Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Preddavky > Preddavky do lehoty na podanie DP a do predľženej lehoty na podanie DP

Preddavky do lehoty na podanie DP a do predľženej lehoty na podanie DP

Do lehoty na podanie DP sa platia preddavky z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v DP podanom za zdaňovacie obdobie  pred  bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím. Pri výpočte dane vyplývajúcej z poslednej známej daňovej povinnosti sa postupuje rovnako, ako pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

V zdaňovacom období začatom najskôr od 1.1.2020 sa zmenil spôsob  výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti   tak, že ide o daň  vypočítanú zo základu dane zníženého o odpočet daňovej straty  (riadok 500) uvedeného v DP podanom za  zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, pričom pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti sa postupuje rovnako, ako pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie , vrátane použitia sadzby dane podľa   §15 zákona o dani z príjmov uvedenej v DP podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím , znížená o úľavu na dani z riadku 610 tlačiva DP. Algoritmus výpočtu preddavkov platených do lehoty na podanie DP za rok 2019 alebo do predĺženej lehoty na podanie DP za rok 2019 je nasledovný: (r. 500x21%)- r.610 tlačiva DP  za rok 2018 zaokrúhlené na dve desatinné miesta matematicky .

Daňovník má možnosť zo zákona predlžiť si lehotu na podanie DP najviac  o tri kalendárne mesiace, resp. o šesť kalendárnych mesiacov (ak má zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí najneskôr do 30.9.). Ak z poslednej známej daňovej povinnosti  vyplynula povinnosť platiť mesačné alebo štvrťročné preddavky na daň, predlžuje sa aj splatnosť preddavkov až do konca predĺženej lehoty na podanie DP.

FAQ
 
Otázka č.1 – Výpočet preddavkov do lehoty na podanie DP a vstup do likvidácie v r. 2019
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok vstúpila dňa 17.8.2019 do likvidácie. Z poslednej známej daňovej povinnosti za rok 2018 platila štvrťročné  preddavky na daň vo výške 1 200 €. Ako má platiť preddavky na daň do lehoty na podanie DP (do 30.11.2019)  za skrátené zdaňovacie obdobie pred vstupom do likvidácie v trvaní od 1.1.2019 do 16.8.2019 ?
Odpoveď
Spoločnosť v období likvidácie preddavky neplatí v nadväznosti na § 42 ods.3 ZDP. V zdaňovacom období pred vstupom do likvidácie mala povinnosť uhradiť preddavky za I. a  II. štvrťrok 2019. Preddavok  za III. štvrťrok 2019 splatný  30.9.2019  už nemá povinnosť uhradiť, pretože je v režime likvidácie.

Otázka č.2 – Výpočet preddavkov do lehoty na podanie DP u spoločnosti vzniknutej v roku 2018
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ktorá vznikla 1.2.2018 pri podaní DP za rok 2018 vykázala na riadku 500  DP základ dane vo výške 50 000 €. Riadky 610, 710 a 1030  za rok 2018 neboli  vyplnené. V akej výške má  povinnosť platiť preddavky na daň v r. 2019 až  do lehoty na podanie DP za toto zdaňovacie obdobie, teda do 31.3.2020?
Odpoveď
Spoločnosť má povinnosť platiť v roku 2019 štvrťročné  preddavky na daň vo výške  2  625 € (50 000*21%/4), ktoré sú splatné k 31.3.2019 (posunutie splatnosti na 1.4.2019),  30.6.2019 (posunutie splatnosti na 1.7.2019) , 30.9.2019
, 31.12.2019 Preddavok za I. štvrťrok  2020 po novele zákona o dani z príjmov účinnej od 1.1.2020 sa vyčísli nasledovne :

Základ dane z riadku 500 za rok 2018 = 50 000 € , vynásobený sadzbou dane 21%, po odpočítaní riadku 610 za rok 2018 vo výške 0 = 10 500 €/4= 2 625 €. Spoločnosť k 31.3.2020 má povinnosť platiť  štvrťročný preddavok vo výške 2 625 €. 

Otázka č.3 – Výpočet preddavkov do lehoty na podanie DP za rok 2019
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny za rok 2018 vykázala na riadku 500  DP základ dane vo výške 120 000 €, na riadku 710 (zápočet dane zaplatenej v zahraničí) sumu 3 500 eur. Na  riadku 1110 z ktorého sa vypočítavala výška preddavkov v tlačive DP platnom pre rok 2018  uviedla  sumu 21 700 € (120 000 * 21 % =25 200 eur - 3 500 /r.710 tlačiva DP/ =21 700 €). V akej výške má  povinnosť platiť preddavky na daň v r. 2019 až   do lehoty na podanie DP za toto zdaňovacie obdobie , teda do 31.3.2020?

Odpoveď
Spoločnosť mala povinnosť platiť v roku 2019 mesačné preddavky na daň vo výške  1 808,33 € (21 700/12) .  Preddavky za január, február, marec 2020 vypočíta  nasledovne :

Základ dane z riadku 500 za rok 2018 = 120 000 €, vynásobený sadzbou dane 21%, po odpočítaní riadku 610 za rok 2018 vo výške 0 =25 200 €/12= 2 100 €. Spoločnosť má povinnosť  uhradiť mesačné  preddavky za január, február a marec 2020 vo výške 2 100  €. 

Otázka č.4- Predĺženie lehoty na podanie DP o 3 mesiace 
Obchodná spoločnosť  so zdaňovacím obdobím kalendárny oznámila správcovi dane 10. februára 2020, že si predlžuje lehotu na podanie DP za rok 2019 do 30.6.2020. Z poslednej známej daňovej povinnosti (z r.2018) jej vyplynula v r.2019 povinnosť  platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 050 €, (základ dane na riadku 500 vo výške 25 000 € x21% znížený o sumu na r.  710 vo výške 1 050 €) . Ako má platiť preddavky do predlženej lehoty na podanie DP za rok 2019, teda v období od 1.1.2020 do 30.6.2020?
Odpoveď
Spoločnosť mala  povinnosť platiť v r.2019 štvrťročné  preddavky vypočítané z daňovej povinnosti za rok 2018 vo výške 1 050 € (25 000x21% -1 050). Preddavok za I. a II. štvrťrok 2020 vypočíta nasledovne:

Základ dane z riadku 500 za rok 2018 = 25 000 € , vynásobený sadzbou dane 21% po odpočítaní riadku 610 za rok 2018 vo výške 0= 5 250/4= 1 312,50 €. Spoločnosť má povinnosť  platiť  preddavky za I. a II. štvrťrok 2020 vo výške 1 312,50 €, pretože presiahla zákonom stanovený limit 5 000 €. 

Otázka č.5- Predĺženie lehoty na podanie DP z dôvodu dosahovania príjmov zo zahraničia
Obchodná spoločnosť
so zdaňovacím obdobím kalendárny (ktorá vznikla v r. 2010) oznámila správcovi dane 12. marca 2020, že si predlžuje lehotu na podanie DP za rok 2019 o šesť mesiacov z dôvodu, že dosahuje zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí (predĺženie lehoty do 30. 9. 2020). Z poslednej známej daňovej povinnosti (z r.2018) jej vyplynula povinnosť  platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1 487,50 € (základ dane na riadku 500 tlačiva DP za rok 2018 vo výške 85 000 €, riadky 610, 700 a 830 neboli vyplnené). Ako má platiť preddavky v predlženej lehote na podanie DP za rok 2019 , teda od 1.1,2020 do 30.9.2020 a v akej lehote má povinnosť vyrovnať preddavky na daň ?
Odpoveď.
Spoločnosť mala povinnosť v r.2019 platiť mesačné preddavky vypočítané z daňovej povinnosti za rok 2018  vo výške 1 487,50 €. Preddavky platené od januára 2020 do septembra 2020 vypočíta z riadku 500 tlačiva DP za rok 2018  vynásobeného sadzbou dane vo výške 21 % po znížení o riadok 610 tohto tlačiva.  Výpočet :  85 000 x21% = 1 487,50 € . Spoločnosť bude platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1 487,50€ až do septembra 2020. Po podaní DP za rok 2019 v predlženej  lehote do 30.9.2020 ak vyčísli vyššiu daňovú povinnosť, ako boli zaplatené preddavky na daň, rozdiel medzi zaplatenými preddavkami za obdobie január až september 2020 a novými  preddavkami prepočítanými z DP za rok 2019 za obdobie 9 mesiacov má povinnosť doplatiť  do konca mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie DP, teda do 31.10.2020.

Otázka č.6 – Predĺženie lehoty na podanie DP , DP  podané  predčasne a platenie preddavkov
Spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny si predlžila lehotu na podanie DP za rok 2019 do 30.6.2020. Z poslednej známej daňovej povinnosti z roku 2018 mala povinnosť platiť  do predlženej lehoty  na podanie DP za rok 2019 (do 30.6.2020) štvrťročné preddavky na daň vo výške 5 500 € .  Daňové priznanie však podala už 18.4.2020. Ako bude v tomto prípade postupovať pri platení preddavkov?
Odpoveď
Aj napriek tomu, že DP bolo podané skôr, ako uplynula predlžená lehota na jeho podanie, spoločnosť musí platiť preddavky na daň z daňovej povinnosti z roku 2018 až do predĺženej lehoty na podanie DP  prepočítané podľa pravidiel platných od 1.1.2020 teda do 30.6.2020.  Až po uplynutí predĺženej lehoty na podanie DP  prepočíta výšku preddavkov z DP za rok 2019 podľa novej daňovej povinnosti a od mesiaca júl 2020 platí preddavky v takto prepočítanej výške. Súčasne do 31.7.2020  má spoločnosť povinnosť doplatiť eventuálny rozdiel na zaplatených preddavkoch za I. a II. štvrťrok 2020 ak by vykázala v DP za rok 2019 vyššiu daňovú povinnosť, ako boli platené preddavky za prvé dva  štvrťroky.