Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Preddavky > Preddavky do lehoty na podanie DP a do predľženej lehoty na podanie DP

Preddavky do lehoty na podanie DP a do predľženej lehoty na podanie DP

Do lehoty na podanie DP sa platia preddavky z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v DP podanom za zdaňovacie obdobie  pred  bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím. Pri výpočte dane vyplývajúcej z poslednej známej daňovej povinnosti sa postupuje rovnako, ako pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
Daňovník má možnosť zo zákona predlžiť si lehotu na podanie DP najviac  o tri kalendárne mesiace, resp. o šesť kalendárnych mesiacov (ak má zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí najneskôr do 30.9.). Ak z poslednej známej daňovej povinnosti  vyplynula povinnosť platiť mesačné alebo štvrťročné preddavky na daň, predlžuje sa aj splatnosť preddavkov až do konca predĺženej lehoty na podanie DP.

FAQ
 
Otázka č.1 – Výpočet preddavkov do lehoty na podanie DP a vstup do likvidácie v r. 2019
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok vstúpila dňa 17.8.2019 do likvidácie. Z poslednej známej daňovej povinnosti za rok 2018 platila štvrťročné  preddavky na daň vo výške 1 200 €. Ako má platiť preddavky na daň do lehoty na podanie DP (do 30.11.2019)  za skrátené zdaňovacie obdobie pred vstupom do likvidácie v trvaní od 1.1.2019 do 16.8.2019 ?
Odpoveď
Spoločnosť v období likvidácie preddavky neplatí v nadväznosti na § 42 ods.3 ZDP. V zdaňovacom období pred vstupom do likvidácie mala povinnosť uhradiť preddavky za I. a  II. štvrťrok 2019. Preddavok  za III. štvrťrok 2019 splatný  30.9.2019  už nemá povinnosť uhradiť, pretože je v režime likvidácie.

Otázka č.2 – Výpočet preddavkov do lehoty na podanie DP u spoločnosti vzniknutej v roku 2018
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ktorá vznikla 1.2.2018 pri podaní DP za rok 2018 vykázala na riadku 500  DP základ dane vo výške 50 000 €. Riadky 610, 710 a 1030 o ktoré sa znižuje základňa pre výpočet preddavkov na daň neboli vyplnené. V akej výške má  povinnosť platiť preddavky na daň v r. 2019 až  do lehoty na podanie DP za toto zdaňovacie obdobie, teda do 31.3.2020?
Odpoveď
Spoločnosť má povinnosť platiť v roku 2019 štvrťročné  preddavky na daň vo výške  2  625 € (50 000*21%/4), ktoré sú splatné k 31.3.2019 (posunutie splatnosti na 1.4.2019),  30.6.2019 (posunutie splatnosti na 1.7.2019) , 30.9.2019
, 31.12.2019 a k 31.3.2020 za predpokladu, že nebude mať predlženú lehotu na podanie DP. Splatnosť preddavku za I. štvrťrok 2019 je k dátumu 31.3.20189 pretože obchodná spoločnosť vznikla v predchádzajúcom roku a podľa § 42 ods.8 ZDP daňovník, ktorý podáva DP prvýkrát v zdaňovacom období  v ktorom má byť podané DP, do lehoty na jeho podanie neplatí preddavky na daň, avšak sumu preddavkov splatných do lehoty na podanie DP vyrovná v lehote na podanie DP (teda v príklade do 31.3.2019 posunutie termínu na 1.4.2019).  

Otázka č.3 – Výpočet preddavkov do lehoty na podanie DP za rok 2018
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny za rok 2017 vykázala na riadku 500  DP základ dane vo výške 120 000 €, na riadku 710 (zápočet dane zaplatenej v zahraničí) sumu 3 500 eur. Na  riadku 1110 z ktorého sa vypočítavala výška preddavkov v tlačive DP platnom pre rok 2017  uviedla  sumu 21 700 € (120 000 * 21 % =25 200 eur - 3 500 /r.710 tlačiva DP/ =21 700 €)- spoločnosť pre účely výpočtu preddavkov použila už aktuálnu sadzbu dane z príjmov právnických osôb platnú od 1.1.2017 vo výške 21 %.  V akej výške mala  povinnosť platiť preddavky na daň v r. 2018 až   do lehoty na podanie DP za toto zdaňovacie obdobie , teda do 31.3.2019?

Odpoveď
Spoločnosť mala povinnosť platiť v roku 2018 mesačné preddavky na daň vo výške  1 808,33 € (21 700/12)  až do lehoty na podanie DP za rok 2018, t.j. do 31.3.2019 - posunutie lehoty na 1.4.2019 (za predpokladu, že neuplatnila predľženú lehotu na podanie DP).

Otázka č.4- Predĺženie lehoty na podanie DP o 3 mesiace 
Obchodná spoločnosť  oznámila správcovi dane 10. februára 2019, že si predlžuje lehotu na podanie DP za rok 2018 do 30.6.2019. Z poslednej známej daňovej povinnosti (z r.2017) jej vyplynula povinnosť  platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 250 €. Ako má platiť preddavky v predlženej lehote na podanie DP?
Odpoveď
Spoločnosť má povinnosť platiť štvrťročné  preddavky vypočítané z daňovej povinnosti za rok 2017 až  do 30.6.2019 (posunutie lehoty na 1.7.2019). Po podaní DP za rok 2018 v predlženej  lehote do 30.6.2019 (resp. 1.7.2019) ak vyčísli vyššiu daňovú povinnosť, ako boli zaplatené preddavky na daň, rozdiel medzi zaplatenými preddavkami za obdobie január až jún  2019 a novými  preddavkami  prepočítanými z DP za rok 2018 za 6 mesiacov má povinnosť doplatiť  do konca mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie DP, teda do 31.7.2019 .

Otázka č.5- Predĺženie lehoty na podanie DP z dôvodu dosahovania príjmov zo zahraničia
Obchodná spoločnosť (ktorá vznikla v r. 2010) oznámila správcovi dane 12. marca 2019, že si predlžuje lehotu na podanie DP za rok 2018 o šesť mesiacov z dôvodu, že dosahuje zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí (predĺženie lehoty do 30. 9. 2019). Z poslednej známej daňovej povinnosti (z r.2017) jej vyplynula povinnosť  platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1 500 €. Ako má platiť preddavky v predlženej lehote na podanie DP?
Odpoveď
Spoločnosť má povinnosť platiť mesačné preddavky vypočítané z daňovej povinnosti za rok 2017 až  do 30.9.2019.  Po podaní DP za rok 2018 v lehote do 30.9.2019 ak vyčísli vyššiu daňovú povinnosť, ako boli zaplatené preddavky na daň, rozdiel medzi zaplatenými preddavkami za obdobie január až september 2019 a novými  preddavkami prepočítanými z DP za rok 2018 za obdobie 9 mesiacov má povinnosť doplatiť  do konca mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie DP, teda do 31.10.2019.

Otázka č.6 – Predĺženie lehoty na podanie DP , DP  podané  predčasne a platenie preddavkov
Spoločnosť si predlžila lehotu na podanie DP za rok 2018 do 30.6.2019 (posunutie lehoty na 1.7.2019). Z poslednej známej daňovej povinnosti z roku 2017 mala povinnosť platiť  štvrťročné preddavky na daň vo výške 2 500 € .  Daňové priznanie však podala už 18.4.2019. Ako bude v tomto prípade postupovať pri platení preddavkov?
Odpoveď
Aj napriek tomu, že DP bolo podané skôr, ako uplynula predlžená lehota na jeho podanie, spoločnosť musí platiť preddavky na daň z daňovej povinnosti z roku 2017 až do predĺženej lehoty na podanie DP – teda do 30.6.2019 (posunutie lehoty do 1.7.2019).  Až po uplynutí predĺženej lehoty na podanie DP  prepočíta výšku preddavkov z DP za rok 2018 podľa novej daňovej povinnosti a od mesiaca júl 2019 platí preddavky v takto prepočítanej výške. Súčasne do 31.7.2019  má spoločnosť povinnosť doplatiť eventuálny rozdiel na zaplatených preddavkoch za I. a II. štvrťrok 2019 ak by vykázala v DP za rok 2018vyššiu daňovú povinnosť, ako boli platené preddavky za tieto štvrťroky.