Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Účtovná závierka > Opravná účtovná závierka, účtovná závierka zostavená z vlastného podnetu

Opravná účtovná závierka, účtovná závierka zostavená z vlastného podnetu

Opravná účtovná závierka, účtovná závierka zostavená z vlastného podnetu 

Podľa vzorov tlačív, účtovná závierka sa zostavuje len ako riadna, mimoriadna alebo priebežná. „Opravnú“ alebo „dodatočnú“ účtovnú závierku nemožno zostaviť.

Podľa § 16 ods. 9 až 11 zákona o účtovníctve po zostavení účtovnej závierky nemožno otvárať uzavreté účtovné knihy okrem prípadu: 
• do schválenia účtovnej závierky možno uzavreté účtovné knihy opäť otvoriť v prípade, ak sa má zabezpečiť pravdivý a verný obraz účtovníctva (§ 7);

Ak po schválení účtovnej závierky sa zistí, že údaje za predchádzajúce účtovné obdobie nie sú porovnateľné (§ 17 ods. 9), účtovná jednotka ich opraví v účtovnom období, keď tieto skutočnosti zistila, a uvedie to v účtovnej závierke v poznámkach.

FAQ

Otázka č. 1 – Opätovné otvorenie neschválenej účtovnej závierky   
Účtovná jednotka za rok 2015 zostavila účtovnú závierku a v termíne na podanie DP ju doručila do RÚZ. Účtovná závierka nebola schválená. V mesiaci júl 2016 zistila, že v účtovníctve vedenom za rok 2015 zabudla zaúčtovať do výnosov faktúru za predaj tovaru v sume 2 800 €. Pre účtovnú jednotku ide o významnú sumu. Môže za rok 2015 opätovne otvoriť účtovné knihy, účtovný prípad zaúčtovať a opätovne zostaviť účtovnú závierku?
Odpoveď
Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku a po jej uložení v RÚZ zistí, že v zostavenej účtovnej závierke má významnú chybu a pristúpi k opätovnému otvoreniu účtovných kníh, potom do RÚZ uloží „novú“  zostavenú a schválenú riadnu účtovnú závierku najneskôr do 5 pracovných dní od jej schválenia (§ 23a ods. 6 zákona o účtovníctve), najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje (§ 23a ods. 7 zákona o účtovníctve). 

Otázka č. 2 – Opätovné otvorenie účtovnej závierky po jej schválení    
Účtovná jednotka za rok 2015 zostavila účtovnú závierku a v termíne na podanie DP ju doručila do RÚZ ako schválenú. V mesiaci júl 2016 zistila, že v účtovníctve vedenom za rok 2015 zabudla zaúčtovať do výnosov faktúru za predaj tovaru v sume 2 800 €. Pre účtovnú jednotku ide o významnú sumu. Môže za rok 2015 opätovne otvoriť účtovné knihy, účtovný prípad zaúčtovať a opätovne zostaviť účtovnú závierku?
Odpoveď
Účtovné jednotky nemôžu po zostavení riadnej účtovnej závierky a jej schválení pristúpiť k opätovnému otvoreniu účtovných kníh a vyhotoviť „opravnú“ alebo „dodatočnú“ účtovnú závierku. Ak po schválení účtovnej závierky sa zistí, že údaje za predchádzajúce účtovné obdobie nie sú porovnateľné (chyby v účtovníctve alebo v účtovnej závierke), účtovná jednotka ich opraví v účtovnom období, keď tieto skutočnosti zistila, a uvedie to v účtovnej závierke v poznámkach.

Otázka č. 3 – Účtovná závierka zostavená z vlastného podnetu     
Účtovná jednotka za rok 2015 zostavila účtovnú závierku a v termíne na podanie DP ju doručila do RÚZ ako schválenú. V mesiaci júl 2016 zistila, že v účtovníctve vedenom za rok 2015 zabudla zaúčtovať do výnosov faktúru za predaj tovaru v sume 2 800 €. Pre účtovnú jednotku ide o významnú sumu a preto chce opätovne otvoriť účtovné knihy, a to aj napriek zákazu, že po schválení účtovnej závierky už nie je možné opätovne otvárať účtovné knihy. Doručí aj túto účtovnú závierku do RÚZ?
Odpoveď
Ak účtovná jednotka napriek porušeniu zákona o účtovníctve po schválení účtovnej závierky opätovne otvorí účtovné knihy, zostaví novú účtovnú závierku a doručí ju do RÚZ, podľa § 23 ods. 3 zákona o účtovníctve sa táto účtovná závierka považuje za účtovnú závierku zostavenú z vlastného podnetu účtovnej jednotky.

Ak účtovná jednotka doručí do RUZ novú „opravenú“ účtovnú závierku, aj keď opätovne účtovné knihy neotvorí, pretože opravuje iba chyby, ktoré urobila pri vypĺňaní účtovných výkazov (napr. posunula údaje v riadkoch, uviedla nesprávnu sumu v príslušnom riadku a pod.), aj táto účtovná závierka sa považuje za účtovnú závierku zostavenú z vlastného podnetu účtovnej jednotky.

Otázka č. 4  – Prevádzkovateľ registra a „opravná“ účtovná závierka     
Účtovná jednotka za rok 2015 zostavila účtovnú závierku a v termíne na podanie DP ju doručila do RÚZ ako schválenú. V mesiaci júl 2016 zistila, že v účtovníctve vedenom za rok 2015 zabudla zaúčtovať do výnosov faktúru za predaj tovaru v sume 2 800 €. Pre účtovnú jednotku ide o významnú sumu a preto chce opätovne otvoriť účtovné knihy, a to aj napriek zákazu, že po schválení účtovnej závierky už nie je možné opätovne otvárať účtovné knihy. Takto zotavenú účtovnú závierku doručí do RÚZ. Vymení prevádzkovateľ registra „starú ÚZ za novú“?
Odpoveď
Prevádzkovateľ registra (DataCentrum) zaradí, zverejní a sprístupní každý dokument tak, ako ho účtovná jednotka uložila (§ 23b ods. 4 zákona o účtovníctve). Za správnosť uložených dokumentov zodpovedá účtovná jednotka (§ 23a ods. 9 zákona o účtovníctve).   

K výmazu dokumentov zverejnených v RÚZ môže prísť len vo výnimočných prípadoch, keď sa omylom zverejnia údaje podliehajúce zákonu o ochrane osobných údajov (napr. rodné čísla), prípadne bolo spôsobené chybou informačného systému portálu Finančnej správy SR či samotného RÚZ, ale nie v prípade chybného podania zo strany subjektu. V prípade chybného zverejnenia údajov podliehajúcim zákonu o ochrane osobných údajov či chyby spôsobenej informačným systémom Finančnej správy SR alebo RÚZ bude o výmaze rozhodovať správca informačného systému, ktorým je sekcia daňová a colná Ministerstva financií SR.
 
Otázka č. 5 – Oprava všeobecných náležitostí účtovnej závierky a neúplnosť jej podania
Zaujímalo by nás, či je vôbec nejaká možnosť opravy účtovnej závierky?
Odpoveď
Podľa § 23b ods. 1 a ods. 3 zákona o účtovníctve, daňový úrad a FR SR overia, či doručená účtovná závierka a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky obsahujú správne vyplnené všeobecné náležitosti a či účtovná závierka obsahuje všetky súčasti.

Ak účtovná jednotka nevyplnila všeobecné náležitosti správne  alebo doručené podanie bolo neúplné (v listinnej alebo elektronickej podobe) a chyby neodstránila v lehotách podľa § 23a ods. 3 a 4 zákona o účtovníctve, daňový úrad ju vyzve na odstránenie nedostatkov v ním určenej lehote a poučí ju o následkoch spojených s ich neodstránením.

Podľa § 23b ods. 6 zákona o účtovníctve, ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti dokumentov, po uložení dokumentov v RÚZ, prevádzkovateľ registra oznámi pochybnosti daňovému úradu a ten účtovnú jednotku vyzve na odstránenie nedostatkov v ním určenej lehote a poučí ju o následkoch spojených s ich neodstránením.

Podľa § 23b ods. 5 zákona o účtovníctve, ak účtovná závierka neobsahuje správne vyplnené všeobecné náležitosti a neobsahuje všetky súčasti a nedostatky neboli odstránené ani na výzvu daňového úradu, považuje sa za nedoručenú.