Úvod > DPH > Cestovné kancelárie > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č.3 –  Predaj služieb cestovného ruchu pre zdaniteľnú osobu na účely jej podnikania
CK zabezpečila pre slovenskú firmu  vstupenku  na výstavu v Inchebe v Bratislave  spolu s ubytovaním a stravou. Predmetné služby CK kúpila od iných platiteľov, ktorý k cene uplatnili 20%. Ako má CK postupovať pri zdaňovaní týchto služieb pri ich predaji slovenskej firme.
Odpoveď
CK môže postupovať nasledovne:
1/ uplatní bežný postup, t.j. zdaní 20% DPH každú jednotlivú službu:
      Vstupenku – miesto dodania služby podľa § 16 ods. 3 zákona o DPH  je  v SR,
      Ubytovanie – miesto dodania služby podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH  je v SR,
      Stravovanie – miesto dodania služby podľa § 16 ods. 10 zákona o DPH  je v SR,
 Zároveň si CK pri splnení podmienok § 49 - § 51 zákona o DPH môže odpočítať daň   z faktúr od dodávateľov, ktorí je dodali tieto služby.
2/ uplatní osobitnú úpravu, čiže odvedie daň len z prirážky CK, pričom si nemôže uplatniť odpočet dane z  faktúr od dodávateľov, ktorí jej dodali príslušné služby.
 
Otázka č.2 – Podmienky uplatňovania osobitnej úpravy CK
CK zabezpečila pre poľskú  firmu účasť na strojárskom veľtrhu v Brne, ktorá pozostávala z obstarania vstupenky, ubytovania, stravy a dopravy. Môže CK použiť pri fakturácii týchto služieb osobitnú úpravu zdaňovania podľa § 65 ods. 1 – 7 zákona o DPH, (čo je pre ňu jednoduchšie) alebo je povinná sa registrovať v ČR a fakturovať s českou DPH dané služby?
Odpoveď
Na základe rozsudku Európskeho súdneho dvora C-269/11 môže osobitnú úpravu CK použiť i v prípade, že zákazníkom je zdaniteľná osoba, ktorá tieto služby využije na účely svojho podnikania.
 

Otázka č.1 –  Vyhotovovanie faktúr
CK zabezpečila pre slovenskú firmu účasť  na výstave v Inchebe v Bratislave, ktorá pozostávala zo zabezpečenia vstupenky, ubytovania, stravy. Pri zdaňovaní týchto služieb použila CK bežný režim zdaňovania  a na vyhotovenej faktúre každú službu zdanila zvlášť 20% sadzbou DPH s uvedením základu DPH a sumy DPH. Môže CK na faktúre vyčísliť  sumu DPH?
Odpoveď
V opísanom prípade si je potrebné uvedomiť, že CK v súlade s § 65 ods. 10 zákona o DPH použila voči zdaniteľnej osobe bežný spôsob zdaňovania a nie osobitnú úpravu pre cestovné kancelárie podľa § 65 ods. 1 – 7 zákona o DPH. Z tohto dôvodu bola povinná na faktúre uvádzať okrem iných náležitostí aj základ DPH a sumu DPH. V takomto prípade logicky neuvádza na faktúre ani text: „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“.