Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Účtovná závierka > Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

Oznámenie o dátume schválenia ÚZ

Do registra účtovných závierok sa ukladá aj oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky. Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku do lehoty na uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok, ukladá neschválenú účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do registra dodatočne, najneskôr do 15 (do 31.12.2017 do 5) pracovných dní od jej schválenia, najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.

FAQ

Otázka č. 1 -  Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky 
Účtovná jednotka v lehote na podanie DP uložila do registra schválenú účtovnú závierku. Musí uložiť do registra ÚZ osobitne ešte aj oznámenie o dátume schválenia ÚZ?                                                                                                                                             
Odpoveď 

Ak účtovná jednotka uložila do registra ÚZ schválenú účtovnú závierku, oznámenie o dátume schválenia už do registra ÚZ neposiela.

Otázka č. 2  – Čo je súčasťou oznámenia o dátume schválenia ÚZ
Účtovná jednotka chce oznámiť správcovi dane dátum schválenia účtovnej závierky. Prikladá sa k tomuto oznámeniu účtovná závierka alebo zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenie, na ktorom bola ÚZ schválená?
Odpoveď 

Vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky stanovilo MF SR samostatným Opatrením č. MF/22497/2014-74, ktoré je zverejnené na stránkach FR SR v daňových a colných tlačivách. Súčasťou oznámenia nie je žiadna príloha. Posiela sa len oznámenie, na ktorom je uvedený dátum, kedy bola ÚZ schválená.

Otázka č. 3 – Lehota na podanie oznámenia do registra ÚZ
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky musí účtovná jednotka uložiť do registra účtovných závierok do 15 pracovných dní odo dňa jej schválenia. Je stanovený aj iný termín na odovzdanie oznámenia do registra účtovných závierok?
Odpoveď
Zákonom  č. 130/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2016, ktorým sa novelizuje zákon o účtovníctve,  schválenú účtovnú závierku alebo oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky musí účtovná jednotka uložiť v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.