Úvod > DPH > Cestovné kancelárie > Vyhotovovanie faktúr cestovnou kanceláriou

Vyhotovovanie faktúr cestovnou kanceláriou

Ustanovenie § 72 ods. 1 písm. a) zákona o DPH stanovuje platiteľovi povinnosť vyhotoviť faktúru pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku inej zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a zároveň, ak uplatňuje osobitnú úpravu, je povinný okrem iných náležitostí na faktúre uvádzať slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“ (§ 74 ods. 1 písm. m) zákona o DPH). Podľa § 65 ods. 9 zákona o DPH platiteľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu pre cestovné kancelárie, nesmie vo faktúre o predaji služieb cestovného ruchu uviesť samostatne sumu dane.
Ak cestovná kancelária  prijme  platbu za svoje služby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na poskytnutie služby,  je povinná  na základe zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len ERP) prijatú  platbu evidovať prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice  alebo pokladnicou e-kasa klient  a zároveň je  povinná vydať kupujúcemu pokladničný doklad ihneď po jeho vytlačení. Pokladničný doklad  vydaný pri prijatí platby za služby, ktoré boli zdanené osobitnou úpravou pre cestovné kancelárie podľa § 8 ods. 1 písm. j), k) a l) zákona o používaní ERP neobsahuje základ DPH, sadzbu DPH a výšku DPH spolu.

 
FAQ


Otázka č.1 –  Vyhotovovanie faktúry pre zákazníka - občana
CK predala zákazníkovi – občanovi zájazd do Francúzska v cene 600 eur, ktorý ho zaplatil  vkladom na bankový účet CK. Je CK povinná občanovi vyhotoviť faktúru; kde ju uvádza v kontrolnom výkaze?
Odpoveď
Z pohľadu zákona o DPH cestovná kancelária nie je povinná občanovi vyhotoviť faktúru za predaný zájazd (účtovný doklad áno). Údaje z predmetnej  transakcie zahrnie CK do časti D.2. kontrolného výkazu.
 

Otázka č.2 –  Vyhotovovanie faktúry pre zákazníka - občana
CK predala zákazníkovi – občanovi zájazd do Talianska v cene 700 eur, ktorý ho zaplatil v hotovosti v kancelárii CK. Je CK  povinná občanovi vyhotoviť faktúru; kde ju uvádza v kontrolnom výkaze?
Odpoveď
Z pohľadu zákona o DPH cestovná kancelária nie je povinná občanovi vyhotoviť faktúru za predaný zájazd, ale vzhľadom k tomu, že úhrada zájazdu občanom bola realizovaná v hotovosti, CK je povinná v zmysle zákona o používaní ERP vyhotoviť pre zákazníka pokladničný doklad z ERP, resp. z pokladnice e-kasa klient. Údaje z predmetnej  transakcie zahrnie CK do časti D.1. kontrolného výkazu.

Otázka č.3 –  Vyhotovovanie faktúry pre zákazníka - občana
CK okrem  predaja zájazdov predáva aj suveníry.  Od zákazníkov - dovolenkujúcich  prijíma platby v hotovosti alebo platobnými kartami a z tohto dôvodu používa na evidenciu tržieb ERP/e-kasa klient. Pri zdaňovaní  zájazdov používa osobitnú úpravu.  Pokladničný doklad z ERP pri predaji suvenírov - tovarov samozrejme okrem iných náležitostí obsahuje aj základ DPH a výšku DPH. Je povinná  CK tieto údaje uvádzať  na  pokladničnom doklade z ERP aj pri predaji zájazdov,  keďže takýmto spôsobom zviditeľňuje vlastne svoju prirážku CK?
Odpoveď
Pokladničný doklad z ERP/e-kasa klient vyhotovený za prijatú platbu za predaný zájazd  na základe § 8 ods. 1 písm. j), k) a l) zákona o používaní ERP neobsahuje  základ DPH, sadzbu DPH a výšku DPH, ak cestovná kancelária  jeho predaj zdanila v súlade so zákonom o DPH  osobitnou úpravou pre cestovné kancelárie.

Otázka č.4 –  Vyhotovovanie faktúry pre zákazníka – zdaniteľnú osobu
CK zabezpečila pre slovenskú firmu účasť na vedeckom sympóziu  v Londýne, ktorá pozostávala zo zabezpečenia vstupenky, ubytovania, stravy a dopravy. Pri zdaňovaní týchto služieb použila osobitnú úpravu podľa § 65 ods. 1 – 6 zákona o DPH, pričom na vyhotovenej faktúre pre slovenskú firmu neuviedla základ DPH, ani výšku DPH iba celkovú cenu. Je postup CK pri vyhotovení faktúry správny?
Odpoveď
Na základe § 72 ods. 1 písm. a) , § 74 ods.1, § 65 ods. 9  zákona o DPH je CK povinná vyhotoviť faktúru pre slovenskú firmu so „štandardnými náležitosťami“ okrem sumy DPH, ktorú nesmie na faktúre uviesť, keďže použila osobitnú úpravu pre cestovné kancelárie. Faktúra musí ešte obsahovať   text „úprava zdaňovania prirážky –  cestovné kancelárie“. CK údaje z tejto faktúry uvedie  do časti A.1. kontrolného výkazu, pričom do kolónky „suma dane v eurách“ uvedie údaj „0“.