Príspevok na rekreáciu zamestnanca

S účinnosťou od  1.1.2019 sa okruh príjmov zo závislej činnosti oslobodených od dane rozširuje, a to o príjem, ktorým je suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi,  ktorý vykonáva túto činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov, v rozsahu, vo výške a za podmienok ustanovených pre zamestnancov podľa osobitného predpisu (§ 152a Zákonníka práce).

V súlade s prechodným ustanovením § 52zt ZDP oslobodenie sa použije na rekreácie podľa § 152a Zákonníka práce, ktoré začínajú po 31. decembri 2018.

FAQ

Príklad č. 1 - Dokladovanie oprávnených výdavkov
Zamestnanec bol na pobyte v Jasnej od 22.03.-24.03.2019. Zamestnanec predložil účtovný doklad - vyúčtovaciu faktúru vystavenú na svoje meno, ktorá bola zaplatená troma zálohovými faktúrami. Jednu FA zaplatil zo svojho účtu, kde je majiteľom účtu zamestnanec. Ďalšie dve boli zaplatené z účtu, kde majiteľom účtu je uvedený manžel zamestnanca. Zamestnanec je disponent na manželovom účte. Predložil výpisy z účtu.
Prosím o usmernenie, či je možné v súlade s ustanovením par. 5 ods. 7 písm. b) oslobodiť od dane poskytnutý príspevok na základe takto uhradenej rekreácie?
Odpoveď
Úhrada oprávnených výdavkov by mala byť zaplatená zamestnancom a z jeho účtu. Jediná situácia, keď môže byť akceptovaný aj iný účet je účet manželky/manžela, a to v prípade, že majú bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, čo znamená, že všetky financie sú ich spoločnými financiami. Spôsob preukazovania si určuje zamestnávateľ
.

Príklad č. 2 -  Doklad o platbe
Zamestnanec si objednal ubytovanie pre  seba a manželku s polpenziou cez zľavový portál. Po absolvovaní pobytu mi predložil voucher zo Zľavy dňa na sumu 230 €, výpis z účtu o zaplatení voucheru a potvrdenie z hotela o ubytovaní. Potvrdenie bolo vystavené na meno zamestnanca. Zároveň mi predložil druhý účet, ktorý bol vystavený hotelom  na ten istý dátum tiež na jeho meno a bolo v ňom uvedené ubytovanie s polpenziou pre jeho 2 deti, poplatok za miestnu daň, bowling, parkovanie v sume 130 €. Dokladom o zaplatení bol výpis z účtu cez internet banking, lebo platil kartou) .Je možné obidva tieto doklady akceptovať a vyplatiť mu príspevok na rekreáciu v sume 55% z 350€ = 198€? (Uviedol, že ubytovanie s polpenziou pre deti nebolo možné zakúpiť spolu cez Zľavu dňa, ale len ako príplatok, ktorý sa platí priamo pri pobyte v hoteli).
Odpoveď
V uvedenom prípade je možné zamestnancovi poskytnúť príspevok na rekreáciu v sume 55% z 360 eur (230+130) za seba, manželku a deti, ktoré sa rekreácie s ním zúčastnili, ak zamestnanec dokladoval oprávnené výdavky potvrdením z hotela znejúcim na jeho meno, s uvedením osôb zúčastnených (manželka a deti) na rekreácii a zaplatením sumy z jeho účtu.

Otázka č.3  - Oprávnené výdavky zamestnanca
Zúčastnila som sa rekreácie, ktorú som si zakúpila cez www.zlavomat.sk. Voucher som aj vopred uhradila, Zlavomat mi po ukončení pobytu poslal doklad o zaplatení a absolvovaní pobytu (v prílohe).
Zároveň som ale v hoteli dostala faktúru, kde mi zúčtovali prístelku pre dieťa, parkovanie a konzumáciu v reštaurácií (v prílohe).
Ako mám postupovať pri žiadosti o poskytnutie rekreačného príspevku. Môžem sumy z oboch dokladov spočítať a uplatniť si "rekreačný príspevok" z celkovej sumy?
Odpoveď
V uvedenom prípade môžete požiadať o príspevok na rekreáciu z úhrnnej zaplatenej sumy, pričom ako prílohu k žiadosti priložíte obidva doklady a súčasne doklady o zaplatení (detail platby), z ktorých je zrejmé, že ste za rekreáciu zaplatili z Vášho účtu (zdokladované oprávnené výdavky zamestnanca).