Príspevok na rekreáciu zamestnanca

S účinnosťou od 1.1.2019 sa okruh príjmov zo závislej činnosti oslobodených od dane rozšíril o príjem [§ 5 ods. 7 písm. b) ZDP], ktorým je suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi, ktorý vykonáva túto činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov, v rozsahu, vo výške a za podmienok ustanovených pre zamestnancov podľa osobitného predpisu (§ 152a Zákonníka práce).

Podľa §152a ZP zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov má povinnosť poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. 

Oprávnenými výdavkami na rekreáciu sú preukázané výdavky zamestnanca na:

  • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
  • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
  • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
  • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti,

Oprávnenými výdavkami sú aj vyššie uvedené oprávnené výdavky zamestnanca  na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie. Počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa.

Zamestnávateľ môže poskytnúť  zamestnancovi  príspevok na rekreáciu  dvoma spôsobmi :

  • na základe účtovných dokladov (oprávnených výdavkov) predložených zamestnancom  zamestnávateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca,   
  • rekreačným poukazom podľa osobitného predpisu, pričom povinnosťou zamestnávateľa je evidovať dátum začatia rekreácie a skutočné použitie (čerpanie) poukazu zamestnancom pre účely  zahrnutia týchto výdavkov (nákladov) do daňových výdavkov.  

Podľa §52zt zákona o dani z príjmov sa všetky ustanovenia týkajúce  príspevkov na rekreáciu v znení účinnom od 1.1.2019 použijú na rekreácie, ktoré začínajú po 31. decembri 2018.

V súlade s prechodným ustanovením § 52zt ZDP oslobodenie sa použije na rekreácie podľa § 152a Zákonníka práce, ktoré začínajú po 31. decembri 2018.

FR SR vydalo usmernenie k posúdeniu zdaniteľnosti príspevkov na rekreáciu a ich uplatnenia do daňových výdavkov (nákladov) v súlade s ustanoveniami zákona o dani z príjmov: https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2019/2019.03.29_rekreacie.pdf

FAQ

Príklad č. 1 - Dokladovanie oprávnených výdavkov
Zamestnanec bol na pobyte v Jasnej od 22.03.-24.03.2023. Zamestnanec predložil účtovný doklad - vyúčtovaciu faktúru vystavenú na svoje meno, ktorá bola zaplatená troma zálohovými faktúrami. Jednu FA zaplatil zo svojho účtu, kde je majiteľom účtu zamestnanec. Ďalšie dve boli zaplatené z účtu, kde majiteľom účtu je uvedená manželka zamestnanca. Zamestnanec je disponent na manželkinom účte. Predložil výpisy z účtu.
Je možné v súlade s ustanovením § 5 ods. 7 písm. b) oslobodiť od dane poskytnutý príspevok na základe takto uhradenej rekreácie?
Odpoveď
Úhrada oprávnených výdavkov by mala byť zaplatená zamestnancom a z jeho účtu. Situácia, keď môže byť akceptovaný aj iný účet je účet manželky/manžela, a to v prípade, že majú bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, čo znamená, že všetky financie sú ich spoločnými financiami. Spôsob preukazovania si určuje zamestnávateľ.

Príklad č. 2 -  Doklad o platbe - viac dokladov
Zamestnanec si objednal ubytovanie pre seba a manželku s polpenziou cez zľavový portál. Po absolvovaní pobytu mi predložil voucher zo Zľavy dňa na sumu 230 €, výpis z účtu o zaplatení voucheru a potvrdenie z hotela o ubytovaní. Potvrdenie bolo vystavené na meno zamestnanca. Zároveň mi predložil druhý účet, ktorý bol vystavený hotelom na ten istý dátum tiež na jeho meno a bolo v ňom uvedené ubytovanie s polpenziou pre jeho 2 deti, poplatok za miestnu daň, bowling, parkovanie v sume 130 €. Dokladom o zaplatení bol výpis z účtu cez internet banking, lebo platil kartou. Je možné obidva tieto doklady akceptovať a vyplatiť mu príspevok na rekreáciu v sume 55% z 360 € = 198 €? (Uviedol, že ubytovanie s polpenziou pre deti nebolo možné zakúpiť spolu cez Zľavu dňa, ale len ako príplatok, ktorý sa platí priamo pri pobyte v hoteli).
Odpoveď
V uvedenom prípade je možné zamestnancovi poskytnúť príspevok na rekreáciu v sume 55% z 360 eur (230+130) za seba, manželku a deti, ktoré sa rekreácie s ním zúčastnili, ak zamestnanec dokladoval oprávnené výdavky potvrdením z hotela znejúcim na jeho meno, s uvedením osôb zúčastnených (manželka a deti) na rekreácii a zaplatením sumy z jeho účtu. Podstatné je, že všetky doklady k oprávneným výdavkom boli vystavené ubytovacím zariadením, v ktorom bola rekreácia uskutočnená.

Otázka č. 3  - Oprávnené výdavky zamestnanca - viac dokladov
Zúčastnila som sa rekreácie, ktorú som si zakúpila cez www.zlavomat.sk. Voucher som aj vopred uhradila, Zľavomat mi po ukončení pobytu poslal doklad o zaplatení a absolvovaní pobytu. Zároveň som ale v hoteli dostala faktúru, kde mi zúčtovali prístelku pre dieťa, parkovanie a konzumáciu v reštaurácií. Ako mám postupovať pri žiadosti o poskytnutie rekreačného príspevku. Môžem sumy z oboch dokladov spočítať a uplatniť si "rekreačný príspevok" z celkovej sumy?
Odpoveď
V uvedenom prípade môžete požiadať o príspevok na rekreáciu z úhrnnej zaplatenej sumy, pričom ako prílohu k žiadosti priložíte obidva doklady a súčasne doklady o zaplatení (detail platby), z ktorých je zrejmé, že ste za rekreáciu zaplatili z Vášho účtu (zdokladované oprávnené výdavky zamestnanca). Podstatné je, že všetky doklady k oprávneným výdavkom boli vystavené ubytovacím zariadením, v ktorom bola rekreácia uskutočnená.

Otázka č. 4 – Oprávnené výdavky – poplatok za psa
Môžem si zahrnúť do výdavkov na rekreáciu aj poplatok za psa?
Odpoveď
Poplatok za psa sa nepovažuje za oprávnený výdavok súvisiaci s rekreáciou, nakoľko nejde o poplatok za osobu zamestnanca, prípadne inú oprávnenú osobu; nejedná sa o službu cestovného ruchu.

Otázka č. 5 - Oprávnená osoba - plnoleté dieťa zamestnanca
Na rekreácii sa spolu so mnou zúčastnila aj moja dcéra, ktorá je plnoletá a nežije so mnou v spoločnej domácnosti. Môžem si aj na ňu uplatniť príspevok na rekreáciu?
Odpoveď
Áno, zamestnanec si môže do oprávnených výdavkov započítať aj výdavky na rekreáciou vynaložené na vlastné dieťa, ktoré sa zúčastnilo spolu s ním rekreácie, pričom sa neskúma vek ani skutočnosť či žije spolu so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Otázka č. 6 - Doklad vystavený osobou bez živnostenského oprávnenia
Prenajali sme si s rodinou chatu na 3 noci. Zamestnávateľovi som predložil pokladničný príjmový doklad, kde bolo uvedené o.i. aj časové vymedzenie pobytu, meno zamestnanca aj oprávnených osôb. Doklad bol bez pečiatky a po overení sme zistili, že prenajímateľ nemá živnostenské oprávnenie a príjem z prenájmu chaty zdaňuje podľa § 6 ods. 3 zákona - príjmy z prenájmu nehnuteľnosti. Zamestnávateľ mi takýto doklad nechce uznať. Postupuje správne?
Odpoveď
Zamestnávateľ v nadväznosti na požiadavky § 152a Zákonníka práce pri účtovaní oprávnených nákladov príspevku na rekreáciu zamestnanca má vyžadovať, aby zamestnanec predložil taký doklad, ktorým preukáže splnenie požadovaných podmienok. Jednou z podmienok pre uplatneniu príspevku na rekreáciu je prenocovanie najmenej na dve noci. Pod pojmom „prenocovanie“ sa podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov rozumie prenocovanie fyzickej osoby v zariadení prevádzkovanom ekonomickým subjektom poskytujúcim služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie. Ubytovacie zariadenie je definované ako budova, priestor alebo plocha, v ktorom sa verejnosti celoročne poskytuje za úhradu prechodné ubytovanie a s ním spojené služby. 
Za oprávnené výdavky nemožno považovať úhrady vykonané na základe účtovného dokladu, ktorý zamestnancovi vystavila osoba, ktorá nemá živnostenské oprávnenie. Ak zamestnanec predloží zamestnávateľovi doklad vystavený osobou, ktorá prenajíma nehnuteľnosť bez živnostenského oprávnenia, t.j. podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, nie je možné poskytnúť v tomto prípade zamestnancovi príspevok na rekreáciu.

Otázka č. 7 - Kúpeľná liečba
Manžel bol v kúpeľoch na PN-ke na 28 dní, indikačná skupina A. Ja ako manželka na invalidnom dôchodku spolu s ním tiež indikačná skupina A na 21 dní. Aby sme mohli byť spolu v kúpeľoch na 28 dní, doplatila som si 7 dní ako samoplatca. Môže si manžel na mňa ako manželku uplatniť u zamestnávateľa preplatenie rekreačného pobytu?
Odpoveď
Ak je zamestnanec na liečení určenom zdravotnou poisťovňou, pričom musí dodržiavať liečebný plán, procedúry a iné pravidlá určené ošetrujúcim lekárom, nejde o rekreáciu zamestnanca a v tomto prípade sa neaplikujú ustanovenia Zákonníka práce. V nadväznosti na charakter nariadenej liečby nespĺňa kúpeľný pobyt charakter dobrovoľnej rekreácie, kde si sám rekreant určuje obsahovú náplň svojho odpočinku, pričom nie je podstatné, či zamestnanec čerpá dovolenku alebo je práceneschopný.
Znamená to, že ak zamestnanec bol v kúpeľoch počas dovolenky/PN a bude žiadať o príspevok na rekreáciu (výdavky vynaložené na ubytovanie), potom vznikne tomuto zamestnancovi nárok na príspevok na rekreáciu len vtedy, ak zamestnancovi nebola táto kúpeľná starostlivosť nariadená lekárom, resp. kúpeľnú starostlivosť neschválila zdravotná poisťovňa (poukaz skupiny A/B).

Otázka č. 8 - Detské tábory

Chcem sa opýtať ohľadne rekreačného poukazu. Zamestnankyňa doniesla doklad zo školy v prírode, môžem jej ten doklad uznať?
Odpoveď
V súlade s § 152a ods. 4 písm. d) Zákonníka práce sú oprávnenými výdavkami aj preukázané výdavky zamestnanca na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom. Z toho vyplýva, že na pobyt "škola v prírode", ktorý je organizovaný počas školského roka, nie je možné poskytnúť príspevok na rekreáciu.

Otázka č. 9 - Príspevok na rekreáciu - kúpeľná liečba
Zamestnankyňa žiada preplatiť faktúru z kúpeľov na sumu 357,00 EUR, ktorú vyplatila v hotovosti dňa 9.7.2023. V kúpeľoch bola od 8.7.2023 - 29.7.2023 a žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 152a ZP odoslala zamestnávateľovi (v termíne do 30 dní) dňa 1.8.2023. Má nárok na preplatenie rekreačného poukazu, ak je na doklade uvedená kúpeľná liečba - skup. B?
Odpoveď
V prípade nariadeného liečenia nemá zamestnankyňa nárok na príspevok na rekreáciu. V nadväznosti na charakter nariadenej liečby je MF SR toho názoru, že nespĺňa takýto pobyt charakter dobrovoľnej rekreácie, kde si sám rekreant určuje obsahovú náplň svojho odpočinku a preto sa neposudzuje tento liečebný pobyt ako rekreácia a neaplikujú sa ustanovenia Zákonníka práce, ktoré určujú ďalšie podmienky pre možnosť poskytnutia príspevku. Znamená to, že ak zamestnanec bol v kúpeľoch a bude žiadať o príspevok na rekreáciu, nárok na príspevok na rekreáciu vznikne tomuto zamestnancovi len vtedy, ak zamestnancovi nebola táto kúpeľná starostlivosť nariadená lekárom, napr. kúpeľnú starostlivosť neschválila zdravotná poisťovňa.

Otázka č. 10 - Rekreácia na prelome rokov
Ako je to s príspevkom na rekreáciu, ktorú zamestnanec absolvuje na prelome rokov 2022/2023? Za ktorý rok si môže uplatniť príspevok, resp. za ktorý rok je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu v tomto prípade?
Odpoveď
Ak zamestnanec absolvuje rekreáciu, ktorá sa koná na prelome rokov 2022/2023 a zamestnanec v 1/2023 požiada o príspevok na rekreáciu za rok 2022 (resp. douplatňuje si tento príspevok za rok 2022), pričom zamestnávateľ ho zúčtuje a vyplatí v rámci výplaty za 12/2022, uvedie ho aj do Potvrdenia ... za 2022 (§ 4 ods. 3 zákona o dani z príjmov). Ak tento príspevok na rekreáciu za rok 2022 zamestnávateľ vyplatí a zúčtuje v 1/2023 a neskôr, uvedie tento príspevok za rok 2022 do r. 07 a 07a Potvrdenia o príjmoch... za rok 2023.

Otázka č. 11 - Detský letný tábor
Zamestnanec predložil doklad-faktúru za sústredenie svojej dcéry, ktoré sa konalo od 16.08.2023-20.08.2023. Sústredenie usporiadalo OZ Kone. Na základe IČO sme nemohli zistiť, či občianske združenie poskytuje služby cestovného ruchu, teda či je splnená podmienka, že OZ je ekonomickým subjektom poskytujúcim služby prechodného ubytovania. Zamestnanec predložil faktúru na svoje meno, doklad o zaplatení-príjmový pokladničný doklad. Môžeme uznať tieto výdavky?
Odpoveď
Podľa § 152a ods. 4 písm. d) Zákonníka práce, oprávnenými výdavkami na rekreáciu podľa ods. 1 tohto zákona sú preukázané výdavky zamestnanca na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.
Ak zamestnanec žiada o príspevok na rekreáciu v prípade vynaložených výdavkov na aktivity uvedené v § 152a ods. 4 písm. d) Zákonníka práce, potom tieto oprávnené výdavky preukazuje zamestnávateľovi účtovnými dokladmi, ktorých súčasťou je označenie zamestnanca. Zamestnávateľovi predloží doklad o úhrade, napr. príjmový pokladničný doklad, pričom príspevok zamestnávateľ môže poskytnúť až po skončení danej aktivity (po skončení tábora). Zamestnanec by mal zamestnávateľovi predložiť aj doklad preukazujúci účasť dieťaťa na tejto aktivite, napr. potvrdením organizátora, že dieťa zamestnanca absolvovalo uvedenú aktivitu. V tomto prípade nie je podmienkou prenocovanie najmenej na dve noci (môže sa jednať aj o denný tábor) a organizátor tábora nemusí mať v predmete podnikania poskytovanie ubytovacích služieb.