Príspevok na hodnotu stravy

Príjem poskytnutý ako príspevok na hodnotu stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa Zákonníka práce, ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom je od dane oslobodený /§ 5 ods. 7 písm. b)/.  (platné do 28.2.2021)

Hodnota stravy poskytovanej ako nepeňažné plnenie na spotrebu na pracovisku (formou stravného lístka) alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov (vo forme stravovacej poukážky) z nákladov zamestnávateľa alebo zo zdrojov sociálneho fondu (aj počas dovolenky na základe kolektívnej zmluvy) je pre zamestnanca (bez ohľadu na to, či zamestnanec časť hodnoty lístka uhradí alebo neplatí nič) od dane oslobodená v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia zákona o dani z príjmov. Zdaniteľným príjmom pre zamestnanca je poskytnutie peňažného príspevku na stravovanie (bez ohľadu na zdroj poskytnutia – náklady, zisk či sociálny fond) okrem finančného príspevku poskytnutého zo zdravotných dôvodov. Príspevok zo sociálneho fondu je osobitnou sumou, ktorou sa zvýši podiel zamestnávateľa na hodnote stravy zamestnanca aj nad maximálny limit príspevku hradeného z nákladov.
 
Od 1.3. 2021 Od dane je oslobodená hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa osobitného predpisu,17a), ktorým je § 152 Zákonníka práce. 
V prípade poskytnutia peňažného príspevku na stravovanie je od dane oslobodený príspevok zamestnávateľa v sume (maximálne)  2,81 eura a finančný príspevok zo sociálneho fondu. Finančný príspevok nad sumu 2,81 poskytnutý zamestnávateľom z iných zdrojov (napr. zo zisku, na základe kolektívnej zmluvy a pod.) je zdaniteľným príjmom zamestnanca. Oslobodenie možno aplikovať na finančný príspevok na stravovanie len vtedy, ak tento príspevok je poskytnutý podľa § 152 Zákonníka práce. V súlade s § 152 ods. 6 Zákonníka práce, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie za splnenia ustanovených podmienok a v sume podľa § 152 ods. 8 Zákonníka práce.

FAQ
 
Otázka č. 1  - Finančný príspevok zamestnancovi - diabetikovi (platné do 28.2.2021)
Zamestnanec priniesol zamestnávateľovi potvrdenie do diabetológa o tom, že sa nemôže stravovať v závodnej jedálni. Môžeme mu dať na stravovanie finančný príspevok, ktorý nezdaníme?
Odpoveď
Ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia špecializovaného lekára nemôže využiť stravovanie v školskej jedálni a zamestnávateľ mu poskytne finančný príspevok zo sociálneho fondu, tento príspevok je pre zamestnanca od dane oslobodený. Ako doklad nepostačuje vyjadrenie či odporúčanie obvodného (praktického) lekára. Zdravotné problémy, ktoré vyžadujú špeciálnu stravu sa týkajú najmä ochorení tráviaceho traktu, obličiek, pečene, či cukrovky a iných porúch metabolizmu. Určenie toho, ktorý špecializovaný lekár má zamestnancovi vystaviť doklad závisí od konkrétneho ochorenia zamestnanca (napr. gastroenterológ, imunológ, internista). Až na základe lekárskeho potvrdenia od takto špecializovaného odborného lekára je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi finančný príspevok. Tento je v súlade s § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani i príjmov od dane oslobodený.
 
Otázka č. 2 - Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu (platné do 28.2.2021)
S.r.o. vypláca zo sociálneho fondu tvoreného zo zisku, ktorý už bol zdanený, zamestnancom napr. stravu nad 55 % ako je v zákone, lístky do divadla, kúpalisko a pod. Nie je mi jasné, či tieto príjmy zo SF tvorené zo zisku má zamestnancom zdaňovať alebo nie?
Odpoveď
Ak zamestnávateľ poskytne plnenie svojim zamestnancom zo sociálneho fondu, ktoré je od dane oslobodené podľa § 9 alebo § 5 ods.7 zákona o dani z príjmov, poskytnutie takéhoto plnenia je tiež od dane oslobodené (napr. nepeňažné plnenie poskytnuté zo sociálneho fondu ako príspevok na hodnotu stravy ako aj peňažný príspevok na stravovanie na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára, hodnotu nealkoholických nápojov, použitie zariadenia....).
Z uvedeného vyplýva, že hodnota stravy poskytovanej ako nepeňažné plnenie na spotrebu na pracovisku (formou stravného lístka) alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov (vo forme stravovacej poukážky) z nákladov zamestnávateľa, zo sociálneho fondu alebo zo zisku, je pre zamestnanca (bez ohľadu na to, či zamestnanec časť hodnoty lístka uhradí alebo neplatí nič) od dane oslobodená v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia zákona o dani z príjmov. Zdaniteľným príjmom pre zamestnanca je poskytnutie peňažného príspevku na stravovanie (bez ohľadu na zdroj poskytnutia – náklady, zisk či sociálny fond) okrem finančného príspevku poskytnutého zo zdravotných dôvodov (tzn., že je tiež od dane oslobodený). Príspevok zo sociálneho fondu je osobitnou sumou, ktorou sa zvýši podiel zamestnávateľa na hodnote stravy zamestnanca aj nad maximálny limit príspevku hradeného z nákladov  
 
Otázka č. 3 - Vrátená suma – hodnota neoprávnene poskytnutých stravných lístkov zamestnancovi
Zamestnanec dostáva stravné lístky na začiatku mesiaca na celý daný mesiac. V polovici septembra ukončil pracovný pomer, ale stravné lístky, ktoré prebral na začiatku mesiaca, odmietol vrátiť. Sumu – hodnotu stravných lístkov, na ktoré nemal nárok, mu zrazíme zo mzdy. Potrebovala by som ale vedieť, či táto suma (napr. 25 €) je zdaniteľným príjmom  zamestnanca? Mám mu teda z tejto sumy zraziť daň cez výplatnú pásku ?
Odpoveď
Zrazením plnej úhrady (za stravný lístok) zo zdaniteľnej mzdy bude uskutočnené vysporiadanie neoprávnene uplatneného nároku zamestnanca na oslobodenie príjmu podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona  o dani z príjmov. T.j. uplatnené stravné za neodpracované dni vysporiada zamestnávateľ znížením (čistej) mzdy.