Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Účtovná závierka > Zostavovanie účtovných závierok zatriedených účtovných jednotiek

Zostavovanie účtovných závierok zatriedených účtovných jednotiek


Zostavovanie účtovných závierok zatriedených účtovných jednotiek
  • účinnosť 1. januára 2015

Mikro účtovné jednotky zostavujú účtovnú závierku podľa Opatrenia MF SR   z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74 v znení Opatrenia MF SR  z 24. septembra 2014 č. MF/18008/2014-74.

Malé účtovné jednotky účtovnú závierku budú zostavovať podľa   Opatrenia MF SR z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74.
Podľa tohto opatrenia pre zostavenie účtovnej závierky pre malé účtovné jednotky budú postupovať aj účtovné jednotky uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona o účtovníctve, t.j.  zahraničné osoby podnikajúce na území SR. 
 
Veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu (pozn. nie všetky subjekty verejného záujmu)  účtovnú závierku budú zostavovať podľa  Opatrenia MF SR  z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74.
Podľa opatrenia pre veľké účtovné jednotky bude účtovnú závierku zostavovať aj štátny podnik a subjekt verejného záujmu ak nie je bankou, pobočkou zahraničnej banky, Exportno – importnou bankou Slovenskej republiky, poisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej zaisťovne, zdravotnou poisťovňou, správcovskou spoločnosťou, pobočkou zahraničnej správcovskej spoločnosti, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, Burzou cenných papierov, Centrálnym depozitárom cenných papierov, obchodníkom s cennými papiermi, platobnou inštitúciou, inštitúciou elektronických peňazí, subjektom kolektívneho investovania, dôchodkovým fondom, pobočkou zahraničnej finančnej inštitúcie, účtovnou jednotkou  uvedenou v § 17a ods. 2 zákona, rozpočtovou organizáciou a príspevkovou organizáciou.
 
Uvedené opatrenia sú zverejnené na stránkach Ministerstva financií SR www.finance.gov.sk; v časti Dane, clá, účtovníctvo / Účtovníctvo a audit / Legislatíva SR / Účtovníctvo pre
podnikateľov / Účtovná závierka pre veľkú, malú a mikro účtovnú jednotku.