Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Účtovná závierka > Poznámky malej účtovnej jednotky a zahraničnej organizačnej zložky

Poznámky malej účtovnej jednotky a zahraničnej organizačnej zložky

Poznámky malej účtovnej jednotky a zahraničnej organizačnej zložky

Požiadavky na zostavenie poznámok malej účtovnej jednotky a zahraničnej organizačnej zložky sú ustanovené v § 4 Opatrenia MF SR č. MF/23378/2014-74 znení opatrenia MF SR č. MF/19927/2015-74.

Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Informácie v poznámkach sa uvádzajú z pohľadu významnosti, pričom nie významné informácie sa môžu zoskupovať. Informácie v poznámkach sa uvádzajú tak, aby sa vyjadrila ekonomická realita a podstata príslušnej transakcie alebo dohody.

V poznámkach sa uvádzajú informácie, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela do dňa zostavenia individuálnej účtovnej závierky a má pre tieto informácie obsahovú náplň ustanovenú týmto opatrením. Obsahová náplň poznámok pozostáva z popisných informácií a číselných údajov podľa obsahovej náplne uvedenej v prílohe č. 1 cit. Opatrenia pre zostavenie účtovnej závierky. Ak pre niektoré časti poznámok účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa neuvádzajú. V poznámkach sa môžu uvádzať informácie, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla poskytnúť nad rámec ustanovenej obsahovej náplne.

Informácie, ak je to možné sa uvádzajú v tabuľkovej forme, pričom sa uvádzajú údaje za bežné účtovné obdobie. Ak existuje údaj na porovnanie uvádzajú sa údaje aj z predchádzajúceho účtovného obdobia.

K súvahe a k výkazu ziskov a strát sa uvádzajú informácie v poznámkach podľa poradia vykazovaných položiek a s označením popisovaných položiek. Ak ide o rozpis podľa meny, uvedie sa aj označenie meny. Sumy v poznámkach sa uvádzajú v celých eurách. Ak sa tak rozhodne účtovná jednotka, môžu sa sumy v poznámkach uvádzať aj v eurách so zaokrúhlením na dve desatinné miesta.

FAQ

Otázka č. 1 – Číselné údaje v poznámkach malej účtovnej jednotky  
Musí malá účtovná jednotka číselné údaje v poznámkach uvádzať v tabuľkovej forme?
Odpoveď
Podľa opatrenia pre zostavenie účtovnej závierky pre malé účtovné jednotky, účtovné jednotky uvádzajú informácie v tabuľkovej forme, ak je to možné. To znamená, že ak má malá účtovná jednotka číselné údaje, ktoré sa dajú uviesť v tabuľkovej forme, účtovná jednotka ich uvedie aj v tabuľkovej forme, pričom sa uvádzajú údaje za bežné účtovné obdobie. Ak existuje údaj na porovnanie uvádzajú sa údaje aj z predchádzajúceho účtovného obdobia.
Vzory tabuliek nie sú stanovené, takže zostavenie tabuliek je v kompetencii účtovnej jednotky, alebo použije tabuľky z Opatrenia MF SR č. 4455/2003-92, ktoré boli v platnosti do 31.12.2014.