23377/2014-74 pre veľké účtovné jednotky v znení opatrenia MF SR č. MF/19926/2015-74.