Úvod > DPH > Cestovné kancelárie > Podmienky uplatňovania osobitnej úpravy cestovnými kanceláriami

Podmienky uplatňovania osobitnej úpravy cestovnými kanceláriami

Zákon o DPH v ustanoveniach § 65 ods. 1 až 6 zákona o DPH od 01.01.2018  ukladá povinnosť uplatňovať osobitnú úpravu zdaňovania všetkým platiteľom, ak obstarávajú od iných zdaniteľných osôb tovary a služby na účel uskutočnenia cesty (ďalej len služby cestovného ruchu) a tieto vo vlastnom mene (ďalej len cestovná kancelária resp. CK) predávajú zákazníkom. Osobitnú úpravu nepoužije cestovná kancelária pri dodaní vlastnej služby zákazníkom, napr. ak poskytne ubytovacie a stravovacie služby vo vlastnom ubytovacom zariadení, alebo ak poskytne dopravu vlastným autobusom; pri dodaní vlastnej služby uplatní bežný režim zdaňovania.

Cestovná kancelária použije osobitnú úpravu podľa citovaného ustanovenia voči každému zákazníkovi bez rozdielu, či je zákazník podnikateľský subjekt, ktorý prijaté služby použije na účely svojho podnikania alebo či je zákazník konečný spotrebiteľ – dovolenkujúca osoba.
Osobitnú úpravu zdaňovania použije cestovná kancelária pri:
- kombinácii jednotlivých služieb cestovného ruchu ako napríklad: ubytovania, dopravy, stravovania, služby sprievodcu a pod,
- jednotlivej službe cestovného ruchu, ktorou môže byť buď doprava alebo ubytovanie, popri ktorých platiteľ poskytuje rezerváciu ubytovania, resp. dopravy, informácie o výbere dovolenky a pod..
 
 
FAQ
 
Otázka č.1 – Použitie osobitnej úpravy CK
CK  predáva klientom zájazd do Chorvátska, ktorý obsahuje 10 dňový pobyt v hoteli v Chorvátsku vrátane polpenzie, dopravu autobusom zo Slovenska do Chorvátska a späť. Ubytovanie vrátane stravovania CK kúpila od chorvátskej firmy, dopravu autobusom od slovenského podnikateľa. Ako bude CK postupovať pri zdaňovaní tohto zájazdu?
Odpoveď
CK pri zdaňovaní tohto zájazdu použije osobitnú úpravu  zdaňovania podľa § 65 ods. 1 – 6 zákona o DPH, pretože  služby cestovného ruchu obstarala od iných zdaniteľných osôb a tieto  predáva  vo vlastnom mene zákazníkovi.

Otázka č.2 –  Zdaňovanie vlastných služieb poskytnutých CK
CK  vlastní ubytovacie zariadenie v kúpeľoch v SR, (v ktorom poskytuje aj vlastné stravovanie) a mikrobus, ktorým zabezpečuje dopravu zákazníkov do tohto zariadenia v rámci SR. Môže aj pri poskytovaní pobytov v tomto zariadení a poskytovanej doprave uplatňovať osobitnú úpravu?
Odpoveď
Osobitnú úpravu  zdaňovania podľa § 65 ods. 1 – 6 zákona o DPH môže CK uplatniť iba v prípade, ak obstará služby cestovného ruchu  od iných zdaniteľných osôb a tieto potom predá vo svojom mene zákazníkovi. Ak CK poskytne vlastné služby, tieto zdaňuje bežným spôsobom (nie osobitnou úpravou).
 
Otázka č.3 – Použitie osobitnej úpravy CK aj inými podnikateľskými subjektami
Vzdelávacia agentúra (ktorá, nemá živnosť na výkon činnosti cestovnej kancelárie) predáva slovenským študentom študijné pobyty v Anglicku. Študijný pobyt obsahuje štúdium  v príslušnej škole, ubytovanie, stravovanie, dopravu do Anglicka a späť, ktoré vzdelávacia agentúra nakúpila od iných podnikateľských subjektov. Vzťahuje sa aj na vzdelávaciu agentúru povinnosť  uplatňovať osobitnú úpravu, keďže nepodniká v cestovnom ruchu?
Odpoveď
Osobitnú úpravu  zdaňovania podľa § 65 ods. 1 – 6 zákona o DPH musí v opísanom prípade uplatniť aj vzdelávacia agentúra, aj napriek skutočnosti, že nie je cestovnou kanceláriou. Vzdelávacia agentúra kupuje služby cestovného ruchu od iných zdaniteľných osôb a predáva ich vo svojom mene preto musí uplatňovať daň osobitnou úpravou (obsahovo robí to čo CK, preto aj daňový režim musí byť rovnaký).
 
Otázka č.4 – Použitie osobitnej úpravy CK pri obstaraní jednej služby cestovného ruchu
Cestovná kancelária zabezpečila pre skupinu dovolenkujúcich motorkárov z Maďarska    ubytovanie v penziónoch v jednotlivých častiach Slovenska a ČR. Môže pri predaji tohto ubytovania použiť osobitnú úpravu, aj keď poskytuje len jednu službu cestovného ruchu a nie kombináciu služieb?
Odpoveď
Cestovná kancelária predá zabezpečené ubytovanie pre motorkárov zdanené osobitnou úpravou,  pretože ide o obstaranie služby, ktorej obsahom je cestovanie a v rámci neho mohla poskytnúť informácie o dovolenke (pozri rozsudok  ESD C-163/91).

Otázka č.5 –  Nákup letenky  a osobitná úprava CK
Cestovná agentúra  „predala“  študentovi letenku leteckej spoločnosti na let  z Bratislavy do Londýna. Môže pri jej predaji použiť osobitnú úpravu?
Odpoveď
Cestovná kancelária pri predaji tejto letenky nemôže použiť osobitnú úpravu, pretože let neobstarala ale sprostredkovala v mene a na účet leteckej spoločnosti alebo v mene a na účet študenta, podľa toho voči komu si vyúčtuje svoju odmenu za sprostredkovanie letenky.

Otázka č.6 – Obstaranie služieb, ktoré nie sú poskytnuté za účelom uskutočnenia cesty
CK poskytla turistom službu tlmočenia a zabezpečila lístky na kultúrne predstavenie. Obe tieto služby kúpila od iných podnikateľských subjektov. Pri predaji týchto dvoch služieb zákazníkom použije CK osobitnú úpravu?
Odpoveď
Osobitnú úpravu  zdaňovania podľa § 65 ods. 1 – 6 zákona o DPH môže CK uplatniť iba v prípade, ak obstará služby cestovného ruchu  od iných zdaniteľných osôb za účelom uskutočnenia cesty  - ktorých obsahom je „cestovanie" (pozri rozsudky ESD C-163/91, C-31/10). Vzhľadom k tomu, že obsahom daných služieb nie je cestovanie, CK zdaní obe služby bežným spôsobom.

Otázka č.7 –  Daňový režim služieb  zahrnutých v rekreačnom pobyte
CK predala pobyt českým turistom, ktorý skombinovala z nasledovných služieb: z ubytovania a stravovania poskytnutého vo vlastnom hoteli vo Vysokých Tatrách, zo sprievodcovských a animátorských služieb poskytnutých vlastnými zamestnancami a obstaraných lístkov od divadla  na kultúrne vystúpenie. Aký režim CK použije pri zdaňovaní tohto pobytu?
Odpoveď
CK vlastné služby: ubytovanie, stravovanie, služby sprievodcu, služby animátora zdaní bežným  spôsobom. Obstaranú kultúrnu službu od inej zdaniteľnej osoby zdaní tiež bežným spôsobom, pretože  nejde o službu, ktorej účelom je uskutočnenie cesty (pozri rozsudok ESD  C-31/10).
 
Otázka č.8 –  Zabezpečenie  pracovnej cesty
CK  v nadväznosti na objednávku českej firmy zabezpečila pre ňu pracovnú cestu na výstavu do Incheby, ktorá sa skladala z nakúpeného ubytovania a stravovania v hoteli v Bratislave, z obstaraných lístkov na výstavu do  Incheby a z obstaranej osobnej dopravy v rámci Bratislavy. Aký režim CK použije pri zdaňovaní tejto  pracovnej cesty? Môže každú službu zvlášť zdaniť bežným spôsobom?
Odpoveď
Nie, CK  v takýchto prípadoch od 01.01.2018 nemôže použiť bežný spôsob zdanenia jednotlivých služieb. Daný balík služieb cestovného ruchu zdaní osobitnou úpravou podľa § 65 ods. 1 - 6 zákona o DPH.