Príspevok na rekreáciu zamestnanca

S účinnosťou od 1.1.2019 sa okruh príjmov zo závislej činnosti oslobodených od dane rozširuje, a to o príjem, ktorým je suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi,  ktorý vykonáva túto činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov, v rozsahu, vo výške a za podmienok ustanovených pre zamestnancov podľa osobitného predpisu (§ 152a Zákonníka práce).

V súlade s prechodným ustanovením § 52zt ZDP oslobodenie sa použije na rekreácie podľa § 152a Zákonníka práce, ktoré začínajú po 31. decembri 2018.

FR SR vydalo usmernenie k posúdeniu zdaniteľnosti príspevkov na rekreáciu a ich uplatnenia do daňových výdavkov (nákladov) v súlade s ustanoveniami zákona o dani z príjmov: https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2019/2019.03.29_rekreacie.pdf

FAQ

Príklad č. 1 - Dokladovanie oprávnených výdavkov
Zamestnanec bol na pobyte v Jasnej od 22.03.-24.03.2019. Zamestnanec predložil účtovný doklad - vyúčtovaciu faktúru vystavenú na svoje meno, ktorá bola zaplatená troma zálohovými faktúrami. Jednu FA zaplatil zo svojho účtu, kde je majiteľom účtu zamestnanec. Ďalšie dve boli zaplatené z účtu, kde majiteľom účtu je uvedený manžel zamestnanca. Zamestnanec je disponent na manželovom účte. Predložil výpisy z účtu.
Je možné v súlade s ustanovením par. 5 ods. 7 písm. b) oslobodiť od dane poskytnutý príspevok na základe takto uhradenej rekreácie?
Odpoveď
Úhrada oprávnených výdavkov by mala byť zaplatená zamestnancom a z jeho účtu. Jediná situácia, keď môže byť akceptovaný aj iný účet je účet manželky/manžela, a to v prípade, že majú bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, čo znamená, že všetky financie sú ich spoločnými financiami. Spôsob preukazovania si určuje zamestnávateľ.

Príklad č. 2 -  Doklad o platbe
Zamestnanec si objednal ubytovanie pre  seba a manželku s polpenziou cez zľavový portál. Po absolvovaní pobytu mi predložil voucher zo Zľavy dňa na sumu 230 €, výpis z účtu o zaplatení voucheru a potvrdenie z hotela o ubytovaní. Potvrdenie bolo vystavené na meno zamestnanca. Zároveň mi predložil druhý účet, ktorý bol vystavený hotelom  na ten istý dátum tiež na jeho meno a bolo v ňom uvedené ubytovanie s polpenziou pre jeho 2 deti, poplatok za miestnu daň, bowling, parkovanie v sume 130 €. Dokladom o zaplatení bol výpis z účtu cez internet banking, lebo platil kartou) .Je možné obidva tieto doklady akceptovať a vyplatiť mu príspevok na rekreáciu v sume 55% z 360€ = 198€? (Uviedol, že ubytovanie s polpenziou pre deti nebolo možné zakúpiť spolu cez Zľavu dňa, ale len ako príplatok, ktorý sa platí priamo pri pobyte v hoteli).
Odpoveď
V uvedenom prípade je možné zamestnancovi poskytnúť príspevok na rekreáciu v sume 55% z 360 eur (230+130) za seba, manželku a deti, ktoré sa rekreácie s ním zúčastnili, ak zamestnanec dokladoval oprávnené výdavky potvrdením z hotela znejúcim na jeho meno, s uvedením osôb zúčastnených (manželka a deti) na rekreácii a zaplatením sumy z jeho účtu.

Otázka č. 3  - Oprávnené výdavky zamestnanca
Zúčastnila som sa rekreácie, ktorú som si zakúpila cez www.zlavomat.sk. Voucher som aj vopred uhradila, Zlavomat mi po ukončení pobytu poslal doklad o zaplatení a absolvovaní pobytu. Zároveň som ale v hoteli dostala faktúru, kde mi zúčtovali prístelku pre dieťa, parkovanie a konzumáciu v reštaurácií. Ako mám postupovať pri žiadosti o poskytnutie rekreačného príspevku. Môžem sumy z oboch dokladov spočítať a uplatniť si "rekreačný príspevok" z celkovej sumy?
Odpoveď
V uvedenom prípade môžete požiadať o príspevok na rekreáciu z úhrnnej zaplatenej sumy, pričom ako prílohu k žiadosti priložíte obidva doklady a súčasne doklady o zaplatení (detail platby), z ktorých je zrejmé, že ste za rekreáciu zaplatili z Vášho účtu (zdokladované oprávnené výdavky zamestnanca).

Otázka č. 4 – Oprávnené výdavky – poplatok za psa
Môžem si zahrnúť do výdavkov na rekreáciu aj poplatok za psa?
Odpoveď
Poplatok za psa sa nepovažuje za oprávnený výdavok súvisiaci s rekreáciou, nakoľko nejde o poplatok za osobu zamestnanca, prípadne inú oprávnenú osobu.

Otázka č. 5 - Oprávnená osoba - plnoleté dieťa zamestnanca
Na rekreácii sa spolu so mnou zúčastnila aj moja dcéra, ktorá je plnoletá a nežije so mnou v spoločnej domácnosti. Môžem si aj na ňu uplatniť príspevok na rekreáciu?
Odpoveď
Áno, zamestnanec si môže do oprávnených výdavkov započítať aj výdavky na rekreáciou vynaložené na vlastné dieťa, ktoré sa zúčastnilo spolu s ním rekreácie, pričom sa neskúma vek ani skutočnosť či žije spolu so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Otázka č. 6 - Doklad vystavený osobou bez živnostenského oprávnenia
Prenajali sme si s rodinou chatu na 3 noci. Zamestnávateľovi som predložil pokladničný príjmový doklad, kde bolo uvedené o.i. aj časové vymedzenie pobytu, meno zamestnanca aj oprávnených osôb. Doklad bol bez pečiatky a po overení sme zistili, že prenajímateľ nemá živnostenské oprávnenie a príjem z prenájmu chaty zdaňuje podľa § 6 ods. 3 zákona - príjmy z prenájmu nehnuteľnosti. Zamestnávateľ mi takýto doklad nechce uznať. Postupuje správne?
Odpoveď
Zamestnávateľ v nadväznosti na požiadavky § 152a Zákonníka práce pri účtovaní oprávnených nákladov príspevku na rekreáciu zamestnanca má vyžadovať, aby zamestnanec predložil taký doklad, ktorým preukáže splnenie požadovaných podmienok. Jednou z podmienok pre uplatneniu príspevku na rekreáciu je prenocovanie najmenej na dve noci. Pod pojmom „prenocovanie“ sa podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov rozumie prenocovanie fyzickej osoby v zariadení prevádzkovanom ekonomickým subjektom poskytujúcim služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie. Ubytovacie zariadenie je definované ako budova, priestor alebo plocha, v ktorom sa verejnosti celoročne poskytuje za úhradu prechodné ubytovanie a s ním spojené služby. Ubytovacie zariadenie je aj sezónne ubytovacie zariadenie poskytujúce ubytovanie a s ním spojené služby najviac deväť mesiacov v roku. Tieto základné pojmy sú zadefinované vo Vyhláške Ministerstva hospodárstva SR z 26. júna 2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried, ktorá je ustanovená podľa § 30 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Kategorizácia sa vzťahuje na ubytovacie zariadenia, ktoré prevádzkujú podnikatelia poskytujúci ubytovanie a s ním spojené služby na základe živnostenského oprávnenia.
Za oprávnené výdavky nemožno považovať úhrady vykonané na základe účtovného dokladu, ktorý zamestnancovi vystavila osoba, ktorá nemá živnostenské oprávnenie. Ak zamestnanec predloží zamestnávateľovi doklad vystavený osobou, ktorá prenajíma nehnuteľnosť bez živnostenského oprávnenia, t.j. podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, nie je možné poskytnúť v tomto prípade zamestnancovi príspevok na rekreáciu.

Otázka č. 7 - Kúpeľná liečba
Manžel bol v kúpeľoch na PN-ke na 28 dní  indikačná skupina A. Ja ako manželka na invalidnom dôchodku spolu s ním tiež indikačná skupina A na 21 dní. Aby sme mohli byť spolu v kúpeľoch na 28 dní, doplatila som  si 7 dní ako samoplatca. Môže si manžel  na mňa ako manželku uplatniť u zamestnávateľa preplatenie rekreačného pobytu?
Odpoveď
Vzhľadom na to, že nejde o rekreáciu ale o liečebné pobyty, Váš manžel si nemôže uplatniť príspevok na rekreáciu ale si môže  na Vás ako manželku a na seba (ak je  daňovník s tzv. „aktívnymi“ zdaniteľnými príjmami) uplatniť nezdaniteľnú časť  - preukázateľne zaplatené úhrady na kúpeľnú  starostlivosť najviac do výšky 50 eur ročne.

Otázka č. 8 - Príspevok na rekreáciu - kúpeľná liečba
Zamestnankyňa žiada preplatiť faktúru z kúpeľov na sumu 357,00 EUR, ktorú vyplatila v hotovosti dňa 9. 7. 2019. V kúpeľoch bola od 8.7.2019 - 29.7.2019 a žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 152a ZP odoslala zamestnávateľovi (v termíne do 30 dní) dňa 1.8.2019. Má nárok na preplatenie rekreačného poukazu, ak je na doklade uvedená kúpeľná liečba - skup. B?
Odpoveď
V prípade nariadeného liečenia nemá zamestnankyňa nárok na príspevok na rekreáciu, ale má  možnosť uplatniť si nezdaniteľnú časť na kúpeľnú liečbu najviac do výšky 50 eur ročne.
V nadväznosti na charakter nariadenej liečby je MF SR toho názoru, že nespĺňa takýto pobyt charakter dobrovoľnej rekreácie, kde si sám rekreant určuje obsahovú náplň svojho odpočinku a preto sa neposudzuje tento liečebný pobyt ako rekreácia a neaplikujú sa ustanovenia Zákonníka práce, ktoré určujú ďalšie podmienky pre možnosť poskytnutia príspevku. Znamená to, že ak zamestnanec bol v kúpeľoch  a bude žiadať o príspevok na rekreáciu,  nárok na príspevok na rekreáciu vznikne tomuto zamestnancovi len vtedy, ak zamestnancovi nebola táto kúpeľná starostlivosť nariadená lekárom, napr. kúpeľnú starostlivosť neschválila zdravotná poisťovňa.

Otázka č. 9 - Škola v prírode
Chcem sa opýtať ohľadne rekreačného poukazu. Zamestnankyňa doniesla doklad zo školy v prírode, môžem jej ten doklad uznať?
Odpoveď
V súlade s § 152a ods. 4 písm. d) Zákonníka práce sú oprávnenými výdavkami aj preukázané výdavky zamestnanca na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom. Z toho vyplýva, že na pobyt "škola v prírode", ktorý je organizovaný počas školského roka, nie je možné poskytnúť príspevok na rekreáciu.

Otázka č.10 - Dovolenka na prelome rokov
Ako je to s príspevkom na rekreáciu, ktorú zamestnanec absolvuje na prelome rokov 2019/2020? Za ktorý rok si môže uplatniť príspevok, resp. za ktorý rok je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu v tomto prípade?
Odpoveď
Ak zamestnanec absolvuje rekreáciu, ktorá sa koná (začne) na prelome rokov 2019/2020 a zamestnanec v 1/2020 požiada o príspevok na rekreáciu za rok 2019 (resp. douplatňuje si tento príspevok za rok 2019), pričom zamestnávateľ ho zúčtuje a vyplatí v rámci výplaty za 12/2019, uvedie ho aj do Potvrdenia ... za 2019 (§ 4 ods.3 zákona o dani z príjmov).  Ak tento príspevok na rekreáciu za rok 2019 zamestnávateľ vyplatí a zúčtuje v 1/2020 a neskôr, uvedie tento príspevok za rok 2019 do r. 09 a 09a Potvrdenia o príjmoch... za rok 2020.